11 juli 2023

De Voorjaarsnota 2023 van de gemeente Duiven | Onze algemene beschouwing

Vandaag vindt tijdens de openbare raadsvergadering de behandeling van de Voorjaarsnota 2023 plaats. Het doel van de Voorjaarsnota is vooruit kijken naar de begroting (over het jaar 2024). Op 14 november a.s. wordt door de gemeenteraad een definitief besluit over deze begroting genomen. Het college doet in de Voorjaarsnota voorstellen voor nieuwe activiteiten. Voor politieke partijen is de behandeling van de Voorjaarsnota bij uitstek het moment om nieuwe ideeën aan te dragen en wijzigingsvoorstellen middels amendementen of moties in te dienen om verbeteringen aan te brengen in het voorgenomen beleid. Het CDA Duiven-Groessen-Loo heeft vanmiddag middels een algemene beschouwing haar visie en standpunten op de Voorjaarsnota gegeven. Onze fractievoorzitter Hans Stam heeft daarover het volgende gezegd: 

Voorzitter, college, leden van de gemeenteraad, ambtelijke organisatie en alle anderen.

Voor ons ligt de eerste voorjaarsnota die volledig onder het ‘nieuwe’ college tot stand kwam. We zien dat op meerdere punten. Helaas zien we ook dat het financiële toekomstperspectief minder rooskleurig is dan zoals in voorgaande jaren is voorgeschoteld. Voor wat betreft de uitdaging van het college (om denkrichtingen aan te geven om tot een sluitende begroting voor 2024 te komen) geven wij graag het ‘scherper aan de wind varen’ en ‘de stofkam’ terug bij de begroting voordat wij duidelijke keuzes moeten maken. Bij eventuele keuzes willen wij de JEUGD echter in het bijzonder wel ontzien. De JEUGD heeft de toekomst zeggen wij altijd. Als CDA willen wij daarin blijven geloven maar wat heb je aan een toekomst als er geen bestaanszekerheid is? Of als je veel langer thuis moet blijven wonen omdat er geen passende woning te krijgen is? Dat zijn zaken die we aan willen pakken.

Een belangrijk deel van de JEUGD heeft binnen enkele jaren goede onderwijshuisvesting als resultaat van het Integraal Huisvestingsplan Primair onderwijs. Wij hebben dat van harte ondersteund en zullen dat blijven doen. Als gevolg van de nieuwbouw van scholen, komen de huidige locaties beschikbaar voor woningbouw. Vraag: Kan de bouwlocatie achter het gemeentehuis op korte termijn mee worden genomen in de planontwikkeling van de schoollocaties?

Wij als gemeente moeten OMZIEN naar woonruimte voor de JEUGD. We zien dat het college daarvoor onder andere het instrument van flexwoningen wil inzetten. In onze ogen blijft het van belang óók in te zetten op doorstroming. Daaraan kan het plan van Woonzorg Nederland bijdragen. Dat bevat immers meer sociale huurwoningen dan het plan voor de flexwoningen én er is sprake van een bestemmingsplan dat woningbouw toe staat. Vraag: Kan het college aangeven wat de planning voor het bouwplan van Woonzorg Nederland is?

Sinds enkele jaren heeft de gemeente een kinderburgemeester maar wat is deze zonder een kindergemeenteraad? U weet wel, de JEUGD heeft de toekomst. Wij dienen dan ook graag een motie in met daarin de oproep om te komen tot een kindergemeenteraad. Dit om de JEUGD dichter bij de politiek te brengen. Daarbij zou de werkgroep Raad in de samenleving een ondersteunende rol kunnen vervullen. Een mooie taak voor de kinderburgemeester en de kindergemeenteraad zou in onze ogen het realiseren van een SamenSpeelPlek oftewel een Inclusieve speeltuin in de gemeente kunnen zijn. En dat het goed en gezond is dat kinderen meer buitenspelen heeft het CDA bij het vaststellen van de Omgevingsvisie al eerder laten vastleggen. Het Horsterpark is wat ons betreft een prima plek, vandaar ook onze steun aan het amendement voor het Horsterpark waar de SamenSpeelPlek onderdeel van is.

Soms heeft onze JEUGD wat hulp nodig. Zo stelden we eerder dit jaar de nieuwe verordening voor het leerlingenvervoer vast. Bij die behandeling wilden we extra aandacht voor keukentafelgesprekken om te komen tot een vervoersvoorziening die het beste past bij de leerling en zijn omgeving. Wij zien in de Voorjaarsnota geen vraag voor extra middelen. Wij overwegen een amendement op dit punt. Vraag: Kan het college aangeven of hiervoor voldoende capaciteit en geld is?

Vorig jaar is extra capaciteit beschikbaar gekomen voor de inzet van een JEUGD-BOA in combinatie met de uitbreiding van de inzet van de huidige jongerenwerker. Vraag: Welke ervaringen zijn er tot op heden met de extra capaciteit van de Jeugd-BOA en jongerenwerker?

En als we het over de JEUGD hebben, hebben we het ook over hen die op zoek zijn naar een veilig onderkomen in ons land. De opvang voor Oekraïners is via maatschappelijke instellingen goed geregeld. Nu de nodige woningbouwplannen in gang zijn gezet, zijn wij er voorstander van om, zoals in de Voorjaarsnota staat, in 2024 ook te werken aan kleinschalige asielopvang. Dit mede gelet op de aangekondigde Spreidingswet, al is door de val van het kabinet de voortgang van deze wet ongewis. Door de ervaringen in 2022 (50 alleenreizende minderjarige vluchtelingen) kan de aangegeven inzet van het college voor huisvesting van deze groep op onze steun rekenen.

Dan wellicht nog iets kleins. Een vraag over de voortgang van de pilot proefproject kabelgoottegels waarmee inwoners zonder eigen parkeervoorziening een elektrische auto zelf privaat kunnen opladen. De wethouder heeft op 27 juni jl. vragen hierover wel beantwoord maar niet naar volle tevredenheid. Wellicht wil de wethouder vandaag nog eens duidelijk maken dat dit onderwerp hoog op haar prioriteitenlijstje staat en ook zal overdragen aan haar opvolger.

Voorzitter, ik ga naar een afronding maar niet onbelangrijk om te vermelden bij de behandeling van deze voorjaarsnota: CDA Duiven-Groessen-Loo onderschrijft van harte de investeringskredieten voor de onderwerpen zoals vermeld in de drie programma's en voor de speerpunten en aanvullende wensen waar eenmalig geld voor wordt gevraagd. Afsluitend danken wij de raad, college (in het bijzonder wethouder Tiedink die, zoals bekend, dit ‘strijdtoneel’ na deze vergadering gaat verlaten) en ambtelijke organisatie voor hun inzet het afgelopen politieke jaar. Laten we ook het komende jaar op een constructieve manier samenwerken met als doel het voor onze inwoners, waaronder natuurlijk de JEUGD, beter en mooier te maken. Dit ondanks de uitdagingen op vele terreinen waarvoor we staan. Namens de CDA-raadsfractie, Hans Stam fractievoorzitter, Alec Wolters raadslid, Justin van der Steen raadslid, Henk Albers fractie-assistent

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heeft u vragen over onze inbreng op de Voorjaarsnota mail dan naar [email protected] en u krijgt een reactie van ons.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.