Voorzitter,

Bijna een half jaar na het aantreden van het nieuwe college wordt nu het collegeprogramma “Druten daagt Uit”gepresenteerd, vergezeld met de programmabegroting 2019. Het moment waar iedere politieke partij naar uitkijkt en eindelijk dat wij met elkaar in debat kunnen gaan over wat de coalitiepartijen – Kernachtig Druten en de dorpslijsten – willen voor onze mooie gemeente Druten. Juist daarom is het CDA verbaasd en ook teleurgesteld om geen apart debat te kunnen voeren over het collegeprogramma dat verweven is in de programmabegroting 2019. Op geen enkele wijze heeft deze raad in debat kunnen gaan met elkaar, want de voorjaarsnota was beleidsarm in afwachting van de Hoofdlijnen van Beleid 2018-2022. Deze hoofdlijnen van Beleid – het politieke document – zijn aangeboden en daarna werd het stil, want er moest gewerkt worden aan het bestuursakkoord. Dit collegeprogramma (het bestuursakkoord) is de uitwerking van die hoofdlijnen en naar ik aan neem opgesteld door het nieuwe college, en gunt ons een blik op de uitvoeringsrichting voor de komende jaren.  VZ Vol interesse las ik de ruim 80 uitdagingen. Maar niet alle worden in concrete daden omgezet. Het kan natuurlijk zijn dat ik iets over het hoofd heb gezien bij het lezen van de stukken.

De aanbieding en indeling van de programmabegroting noemt u bijzonder en dat noopt mij , gelet op de spreektijd om op enkele onderdelen in te gaan van de programmabegroting en collegeprogramma. Allereerst dank aan de wethouder Financiën dat hij voor de 13 de keer de gemeentefinanciën op orde heeft en de toekomst ziet er financieel redelijk goed uit. Met verbazing las ik dat op sportpark de Gelenberg een nieuwe sporthal wordt gebouwd. Over nut en noodzaak wil ik het nu niet hebben, ​ maar in vele verkiezingsprogramma’s en bovenal van de coalitiepartijen staat dat een afweging gemaakt gaat worden op welke locatie. Ik citeer de wethouder sport; ”Eerst inventariseren voordat er een goede afweging is.” Heeft er overleg met de gebruikers en de beheerder plaatsgevonden voordat die afweging heeft plaatsgevonden? Het CDA staat voor Zinnig, Zuinig en Zorgvuldig geld uitgeven en dat geeft ruimte aan investeringen, en ik benadruk investeringen, die de inwoners van Druten ten goede komen.

Allereerst voorzitter het voornemen om een onderzoek te gaan verrichten naar de haalbaarheid van een bioscoop in 2020 voor een bedrag van € 15.000,00. Druten beschikt over een filmzaal, Wijchen en Beuningen hebben recent 2 prachtige nieuwe bioscopen en het aantal bioscoop stoelen in de regio Nijmegen is in de afgelopen periode met meer dan 4000 toegenomen (toegenomen/afgenomen?). Voorzitter, de bioscoop heeft al meerdere keren het verkiezingsprogramma van Kernachtig Druten, voorheen dorpslijst Druten, gesierd en in al die jaren heeft dit niet geleid dat een ondernemer zich heeft gemeld om hier een bioscoop te vestigen. Het is m.i. aan de markt om een dergelijk onderzoek te doen of wil kernachtig Druten zelf een bioscoop gaan verwezenlijken en naar haar eigen sprookjesfilms kijken? Voorzitter, zinnig, zuinig en zorgvuldig met de middelen omgaan en het CDA stelt dan ook voor om die gelden van €15.000,00 aan te wenden voor het instellen van een jongerenraad, bestaande uit jongeren vanaf 16 jaar ​van het Pax Christi College.

Middels de alom bekende escaperoom is voor de verkiezingen getracht om de jongeren meer actief te betrekken bij de gemeentelijke politiek. De escape room kreeg landelijke bekendheid en Druten werd op die wijze op de kaart gezet, complement aan U voorzitter voor dit initiatief. Maar nu het vervolg. We willen graag dat jongeren politiek actief worden en mee laten praten over besluiten die hen aangaan. Geef die jongerenraad een budget van € 15.000,00 voor een periode van 3 jaar voor één of meerdere activiteiten die zij belangrijk vinden. Daarnaast dienen wij in overleg te treden met het voortgezet onderwijs om aandacht te vragen voor de gemeentelijke politiek, bijvoorbeeld door het geven van gastlessen door raadsleden. Voorzitter, bijgaand de motie. Voorzitter, in het collegeprogramma staat dat al onze inwoners en ondernemers in het buitengebied een glasvezelverbinding krijgen. Ook in het investeringsprogramma is dit opgenomen maar ik kan niet de getallen vinden die hierbij horen. Met dit voornemen maakt u vele bedrijven en inwoners gelukkig.

Indienen motie van verfraaiing Dorpshart Deest: Een Bijzonder mooi en goed initiatief en Deest verdient dit ook na alle ellende van de ontzanding en transporten van zand door het dorp.

Voorzitter, Nog een enkel vraagje: Is het juist dat in 2019 gestart wordt met het onderhoud van de wegen Middenweg. Langesteeg en Altforsestraat in Horssen? Wacht graag uw antwoord af en aan de hand daarvan zal ik bezien of in 2de termijn een amendement wordt ingediend. VZ We gaan nu van start met het collegeprogramma Druten daagt Uit en de programmabegroting 2019. Het CDA zal u kritisch volgen en in 2019 u gaan beoordelen op de uitdagingen die u gaat oppakken. Tot slot: Een typefoutje tot slot op pagina 72 afgevaardigde Eurregioraadslid Worm maar dat dient ondergetekende te zijn (benoemd in raad van 26 juni ) en dat verklaart mogelijk dat ik tot op de dag van vandaag nog niets van de Eurregio vernomen heb.

André van den Hurk

Amendement CDA raad 25 oktober 2018 wegenonderhoud Horssen
Motie  CDA raad 25 oktober 2018 glasvezel
Motie CDA jongerenraad oktober 2018
Motie CDA Pater Heuft oktober 2018

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.