Zorg, gezondheid & preventie

Wij zetten ons in voor behoud van zorg in de buurt en de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis langs de A18 om te garanderen dat goede zorg voor iedereen op redelijke afstand bereikbaar is. Huisartsenposten en spoedeisende hulp moeten in de nabijheid beschikbaar zijn. De maximale aanrijtijd van ambulances moet bewaakt worden. Ook faciliteren we dat zorgpersoneel in de werkregio kan wonen, waar nodig met voorrangsregelingen. We omarmen oplossingen voor mensen die geen ziekenhuiszorg meer nodig hebben maar nog niet zelfstandig verder thuis kunnen herstellen. Het CDA kiest voor minder marktwerking en meer samenwerken als basis voor de zorg, dus ook in onze gemeente. Op regionaal niveau werken we voor de zwaardere zorg samen met de buurgemeenten om samen te komen tot een volledig regionaal zorgaanbod. Daarbij stemmen we de procedures op elkaar af zodat de zorgaanbieders niet voor iedere gemeente een andere procedure moeten volgen. In de wijk willen we dat de eerstelijnszorg zoveel mogelijk als 1 team samenwerkt. Daarbij zetten we in op continuïteit. Het is nooit prettig om zorg nodig te hebben, maar iedere keer een andere zorgverlener maakt anoniem; een vertrouwd gezicht is belangrijk.

We zetten in op preventie en gezond leven, waarbij de gemeente, het zorgkantoor, zorgverleners, zorgverzekeraars en zorgorganisaties samenwerken. We betrekken sportverenigingen en buurtsportcoaches bij het preventiebeleid en we zetten bekende sporters in als ambassadeurs van een gezonde leefstijl.

Dit gaan we doen:

 • Meer samenwerking binnen de wijk. Eerstelijnszorg werkt als 1 team samen.
 • Het belang van mantelzorgers mag niet worden onderschat. Een goede ondersteuning en een waardering blijven erg belangrijk.
 • Minder marktwerking en meer samenwerken. 
 • Bij aanbestedingen de kwaliteit voor onze inwoners zwaarder laten wegen.
 • Oog houden voor de bereikbaarheid van zorg. 
 • Zorgpersoneel helpen met huisvesting. 
 • Samenwerken met onze buren om een zo volledig regionaal zorgaanbod te hebben voor onze inwoners.
 • Administratieve lasten voor zorgaanbieders terugdringen. 
 • Activer aanbieden van laagdrempelige relatiehulp waarbij de kinderen op 1 staan.
 • 1 Loket voor complexe scheidingen waar inwoners hulp en ondersteuning kunnen krijgen.
 • Meer bekendheid geven aan advies- en meldpunt Veilig Thuis. Een onveilige thuissituatie zorgt voor veel problemen.
 • Structureel meer geld voor preventieve en verbindende activiteiten.
 • Activiteiten in wijkcentra en buurthuizen versterken. 
 • We faciliteren en stimuleren het oprichten zorgcoöperaties.
 • We stimuleren gezond gedrag  door actieve beweegprogramma’s en we zetten vroegtijdig preventieprogramma’s in tegen roken en drugsgebruik.
 • De openbare ruimte en gebouwen moeten goed toegankelijk zijn. Hindernissen worden gesignaleerd en verholpen.

Jeugdzorg

 • We willen een duidelijke afbakening wat jeugdzorg is en wat valt onder gewone opvoeding.
 • Meer samenwerking tussen jeugdzorg en (passend) onderwijs.
 • Duidelijke afspraken met huisartsen en andere verwijzers.
 • We willen af van ingewikkelde aanbestedingen en willen langdurige contracten binnen de jeugdhulp en WMO.
 • Het recht voor kinderen met jeugdhulp om iemand uit hun eigen omgeving te betrekken bij belangrijke zorgbesluiten.
 • Een warme overdracht en continuiteit van zorg voor jongeren die 18 worden.


Geestelijke gezondheidzorg

 • Een telefoonnummer waar buurtbewoners 24 uur per dag terecht kunnen als ze zich zorgen maken over een buurtgenoot.
 • Een inventarisatie wat we nog kunnen doen voor mensen met verward gedrag. Dit pakken we samen op met politie en GGZ.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.