Veiligheid

Veiligheid is meer dan getallen in statistieken. Het is een basisbehoefte in een sterke samenleving. Het wil zeggen dat mensen in hun buurt, op hun werk en in bijvoorbeeld hun sport positief aan de slag kunnen, zonder overlast of vernielingen. Dit geldt des te meer voor kinderen en kwetsbare ouderen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden maar daden. Op bedrijventerreinen moet gewoon gewerkt kunnen worden, feesten moeten vrolijk verlopen en hulpverleners moeten hun taken onbelemmerd kunnen uitvoeren. Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij, zoals woninginbraken. Maar ook op bijvoorbeeld verkeersoverlast, veilige schoolomgeving, veilige openbare ruimte en overlast van rondhangende jongeren en vandalisme.

Dit gaan we doen:

 • Op hogere leeftijd worden ouderen kwetsbaarder voor oplichting en kleine criminaliteit, ook via het internet. Dit heeft een grote impact op hun gevoel van veiligheid. Wij geven meer voorlichting via Buurtplein en willen dat de politie, banken en bedrijven extra aandacht geven aan meldingen en aangiftes van ouderen. De politie moet goed bereikbaar en zichtbaar zijn in stad, wijk en dorp.
 • We zorgen dat buurten veilig zijn. Dit kan door de inzet van politie maar ook boa's en jeugdtoezichthouders.
 • De gemeente gaat actief inventariseren waar mensen zich onveilig voelen en we pakken samen met alle spelers de knelpunten aan.
 • Projecten als buurt WhatsApp-groepen en buurtouders blijven we stimuleren.
 • Buurtruzies nemen de afgelopen jaren toe. We willen buurtbemiddeling nog bereikbaarder maken zodat een gang naar de rechter of escalatie kan worden voorkomen.
 • Voor mensen met verward gedrag zorgen we dat er voldoende passende woonruimte met zorg dichtbij aanwezig is. 
 • We gaan criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer of het veiligheidsgevoel in de samenleving raakt, zoals ondermijning en woninginbraken, prioriteit laten blijven.
 • Samen met politie, de belastingdienst en andere organisaties maken we een nieuwe aanpak tegen ondermijning.
 • Inwoners moeten signalen van ondermijning anoniem kunnen melden.
 • Zolang het gedoogbeleid nog bestaat hebben we in Doetinchem maximaal 2 coffeeshops uit de buurt van scholen.
 • We zijn er voor om cameratoezicht in te zetten op plekken met langdurige ernstige overlast of onveilige situaties.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.