Tijdens een goed bezochte ALV  van het CDA Druten- West Maasen Waal, 27 juni j.l.,is afscheid genomen van respectievelijk vice-voorzitter Ineke Salet en secretaris Anneke Lamers. Ineke stopt omdat zij vindt dat verjonging noodzakelijk is. Zij werd destijds gevraagd vanwege haar grote politieke en bestuurlijke ervaring en kwaliteiten. In zijn toespraak bedankte voorzitter Ton Perlo haar tevens voor het feit dat Ineke een belangrijk tegenwicht kon zijn en dus ander licht op bestuurlijke kwesties kon laten schijnen.

Anneke heeft met veel inzet en betrokkenheid het secretariaat voor haar rekening genomen, terwijl zij daarnaast ook nog eens het fractiesecretariaat bemenst. Zij verlaat weliswaar het bestuur, maar continueert het fractiesecretariaat van de afdeling West Maas en Waal. Hierdoor is goede communicatie met de achterban vwb politieke zaken gewaarborgd. 

Gelukkig heeft de ALV ook twee nieuwe functionarissen kunnen benoemen. Met de komst van beide bestuursleden is er ook sprake van een behoorlijke verjonging: Ton Lansdaal werd benoemd tot secretaris en Kamila Kersten tot algemeen adviseur. Zij kreeg tijdens de vergadering al een eerste opdracht / taak toebedeeld, t.w. het voorzitterschap van een commissie die de verkiezingsresultaten van 2018 gaat analyseren en vervolgens in de najaarsvergadering 2018 met voorstellen zal komen aangaande de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Voorzitter Perlo acht het ook noodzakelijk dat er een fractiesecretaris voor de fractie van de afdeling Druten gevonden wordt. Voorst deed hij een oproep aan alle leden om betrokken te blijven dan wel te worden bij de politiek door vanuit de eigen expertise de fracties te ondersteunen. Tijdens de fractievergaderingen kan eenieder zijn mening en bekwaamheid inbrengen. Door een grote betrokkenheid bij de fractie zal de kwaliteit van het politieke werk ook toenemen. Dat is niet alleen belangrijk voor het CDA, maar ook voor de gemeenteraad.

Afdeling Druten.

Donderdag j.l zijn Hellen Kleinvelderman-Perlo en Rob Janssen benoemd tot burgerraadsleden van de gemeente Druten. Zij zijn nu be√ędigd deelnemers aan de ronde tafel gesprekken ( RTG's) Niet alleen de voorzitter had een bosje bloemen voor beide CDA-ers. Burgemeester van Riswijck overhandigde alle benoemde burgerleden een groot bueket, waarmee ook nog eens het balang van de functie werd onderstreept.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.