20 februari 2012

Tracé A15: Brief aan de Minister

Betreft: Voorkomen onnodige aantasting leefbaarheid dorpskern Groessen door A15.

Geachte heer De Rouwe,

Namens de CDA-fractie in de gemeenteraad van Duiven willen wij reageren op de brief van de Minister van I&M dd 17 januari 2012 waarin zij haar standpunt bekend maakt over de doortrekking van de A15 door onze gemeente.

Als CDA-fractie zijn wij zeer teleurgesteld dat de minister gekozen heeft voor Doortrekkingsalternatief Noord (zie bijgevoegde kaart). Het beoogde Noordtracé verloop echter zeer dicht tegen de dorpskern van het dorp Groessen. De geprojecteerde as van de weg komt op zijn dichtst op 47,5 meter van de huizen. Het zal duidelijk zijn dat de leefbaarheid van  woonwijk Diesfeldt maar ook in de binnen een strook van 300 meter gelegen oudere woonwijk blijvend aangetast wordt. Een opschuiven van het tracé ter hoogte van Groessen met ongeveer 150 meter in oostelijk richting zou wat betreft geluidshinder en fijnstofbelasting een goede en aanvaardbare oplossing zijn.  
De voorkeur van de drie bij de doortrekking van de A15 betrokken gemeenten Lingewaard, Duiven en Zevenaar voor een dergelijk oplossing is vastgelegd in de Combivariant 2. Deze variant (zie bijgevoegde kaart) verloopt  zuidelijk van de Betuwelijn tot aan Groessen en kruist dan de Betuwelijn om vervolgens af te buigen naar het Noord-tracé.

Naar onze mening doet de Minister daarbij geen recht om voldoende rekening te houden met de negatieve kanten van de doortrekking van de A15, die de leefbaarheid de dorpskern van Groessen  blijvend zal aantasten. Met Combivariant 2 hebben de drie betrokken gemeenten getracht het draagvlak zo groot mogelijk te maken. Uit reacties van de lokale bevolking blijkt niet alleen een grote ongerustheid maar ook dat zij zich niet serieus genomen voelt volgens het participatiemodel Nieuwe Stijl.

Als CDA-fractie  doen wij daarom een dringend beroep op een interventie bij de Minister om alsnog te  kiezen voor het tracé van de Combivariant 2.  Later in deze brief willen wij ingaan op de onderbouwing van de financiële haalbaarheid van deze variant. Allereerst willen we echter  stilstaan bij een paar algemene waar-nemingen.

De optimale oplossing voor een doortrekking van de A15 is aansluiting op het verkeersknooppunt Nieuwdijk van waar het verkeer afgewikkeld kan worden richting Achterhoek-Twente via de A18 of via de A12 richting Oberhausen. Deze optimale oplossing was echter steeds onbespreekbaar wegens de aantasting van het Rijnstrangengebied. Als gevolg hiervan werd uitgeweken naar de beduidend minder geëigende doortrekking met een T-aansluiting op de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Deze T-aansluiting werd steeds ten sterkste ontraden door Rijkswaterstaat en de optredende negatieve effecten kunnen alleen maar met hoge kosten en dan nog niet eens afdoende gerepareerd worden.

Het door de Minister aangevoerde argument is dat andere varianten niet zouden passen binnen het beschikbare budget. Daarbij heeft ze zowel het tracé als alle aanbevolen inpassingsmaatregelen als één totaalpakket beoordeeld. Deze beslissing blijkt evenwel uitsluitend en eenzijdig geoptimaliseerd te zijn met betrekking tot de financiën. Komen de inwoners van Groessen en de blijvende aantasting van de leefbaarheid écht pas op plaats drie, na de natuur van het Rijnstrangengebied en het kostenplaatje? 

De CDA-fractie constateert dat het gehele besluitvormingsproces eenzijdig gericht is op financiële optimalisatie en dat er van een minimalisatie van de negatieve effecten rond leefbaarheid geen sprake is. Conform het  CDA-gedachtegoed zou gestreefd dienen te worden naar een evenwicht tussen beide benaderingen. 

Betreffende de eventuele meerkosten voor Combivariant 2 verwijzen wij graag naar de brief van het Duivens Gemeentebestuur aan de Minister (zie bijlage). Daaruit blijkt dat eventuele meerkosten ruim binnen de onnauwkeurigheidsbandbreedte van dit project vallen.

Samengevat: als CDA-fractie zouden wij in uw standpunt rond deze kwestie graag volgende gezichtspunten opgenomen willen zien.
De beoogde Noord-variant tast onnodig de leefbaarheid van het dorp Groessen (de enige bewoningsconcentratie in de directe nabijheid van het ca 15 km lange tracé van de A15!) aan; De Combivariant 2 komt tegemoet aan deze aantasting van leefbaarheid. Deze variant heeft bovendien de voorkeur van de drie bij de doortrekking van de A15 betrokken gemeenten Lingewaard, Duiven en Zevenaar;De Combivariant 2 is binnen de financiële onnauwkeurigheidsbandbreedte van dit project realiseerbaar.
Namens de CDA-fractie in de Gemeenteraad van Duiven,

Dr. W.F.W.M. van Heugten
Bijlagen:
Brief Gemeentebestuur Duiven A15 (februari 2012).doc
Trace opties A15 Duiven A3-31-01-2012.pdf

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.