25 oktober 2021

Buitenspelen voor kinderen

Op 5 oktober jl. heeft de gemeenteraad van Duiven de Voorlopige Omgevingsvisie vastgesteld. Met de Omgevingsvisie streven we in de gemeente Duiven naar het behouden en versterken van een gezonde, veilige, vitale, duurzame, leefbare en aantrekkelijke leefomgeving. De visie wordt nu voor inspraak aan iedereen die hier iets over wil zeggen en van vindt, voorgelegd. De reacties hierop worden verwerkt in een nieuw document waarvan het de bedoeling is dat deze op 18 januari 2022 door de gemeenteraad definitief wordt vastgesteld.

CDA Duiven-Groessen-Loo vond dat in de Voorlopige Omgevingsvisie de belangrijkste groep in onze dorpen waar we zuinig op moeten zijn, te weten alle kinderen, niet specifiek werd genoemd. En juist voor een gezonde leefomgeving zou dat wel moeten. Een leefomgeving waarin kinderen worden gefaciliteerd, worden gestimuleerd en worden uitgedaagd om te bewegen, te spelen en te sporten. Buitenspelen is daarbij heel belangrijk zijn. Met meer buitenspelen wordt niet alleen bijgedragen aan meer bewegen. Het is ook goed voor sociale-, motorische-, cognitieve en emotionele ontwikkeling en draagt daarmee bij aan gezondheidsbevordering. 

Reden voor onze fractie om middels een amendement dit belangrijk onderwerp alsnog in de Voorlopige Omgevingsvisie op te nemen. Uiteindelijk hebben alle fracties, met uitzondering van de VVD die van mening was dat dit later in het besluitvormingsproces kan worden meegenomen, ons amendement mede-ingediend. Met een grote meerderheid van stemmen is op ons voorstel dan ook in de Voorlopige Omgevingsvisie de tekst ‘Buitenspelen voor kinderen willen wij daarbij stimuleren middels aantrekkelijke, toegankelijke en gevarieerde openbare ruimten met ruimte voor spelen en ontmoeten‘ opgenomen.Nu de uitvoering nog die wij zeker zullen volgen en in het belang van alle kinderen attent op zullen blijven.

 

 

Voorzitter, het is het CDA opgevallen dat het woord kind of kinderen niet in de voorlopige visie wordt genoemd. Ongeveer 15% van onze inwoners (ruim 3700!) is jonger dan 15 jaar. Onze vraag is dan ook waarom deze belangrijke groep niet zo expliciet in de visie wordt genoemd dan wel niet tot uiting hierin komt. Juist op deze groep moeten we immers zuinig zijn en een leefomgeving bieden waarin kinderen worden gefaciliteerd, worden gestimuleerd en worden uitgedaagd om te bewegen, te spelen en te sporten. Met meer buitenspelen wordt niet alleen bijgedragen aan meer bewegen, maar is ook goed voor sociale-, motorische-, cognitieve en emotionele ontwikkeling en draagt daarmee bij aan gezondheidsbevordering.

Maar eerst graag een reactie op de vraag die ik zo even heb gesteld.

 

Debattafel:

Voorzitter, het CDA vindt het belangrijk dat kinderen worden gestimuleerd om meer buiten te spelen. Volgens een artikel in De Gelderlander van afgelopen maandag dat over het NK Stoepranden ging, dat in het Openluchtmuseum in Arnhem is gehouden, blijkt op basis van onderzoek dat 15% van de kinderen nooit buiten speelt. Vertaalt naar Duiven zijn dat dan ongeveer 400 tot 500 kinderen. Maar laten het er 200 zijn dan nog moeten we ons daar zorgen over maken.  Ik heb tijdens de ronde tafel al aangegeven wat de positieve bijdrage kan zijn met meer buitenspelen en dan met name voor kinderen. 

Het CDA stelt voor om in de voorlopige omgevingsvisie bij hoofdstuk 3 Ambities en Doelen Leefomgeving onderdeel Gezonde Leefomgeving op te nemen dat er op middellange termijn aantrekkelijke, toegankelijke en gevarieerde openbare ruimten moeten zijn met ruimte voor spelen en ontmoeten voor alle leeftijden maar met name voor kinderen. Hiermee krijgt ook deze belangrijke groep een plek waar ze recht op hebben.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.