Klimaatverandering is een ingrijpend proces dat voor elke wereldbewoner actueel is. Vanuit het oogpunt van rentmeesterschap vindt het CDA dat ieder individu zijn steentje moet bijdragen aan het beteugelen van die verandering. Op het gebied van duurzaamheid is er nog veel te doen in onze gemeente. Er is nog geen concreet plan wanneer de gemeente (inclusief haar bedrijven en inwoners) CO2-neutraal zou moeten opereren. Dit plan dient geschreven te worden. CDA wil hierbij een ambitieus doel stellen. In overleg met burgers, bedrijven en overheden wordt vastgesteld welk pad hierbij gevolgd wordt. Er komt dan o.a. aan de orde wat de huidige situatie is, welke mogelijkheden er zijn en welke knelpunten, welke financiĆ«le consequenties en hoe daarmee wordt omgegaan. De gemeente coƶrdineert.

Energiebesparing, zonnepanelen, windenergie, aardwarmte zullen onderdeel van de uitvoering zijn. Met name bij wind- en zonne-energie speelt de locatie een grote rol. Minimale overlast en maximaal rendement zijn evengoed aspecten van de duurzaamheid van de energieopwekking. Dat betekent dat vooralsnog zeer terughoudend moet worden omgegaan met zonnepanelen op agrarische grond, omdat de panelen de binding van CO2 in de grond (in de vorm van organische stof) verhinderen. Verschraling van de grond en als gevolg daarvan afbraak van organische stof is het paard achter de wagen spannen. Zolang er daken beschikbaar zijn, ligt daar de voorkeur van plaatsing. Water speelt een zeer grote rol in ons lage Land van Maas en Waal. Ook wateraanvoer in tijden van droogte, en waterafvoer in tijden van veel regen verdienen blijvend aandacht, net als de waterkwaliteit. Vaak zijn het andere overheden die hierbij een rol spelen, maar onze gemeente dient haar taak op te pakken in het afkoppelen van hemelwater van het rioolsysteem, en te zorgen voor waterafvoer de grond in bij verhardingen. Natuurontwikkeling, maar ook het in stand houden van natuur betekent in ons dichtbevolkte land dat er beheerd moet worden. Spontane instandhouding van een evenwichtige balans is een utopie. Flora- en faunabeheer betekent actief ingrijpen waar nodig.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.