Door middel van dit schrijven willen wij u op de hoogte brengen van het feit dat de Algemene ledenvergadering van het CDA Druten-West Maas en Waal, op 18 december 2019 na rijp beraad besloten heeft dat de afdelingen bestuurlijk weer op eigen benen moeten komen staan. In een goede sfeer is hiertoe besloten. Het bestuur is ook van mening dat het wenselijk is dat een afdeling een eigen bestuur heeft, waardoor de politieke tak van de afdeling optimale ondersteuning kan krijgen.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 21 april 2020 zullen beide afdelingen een eigen bestuur moeten kiezen. Het huidige bestuur zal voortvarend te werk gaan om die verkiezingen voor te bereiden.

Zoals u weet is in 2016 de bestuurlijke fusie ontstaan uit personele noodzaak. Daarnaast liepen de politieke paden parallel. Sindsdien is het politieke landschap wel veranderd. De gemeente Druten heeft besloten tot ambtelijke samenwerking met de gemeente Wijchen. Die ambtelijke samenwerking zal naar verwachting binnen enkele jaren resulteren in een fusie van de gemeenten Druten en Wijchen. De CDA fractie van de gemeente Druten wil daarom ook de samenwerking met haar collega’s in Wijchen in de komende jaren intensiveren.

De gemeente West Maas en Waal daarentegen wil op eigen benen wil blijven staan. De visie van de afdeling is daarmee in overeenstemming: Zolang een gemeente bestuurlijk en financieel  kwalitatief goed kan functioneren, is fusie niet noodzakelijk. Fusie kan nooit doel op zich zijn, maar slechts middel tot verbetering van het bestuurlijk apparaat en financiële slagkracht.

In de komende maanden zullen kandidaten voor de nieuw te vormen besturen zich kunnen melden bij de secretaris van het huidige bestuur. Nadere berichtgeving c.q. oproepen daartoe volgen.

Rest nog u en de uwen een Zalig Kerstfeest en een in alle opzichten Voorspoedig Nieuwjaar toe te wensen.

Namens het bestuur.

Ton Perlo, voorzitter                                                     Ton Landsdaal, secretaris

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.