Op 25 oktober 2018 is, mede als gevolg van het besluit op voorstel van Sociaal Maas en Waal om niet in 2050 energieneutraal te zijn maar al in 2040, de routekaart Energie Neutraal Druten 2040 vastgesteld.

SMW heeft in oktober 2018 aangegeven met een eigen rapport te komen als aanvulling op deze routekaart en heeft dat middels een initiatiefvoorstel kracht bijgezet. Compliment en waardering voor de werkwijze van SMW en het uitspreken van haar ambities om echt in 2040 klimaatneutraal te zijn in onze gemeente. Maar SMW heeft ingestemd met het collegeprogramma “Samen Verder”en dan mag je er van uitgaan dat deze partij meewerkt aan de realisering van de uitvoeringsplannen, maar uit de initiatiefvoorstel en het rapport van SMW van 22 februari 2019 blijkt, dat SMW hierin geen of te weinig vertrouwen heeft. Het is allemaal te mager en er moeten meer concrete maatregelen worden genomen.

In het kort een paar onderwerpen uit het initiatiefvoorstel van SMW.

  • Zonnepark op Uivermeertjes en op het Goor.
    CDA heeft al eerder in de raad aangegeven hier geen voorstander van te zijn en aan de wethouder Duurzaamheid verzocht in contact te treden met de gemeente Beuningen om een zonnepark op water te realiseren op het zandwinningsproject  Geertjesgolf in Winssen.

  • Larendeel en zonnepark de Vissert;
    Voor het CDA is het uitgesloten dat zonneparken op landbouwgrond worden gerealiseerd. Boerenland moet in boerenhand blijven en is niet bestemd voor de aanleg van zonneparken.

 In de regio zijn mogelijkheden om zonneparken te realiseren op bijv. de afvalberg bij de ARN, langs de snelwegen. Zonnepanelen op stallen in het buitengebied is een voorstel waar het CDA zich in kan vinden, mede met het oog op het verwijderen van de asbestdaken voor 2024 zou dit een zeer goed alternatief zijn. Het voorstel om zonnepanelen uit te zonderen bij de waardebepaling van woningen en gebouwen. Deze discussie wil het CDA graag voeren bij de behandeling van de belastingvoorstellen. Dan kan tevens het voorstel van het CDA om een lager OZB tarief voor sportverenigingen en buurthuizen/dorpshuizen in die discussie betrokken worden.

Onze gemeente heeft het Gelders Energie Akkoord ondertekend waarin staat geformuleerd dat in 2030 de CO2 uitstoot met 40% moet zijn teruggebracht en in 2050 klimaatneutraal. In 2013 heeft onze gemeente ook de groene routekaart van de Regionale Energiestrategie Arnhem-Nijmegen, afgekort RES, ondertekend. In het RES is, samen met 17 gemeenten, de afspraak gemaakt om in 2050 energieneutraal te zijn. Uit de tussenbalans van het RES (rapport van Haskoning) blijkt dat samenwerking binnen de regiogemeenten bittere noodzaak is om de doelstelling van 2050 te halen en op dit moment is de prognose dat het zeer moeilijk zal zijn deze doelstelling te halen en er extra inspanningen nodig zijn. Het CDA heeft dan ook de motie ingediend om de doelstelling om Druten in 2040 energie neutraal te zijn te wijzigen in 2050. Enerzijds omdat wij als gemeente ingestemd hebben met het Gelders Energie Akkoord en de Routekaart van het RES, dat uitgaat van 2050, anderzijds omdat 2050 al een “hell of a job “is, laat staan 2040. Helaas heeft deze motie geen meerderheid behaald in de Raad van 22-05-2019.

De RES bestaat uit 18 gemeenten en helaas maakt de gemeente WMW hier geen deel vanuit. Deze gemeente is, voor wat betreft de regionale energietransitie, aangesloten bij Fruitdelta, of te wel Rivierenland. Om samenwerking op het gebied van klimaat in onze regio en in het bijzonder het Land van Maas en Waal sterker te maken, is het CDA van mening dat juist ook de gemeente WMW deel moet nemen aan RES Arnhem-Nijmegen, temeer daar ook het verdeelstation van de elektriciteitsvoorzieningen in Druten ook bestemd is voor de inwoners van de gemeente WMW. Motie van het CDA waarin de gemeente WMW verzocht wordt aan te sluiten bij RES Arnhem-Nijmegen werd door een grote meerderheid van de Raad wel aangenomen, alleen Kernachtig Druten stemde tegen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.