De Omgevingswet die ergens in 2020 wordt ingevoerd bundelt 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving, ruimte, infrastructuur, milieu, natuur, geur, geluid en water in relatie tot veiligheid en gezondheid. De invoering ervan zal een enorme verandering tot gevolg hebben. Nu al moeten we ons hierop goed voorbereiden en het CDA gaat daarin voorop. De veranderingen zullen groter zijn dan we al eerder hebben meegemaakt in het kader van de Participatiewet, en de gevolgen zullen voor iedereen merkbaar en ook voelbaar zijn. Het is zaak om als gemeente de vinger goed aan de pols te houden en vanaf het begin op niveau mee te praten met de andere gemeenten, de Provincie, het Waterschap en andere overheden; het gaat immers om de inrichting en het gebruik van onze gehele leefomgeving. Bestuursorganen kunnen taken en bevoegdheden gezamenlijk uitoefenen door bijvoorbeeld een gezamenlijk omgevingsplan, een intergemeentelijke omgevingsvisie. In een omgevingsvisie, omgevingsplan en programma wordt aangegeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken.

UITGANGSPUNTEN FINANCIEEL BELEID DRUTEN:
Uitgangspunt van het financieel beleid van het CDA Druten is het zorgvuldig en transparant omgaan met de verkregen middelen van onze inwoners. Het maakt niet uit of de middelen komen uit de landelijke of lokale belastingen. Inzetten op een duurzame financiƫle huishouding van onze gemeente is daarbij vanzelfsprekend. Duurzaam betekent in dit verband structureel niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Maar we zorgen ook voor een goede reserve voor de onzekere toekomst. Met de reeds opgebouwde positieve reserve dienen we zorgvuldig om te gaan. Durven sparen voor iets wat je later wilt realiseren of als probleem wilt oplossen is daarbij noodzakelijk. Dit betekent keuzes maken. Wij gaan voor inwoners, vooral op het terrein van zorg en welzijn. De middelen die wij daarvoor krijgen van andere overheden, zetten we in voor die inwoners die het nodig hebben. Jaarlijks moeten budgetten kritisch worden bekeken of deze opnieuw of gewijzigd in de begroting moeten worden opgenomen. Het mag niet vanzelfsprekend zijn dat bestaand beleid zomaar van het ene jaar op het andere jaar wordt overgeheveld ( geen automatisme). We willen een meedenkende en faciliterende overheid. Willen we als CDA goede en verantwoorde besluiten nemen dan hebben we inzicht nodig in de gelden. Dit betekent een overzichtelijke begroting met wat erin komt, eruit gaat en welke reserves er zijn. Transparantie van alle gegevens is een voorwaarde om te komen tot een goede besluitvorming.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.