Wonen

Voor mensen is wonen essentieel. Voor het CDA moet het woonbeleid gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Uitgaande van de bevolkingsprognoses zijn er op lange termijn minder woningen nodig dan er oorspronkelijk waren gepland. Daarover zijn regionaal afspraken gemaakt tussen gemeenten, woningcorporaties en de provincie. Deze respecteren wij maar zijn niet in beton gegoten. Eventuele nieuwe feiten en inzichten vragen om tijdige bijsturing. Leegstandspercentages moeten goed in de gaten worden gehouden, evenals de verhuisbewegingen binnen en tussen gemeenten. Behoud van waarde en kwaliteit van de woningen is een belangrijk speerpunt. Waar leegstand ontstaat wil het CDA de focus leggen op de kansen die leegstand biedt, of het nu gaat om herbestemmen of sloop.We maken in Doetinchem de projecten af waar we mee begonnen zijn en spelen tegelijkertijd in op de woonwensen van onze inwoners. De kwaliteit van de leefomgeving is daarbij belangrijk.

 Bewustwordingscampagnes blijven nodig om particuliere eigenaren te stimuleren in hun woning te investeren. Financiële stimuleringsregelingen zoals de “Blijverslening” kunnen helpen om financiële drempels om te investeren in levensloopbestendigheid en duurzaamheid weg te nemen.

 Het CDA experimenteert graag met tijdelijke en nieuwe woonvormen als daar aantoonbaar behoefte aan is.

 Het CDA zet in op een actieve lobby richting Provincie en Rijk om mee te denken over en bij te dragen aan financieringsconstructies voor transformatie en sloop van particuliere woningen en leegstaand vastgoed.

 Het CDA is voor een goede mix op de woningmarkt. Er moet voldoende aanbod zijn in het huursegment maar zeker ook starters op de woningmarkt hebben behoefte aan betaalbare koopwoningen.

 Het CDA is niet tegen het verkopen van sociale huurwoningen. In de afspraken met de woningbouwvereniging moeten hier afspraken over worden gemaakt zodat er wel voldoende sociale huurwoningen beschikbaar blijven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.