10 november 2015

Algemene Beschouwing Programmabegroting 2016-2019

Fragment Algemene Beschouwing CDA

Voorzitter,

We willen deze algemene beschouwing beginnen met een van de grootste dilemma’s waar wij momenteel voor staan maar waar onze gemeente wel degelijk een belangrijke positieve bijdrage aan kan en wil leveren te weten het vluchtelingenvraagstuk. Het opvangen en het huisvesten van de vluchtelingen stelt ons voor grote opgaven, ook lokaal hier in onze eigen gemeente. Als christen democraten zien we het als een morele plicht om oorlogsvluchtelingen een veilige schuilplaats te bieden. De discussie over de aanpak van het vluchtelingenvraagstuk kan echter alleen goed worden gevoerd wanneer dit met respect voor elkaars standpunt gebeurt. Belediging, bedreiging en geweld mogen wij niet tolereren. Als CDA willen we dit ook vandaag nog eens nadrukkelijk benoemen. Ten aanzien van het lokaal bijdragen aan dit vraagstuk moet in ieder geval ruimte worden gegeven aan huisvesting aan statushouders, waarbij ook alternatieve tijdelijke woonruimte hieraan kan bijdragen.

Een ander belangrijke actuele zaak is natuurlijk dat minister Schultz afgelopen donderdag, 5-11-15, haar handtekening heeft gezet onder het ontwerptracébesluit voor het project A12/A15 en de bestuursovereenkomst over de inpassing van de weg. Belangrijk is die zin dat aanbevelingen uit het Ruimtelijk Kwaliteitskader en Ruimtelijke Kwaliteitsplan hierin zijn opgenomen waarmee de inpassing bij Groessen beter wordt gerealiseerd dan oorspronkelijk door het Rijk was bedoeld maar ook dat bij de Helhoek de verdiepte aanleg is gehonoreerd. Dit laatste is niet alleen een innovatieve maar vooral ook een creatieve oplossing waarbij de leefbaarheid voorop staat. En dit dreigde juist ten onder te gaan. Dit getuigt ook van lef en doorzettingsvermogen. Het CDA kan niet anders dan de omwonenden, organisaties, de gemeenten en vele anderen die hier een bijdrage aan hebben geleverd gelukwensen. Het komt in ieder geval ten goede aan het besef aan verbondenheid en het belang daarvan ook op lange termijn.

Voordat dat wij verder gaan met onze Algemene Beschouwing willen we nog even benadrukken dat vorig jaar bij de behandeling van de Begroting met name de Kadernota 2014-2018 centraal heeft gestaan. Keuzes die we toen gemaakt hebben, werken nu echt door en worden meer tastbaar. En dan hebben we het niet alleen over het afvalbeleid dat per 1-1-2016 van kracht gaat worden, of de Overheidsparticipatie, maar nog meer over de implementatie en het belang van de Participatiewet. Aan de ene kant willen en moeten we daar ervaring mee opdoen, aan de andere kant mag dit niet ten koste gaan van de burger die hiervan afhankelijk is. We moeten dominante instrumentele bestuurstechnieken, waarbij mensen via regels, door concurrentie of door sanctie- en beloningsprikkels tot betere prestaties gedwongen moeten worden, zien te voorkomen. Voor het CDA is dat de lijn die wij willen hanteren... Lees verder...

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.