23 juli 2021

De Voorjaarsnota 2021 | onze inbreng

Op 20 juni jl. vond de behandeling van de Voorjaarsnota 2021 plaats. Het doel van de Voorjaarsnota is vooruit kijken naar de begroting (over het jaar 2022) die in november a.s.voorligt. Het college doet in de Voorjaarsnota voorstellen voor nieuwe activiteiten. Voor politieke partijen is de behandeling van de voorjaarsnota bij uitstek een goed moment om nieuwe ideeën aan te dragen die goed zijn voor de gemeente Duiven en wijzigingsvoorstellen in te dienen om verbeteringen aan te brengen in het huidige beleid. Het CDA Duiven-Groessen-Loonheeft op 20 juni met een algemene beschouwing haar visie en standpunten op de Voorjaarsnota gegeven. Onze fractievoorzitter Hans Stam heeft daarover het volgende gezegd: 

"Voorzitter, college, leden van de gemeenteraad, ambtelijke organisatie en allen die verder meekijken en meeluisteren. Helaas vandaag nog geen fysieke bijeenkomst. Onze hoop is echter dat we elkaar na het reces wel weer in de raadszaal gezond en wel kunnen treffen. Daarnaast hebben we het al weer over de laatste voorjaarsnota van deze raadsperiode. Vanuit onze kant dan ook een kleine terugblik op de voorbije jaren. Jaren waarin wij blij waren en zijn met de werkwijze van het college en de wijze waarop zij uitvoer heeft gegeven aan het collegeprogramma. Ook is onze nieuwe burgemeester aardig ingewerkt en staat 1Stroom nu aardig op de rit en zien we langzamerhand de voordelen. We zien dan ook de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Een toekomst die, zo weten we inmiddels ook, snel kan veranderen. Dan niet zozeer door Corona, daar leven we inmiddels al 5 kwartalen mee, maar ook de financiële situatie van de gemeente. Daar waar we op 10 november 2020 nog pijnlijke bezuinigingen moesten doorvoeren, ziet de situatie er nu een stuk gunstiger uit. Als vertrekpunt voor mijn beschouwingen heb ik onze inbreng bij de begroting 2020 gebruikt. Daarin las ik dat ‘een verdere verzachting (van de OZB-stijging) mogelijk was geweest als de Rijksoverheid, in het kader van gespreide verantwoordelijkheid, niet alleen taken aan de gemeente zou overdragen maar ook de bijbehorende middelen.’ Ons uitgangspunt voor de begroting is dat daar waar dat structureel mogelijk is, de OZB verlaagd moet worden. Helaas zien we tot op heden alleen incidentele middelen voor de jeugdzorg. De claims voor wat betreft de abonnementsgelden en de klimaatgelden leidden tot op heden niet tot resultaat. Het college dient zich hiervoor te blijven inzetten aangezien er nog wel financiële tegenwind te verwachten is door bijvoorbeeld de herverdeling van het gemeentefonds. Wij vernemen graag of er al een indicatie is te geven van het meest recente voorstel van de minister.

Net als bij de begroting, hebben we op de voorliggende voorjaarsnota inhoudelijk weinig op te merken en vormt het in onze ogen een goed uitgangspunt voor de komende begroting. Wel zijn er een aantal punten per programma dat wij als CDA volledig ondersteunen en dan ook extra onder de aandacht willen brengen. Als eerste stelt het college in het raadsvoorstel onder argument 8.1 de raad de vraag (platgezegd) of 2022 sluitend moet zijn of niet. Die vraag kunnen wij, met het oog op de incidentele middelen voor de jeugdzorg volmondig met ‘ja’ beantwoorden.

Programma 1 kent vele en diverse punten. Een belangrijk punt is de nieuwe verdeelsleutel van de veiligheidsregio. In onze ogen was een langere overgang op z’n plaats geweest. Zo zijn er ook regio’s met een overgangstermijn van 7 jaar. Zaak is en blijft echter dat de brandweerzorg goed geregeld moet blijven in onze gemeente. Wij wachten het gesprek naar aanleiding over de motie over het brandweervoertuig even af. Onderdeel van dit programma is ook de dienstverlening aan de burger.

Tijdens de debatavond hebben wij al aangegeven de motie van de SP met betrekking tot het publiceren in de DuivenPost mede in te willen dienen aangezien wij daarover ook klachten ontvingen. Het lijkt iets klein maar het effect kan wel eens buitengewoon positief zijn [deze motie is unaniem aangenomen].

Bij programma 2 willen wij ons richten op de behoeften van de maatschappij. Door de Coronamaatregelen zijn veel activiteiten niet doorgegaan. 2022 moet in onze ogen het jaar van ontmoeten en verbinden worden zodat we weer een samenleving worden van elkaar echt spreken en ontmoeten. Een omvangrijke investering binnen dit programma is die in de nieuwbouw van twee gebouwen voor drie scholen in het kader van het Integraal HuisvestingsPlan Primair onderwijs Duiven. Het jaar 2022 moet in onze ogen echt het jaar worden dat er naar realisatie wordt overgegaan. In hetzelfde jaar zouden wij ons graag kaderstellend uit willen laten over de vrijkomende locatie van IKC Remigius, of we dan al een Omgevingsvisie hebben of niet. Duiven schreeuwt om woningbouw, waarmee ik ook gelijk uit kom bij het laatste programma, programma 3 waarin woningbouw in onze ogen het belangrijkste is en dan met name die op de twee uitbreidingslocaties. In de kennisgeving van afgelopen week lezen we dat …… Wij willen zeggen, vooruit met die geit en bouwen, bouwen, bouwen.

Voorzitter, ik ga richting een afsluiting. In onze ogen wijst alles er op dat we ook in het lopende boekjaar zicht hebben op een overschot. Om alvast en voorschot te geven wat onze inbreng zou kunnen zijn bij de behandeling van de najaarsnota, wij zijn een voorstander van het doen van een extra storting in het fonds betaalbare woningbouw (gelet op de forse bouwopgave die op ons af komt).  Tot slot: ik dank het college en de organisatie 1Stroom voor hun inspanning op de ontvangen voorjaarsnota. Richting de mederaadsleden hoop ik tot de verkiezingen op een inhoudelijk interessante periode.

Namens de CDA-raadsfractie, Hans Stam, fractievoorzitter Henk Albers, raadslid Peter Koopmans, raadslid'

Heeft u vragen over onze inbreng op de Voorjaarsnota mail dan naar cdaduiven@gmail.com en u krijgt een reactie van ons.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.