Er viel heel wat te bespreken die avond. Hieronder een samenvatting van de punten van het CDA.

Terrassenbeleid;
Terrassen vormen tegenwoordig een onmisbaar onderdeel van een aantrekkelijk en levendig centrum. CDA is dan ook blij dat met de nota Terrassenbeleid, waarin gestreefd wordt naar een kwalitatief hoogwaardiger uitstraling in het centrum van Druten.Dit terrassenbeleid voorziet ons inziens grotendeels daarin. Jammer alleen dat dit beleid voor de gehele gemeente Druten geldt, terwijl de bedoeling was om dit voor een specifiek gebied (het centrum) te doen. Het tijdstip van 24:00u sluiten vinden wij te vroeg, vooral in het weekend. Het CDA komt dan ook met het volgende amendement: In de maanden Juni-Juli-Augustus ontheffing te verlenen om de terrassen bij horecabedrijven 1 uur langer op te houden. Dus tot 1:00u van vrijdag t/m zondag. Na een jaar evalueren en de evaluatie voor te leggen aan de gemeenteraad, tijdig voor het zomerseizoen 2020. Dit amendement heeft een meerderheid van stemmen gehaald. Alleen Kernachtig Druten stemde tegen. Het CDA mist in dit beleid ook de mogelijkheid van een winterterras. Het verzoekt dan ook het college om de mogelijkheid van een winterterras in ons centrum te onderzoeken en bij de evaluatie mee te nemen. Ook stelt het CDA vragen bij de niet geheven precariorechten van de terrassen die deels of grotendeels in de openbare ruimte staan.

Perspectiefnota;
Het CDA had verwacht dat in de Perspectiefnota het college zou aangeven door wat voor een bril zij naar de toekomst kijkt. Dus wat inwoners, bedrijven en instellingen van de gemeenten mogen verwachten. De conclusie na het lezen hiervan is dat de Perspectiefnota erg beleidsarm is. “Je moet schieten om te scoren”, zei Johan Cruijff ooit. Wij zijn nu meer dan een jaar onderweg met de coalitie en het CDA ziet het college niet vaak schieten en nog minder scoren. Wel zijn er een paar een-tweetjes voorbij gekomen, zoals de aanpak van de Scharenburg, de herinrichting van de Hogestraat, opknappen van de Middenweg, en de Veerdam. Maar ook zag het CDA een paar tackles van achteren, zoals de berg op de Tichellande, de verkoop van de industriegrond Westerhout Zuid en de verplaatsing van de sporthal. Om in de termen van Cruijff te blijven. “Vaak moet er iets gebeuren, voordat er iets gebeurd’. Het CDA gelooft dan ook dat kleine duwtjes zorgen voor grote bewegingen en ziet in die zin ook onze visie op de Perspectiefnota 2019.

Klimaat;
De Raad van Staten heeft een streep gezet door het stikstofbesluit. Het PAS (Programma Aanpak Stikstof) werd verboden. Hierdoor dreigen de bouw van woningen, wegen en industrie, maar vooral de investeringen in de agrarische sector stil te komen liggen. Veel agrarische familiebedrijven hebben het zwaar en de sector staat onder zware druk. Druten heeft binnen haar gemeenten een Natura 2000 gebeid, de Uiterwaaden Waal en we zitten op 8 km van het Natura 2000 gebied van de Veluwe. Het wordt hoog tijd om de krachten te bundelen in de regio en niet alleen voor klimaatregelingen als windmolens en zonneparken, maar ook voor PAS! Motie van het CDA is dat ook om aan te sluiten bij de stuurgroep (gemeentebestuurders die meedenken over de toekomst van de PAS. En de raad te informeren over deze ontwikkelingen. De motie haalde de meerderheid van de raad. Sociaal Maas en Waal stemde tegen.

Sporthal;
In de beëindigingsovereenkomst (6-12-2018) met de beheerder van de sporthal staat dat de gemeente raad onlangs heeft besloten om de sporthal te vervangen door een sporthal op de Gelenberg. Maar er is nergens een besluit van de raad (voor 6-12-2018) te vinden waarin staat dat dit officieel besloten is. Voor de verkiezingen van maar 2018 was er nog sprak van een 3-tal opties. Geen voorstel, geen kredietaanvraag, geen overleg met gebruikers en te laat overleg gepleegd met de beheerder. Het moge duidelijk zijn dat op deze wijze het CDA niet kan instemmen met de beëindigingsovereenkomst.

Sociaal Domein;
De ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein en specifiek de Jeugdzorg baart ons zorgen. Vanaf 2015 is te zien dat er sprake is van een daling in het aantal jeugdigen tussen 0 en 18 jaar, maar dat het beroep op Jeugdzorg zeer sterk stijgt. Het CDA verzoekt de portefeuillehouder om met zijn collegae in de regio een onderzoek te doen naar deze forse stijging. En ziet graag de analyse van de portefeuillehouder in het najaar tegemoet.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.