19 juli 2022

De Voorjaarsnota 2022| onze inbreng

Op 19 juli 2022 vond de behandeling van de Voorjaarsnota 2023 plaats. Het doel van de Voorjaarsnota is vooruit kijken naar de begroting (over het jaar 2023) waar in november a.s.definitieve besluitvorming over plaats vindt. Het college doet in de Voorjaarsnota voorstellen voor nieuwe activiteiten. Voor politieke partijen is de behandeling van de voorjaarsnota bij uitstek het moment om nieuwe ideeën aan te dragen en wijzigingsvoorstellen middels amendementen of moties in te dienen om verbeteringen aan te brengen in het voorgenomen beleid. Het CDA Duiven-Groessen-Loo middels een algemene beschouwing haar visie en standpunten op de Voorjaarsnota gegeven. Onze fractievoorzitter Hans Stam heeft daarover het volgende gezegd: 

'Voorzitter, college, leden van de gemeenteraad, ambtelijke organisatie en allen die verder meekijken en meeluisteren. Na twee jaar een digitale bijeenkomst nu toch weer een fysieke bijeenkomst. In onze ogen werkt dit bij zoiets belangrijks als een voorjaarsnota, waarin we onze lijnen voor het komende jaar uiteen zetten, toch het beste.

Door de huidige situatie in de wereld na Corona staan we voor grote uitdagingen. Niet alleen concrete uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, mobiliteit en woningbouw maar vooral op het punt van het samenbrengen van de samenleving, in onze woorden, het OMZIEN naar elkaar. Dat ‘OMZIEN’ staat dan ook centraal bij onze inbreng.

OMZIEN naar de financiële situatie is voor de korte termijn gelukkig niet nodig, aangezien we de komende drie jaar afstevenen op een (royaal) overschot, al moeten we wel waakzaam blijven. Het uitblijven van duidelijkheid over de financiële situatie van de gemeente vanaf 2026 (het ‘ravijnjaar’) baart ons wel zorgen. Hierdoor is er nagenoeg geen ruimte voor structurele uitgaven of investeringen. Vraag: Kan het college aangeven wanneer duidelijkheid wordt verwacht over het jaar 2026 en verder?

Het voorgaande punt roept bij ons ook de vraag op welke mogelijkheden er zijn om het overschot deels terug te geven aan onze inwoners. Immers, nadat wij enkele malen een lastenverzwaring opnamen in de begrotingen, zien we de komende jaren een (fors) tijdelijk overschot. Vraag: Kan het college bij het opstellen van de begroting een deel van het overschot eenmalig op de één of andere manier teruggeven aan de inwoners en ondernemers?

Afsluitend punt met betrekking tot het OMZIEN naar de financiële huishouding, is het voorstel om structureel bijna € 50.000 uit te trekken voor de herinrichting van de Burgemeester van Dorth tot Medlerstraat en Eltensestraat. Dit terwijl de netwerkanalyse (ten behoeve van de woningbouw) en de bijstelling/actualisatie van het Mobiliteitsplan nog niet zijn afgerond. Vraag: Is het college bereidt de planvoorbereiding voor de herinrichting Burgemeester van Dorth tot Medlerstraat en Eltensestraat pas op te pakken na afronding van de genoemde netwerkanalyse, keuzes over eventuele oplossingen en/of de actualisatie van het mobiliteitsplan?

Waar we echter nadrukkelijk naar willen OMZIEN, is onze medemens. Wij hebben zorgen over de situatie in Oekraïne en de gevolgen daarvan. Wij zijn positief over de opvang van vluchtelingen in De Stek, hotels en bij particulieren, net als dat wij dat waren over de opvang in Regina Pacis. Wat ons betreft zetten we deze positieve ervaringen om in een structurele bijdrage aan het vluchtelingenvraagstuk in de vorm van een opvanglocatie. Hopelijk leidt het opgestarte onderzoek nog dit jaar tot een locatiekeuze zodat de locatie in 2023 in gebruik kan worden genomen. Daarbij moet dan ook ruimte zijn voor onze eigen spoedzoekers. Immers, we moeten ook OMZIEN naar de inwoners van de gemeente die met spoed op zoek zijn naar passende woonruimte.

OMZIEN naar woonruimte is dan ook de komende jaren wat ons betreft het belangrijkste thema. Wij kunnen ons vinden in de ingezette lijn om te komen tot 360 nieuwe woningen vóór 2026 op uitbreidingslocaties. Dat blijft ook onze basis voor besluiten met betrekking tot woningbouw. Een plek om te wonen vormt naast inkomen immers een belangrijke basis. Daarbij willen wij zorgdragen voor gemêleerde wijken (de zogenaamde blijfwijken) waarin je binnen een vertrouwde omgeving je leven lang kan wonen en er ruimte is voor sociale ontmoeting en fysieke veiligheid. Vraag: Kan het college ons informeren over de status en voortgang van de prestatieafspraken 2022 omdat daarin ook wordt gesproken over blijfwijken?

Als er mensen zijn die OMZIEN naar de medemens dan zijn mantelzorgers dat zeker. Als een mantelzorgwoning het ‘zorgen’ kan vergemakkelijken dan maken wij dat graag mogelijk. Daarnaast willen wij met het bij deze in te dienen Amendement ‘Mantelzorgcompliment’ onze waardering laten blijken. Kern van het amendement is het verhogen van de financiële waardering naar het niveau dat het eerder was, namelijk € 200.

De jeugd heeft de toekomst. Elk kind heeft het recht op een liefdevolle en stabiele omgeving om in op te groeien. Dus is het OMZIEN naar de jeugd in de gemeente essentieel. Wij verbazen over de doelstelling met betrekking tot nul uithuisplaatsingen in de voorjaarsnota. Een uithuisplaatsing is een middel dat in het uiterste geval wordt ingezet als de situatie daar om vraagt. Dit middel kan en mag geen onderdeel zijn van een doelstelling. Hooguit een resultaat voortvloeiend uit het behalen van het doel: Zorgdragen dat kinderen zoveel mogelijk thuis opgroeien in een veilige en prettige gezinssituatie.

De inzet van een jeugd-BOA vinden wij een goed initiatief. Zeker omdat dit gecombineerd wordt met de uitbreiding van de inzet van de huidige jongerenwerker. De jongerenwerker zorgt voor een goede relatie met de jongeren en draagt zo zorg voor een veilige en prettige situatie voor de buurt maar ook voor de jongeren zelf. De inzet van de jeugd-BOA draagt hier een extra steentje aan bij. In het geval dat jongeren toch de grens overgaan, heeft de jeugd-BOA meer bevoegdheden om een signaal af te geven. Hiermee komt de relatie van de jongerenwerker met de jongeren niet in het geding. Zo kunnen de jongerenwerker en jeugd-BOA tussen de jongeren staan als dat kan en erboven staan als het nodig is.

OMZIEN naar onze medemens wil in onze ogen ook zeggen dat het, over en weer, geven en nemen is. Steeds vaker wordt, terecht, opgekomen voor eigen belangen. Als gemeenteraad zullen wij de ingebrachte belangen af moeten wegen tegenover het algemene belang. Betrokkenheid van burgers (participatie) is van belang maar uiteindelijk moeten wij als raad ook beseffen dat wij niet altijd iedereen tevreden kunnen stellen en we dus soms moeilijke keuzes moeten maken. Laten we ons als raad dat ook goed beseffen maar elkaar ook de ruimte geven daarin een eigen afweging te maken!

Tot slot vindt CDA het niet meer bij de tijd dat salarisspecificaties voor raadsleden en fractieassistenten nog steeds per fysieke post worden bezorgd. Met het alleen digitaal deze informatie te delen dragen we hiermee ook bij aan een kostenbesparing. Wij dienen hiervoor een motie in.

In onze inbreng konden we omwille van de tijd niet op alle (nieuwe) punten in de voorjaarsnota ingaan. In dit geval betekent dit dat wij ons kunnen vinden in de betreffende punten van het college.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heeft u vragen over onze inbreng op de Voorjaarsnota mail dan naar cdaduiven@gmail.com en u krijgt een reactie van ons.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.