10 januari 2012

Overbruggen de sociale media werkelijk de kloof tussen burgers en politiek?

In Duiven werd het Burgerpanel na drie jaar de nek omgedraaid. Met drie enquêtes in drie jaar is  daar wel iets voor te zeggen aldus René Boekhorst in zijn opinieartikel (Gelderlander, 31 december 2011). Maar is het burgerpanel zelf daaraan wel schuld? De opzet was dat het gemeentebestuur vragen zou voorleggen aan het Burgerpanel over wat er in de samenleving leefde. Het College besloot onlangs dat er geen opdrachten meer versterkt zouden worden aan het Burgerpanel. En daarmee werd de stekker uit het Burgerpanel getrokken. Om dan te suggereren dat het Burgerpanel niet functioneert is het omdraaien van oorzaak en gevolg.
De sociale media zouden beter geëigend zijn voor contacten tussen bevolking en gemeentelijke overheid, aldus René Boekhorst. Hij volgt  in grote lijnen de lofzang van het Duivens College op de digitale media. Op het  eind van zijn artikel waarschuwt hij echter. De sociale media hoeven  niet representatief te zijn voor wat er in de bevolking leeft. En hier raakt hij de kern van de zaak. Juist deze onzekerheid was in 2009 aanleiding voor het Burgerpanel!
De gemeente Duiven valt niet op door een heldere en transparante communicatie met de buitenwereld. Rapporten van de Duivense Rekenkamercommissie wijzen daar ondermeer op. Vanuit de organisatie naar de bevolking toe (in vaktermen top-down) begint het gelukkig beter te worden. Omgekeerd verloopt de communicatie vanuit de bevolking naar het gemeentebestuur toe (bottom-up) maar moeizaam.
Onvermijdelijk komt vraag: wil de gemeentelijke overheid überhaupt wel de stem des volks horen? Signalen uit het  gemeentehuis zelf wijzen daar niet echt op. Men kan niet aan de indruk ontkomen dat daar nog de  jaren-vijftig-mentaliteit heerst: wij weten wel wat goed is voor de burgers. Het interview in de Duivenpost van december 2009 met de toen vertrekkende gemeentesecretaris Henk Blom spreekt in dat opzicht boekdelen. Maar ook werd dit weer eens pijnlijk duidelijk tijdens recente discussies rond de Themanota: iedereen mag alleen maar meedoen met wat ten gemeentehuize wordt bedacht.
In de vorige collegeperiode met CDA en GroenLinks is gepoogd deze bevoogdende houding te doorbreken. Via de Perspectiefnota zou de Gemeenteraad zelf weer meer grip moeten krijgen op de vrije beleidsruimte van de meerjarenbegroting. Het Burgerpanel zou inzichtelijk moeten maken wat er werkelijk onder de bevolking leeft. Beide initiatieven waren nadrukkelijk gericht op het meer betrekken van de burger maar konden - om het eufemistische te zeggen - niet rekenen op sympathie binnen de ambtelijke top. Het aantreden van het nieuwe college van Lokaal Alternatief, VVD en PvdA betekende dan ook einde oefening voor zowel Perspectiefnota als Burgerpanel.
Overbruggen sociale media werkelijk de kloof tussen burgers, politiek en bestuur? De verwachtingen van het Duivens college rond de sociale media als alternatief voor het burgerpanel komen erg opgeklopt over. Veel meningen via deze media zijn immers vrijblijvend en deinen mee op de golven van de waan van de dag. Vaak uit frustratie opgeschreven en te snel verzonden zijn ze nauwelijks controleerbaar en daardoor zelfs manipuleerbaar. Er is daarentegen juist behoefte aan een breed gedragen, stabiel beeld van wat de samenleving wil. Een Burgerpanel met een paar honderd burgers lijkt daartoe veel beter in staat.
Wim van Heugten, Lid CDA-fractie Duiven

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.