02 juni 2021

Uitbreiding voor woningbouw | Raadsavond

Op 1 juni jl. was er de Raadavond met het belangrijke onderwerp Uitbreiding voor woningbouw. Met name stond die avond centraal de besluitvorming over het starten van de planvorming voor de uitbreidingslocaties Ploen Noord en Plakse Weide en de aankoop van de reservelocatie Biezenkampen. Voor het volledige raadsvoorstel en de onderliggende stukken KLIK hier en kijk bij agendapunt C12. Uiteindelijk heeft een ruime meerderheid van de raad het voorstel van het college van burgemeester en wethouders gesteund. CDA, VVD, Lokaal Alternatief, SP en Groen Links stemden voor.


Onze fractievoorzitter Hans Stam, heeft bij de behandeling hiervan het volgende gezegd, waarmee hij aangaf waarom de fractie van het CDA het raadsvoorstel,volledig heeft ondersteund: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorzitter,

Voor ons ligt een amendement en een motie. Deze zijn voor mij aanleiding om, in plaats van een bondige stemverklaring namens het CDA, wat uitgebreider op de zaken in te gaan om aan te geven dat wij beiden niet steunen.

Het voorliggende raadsvoorstel is het resultaat van een proces dat de afgelopen zomer is gestart. In het najaar heeft het college de nodige bijeenkomsten gehouden in het kader van de participatie bij de locatiekeus. Dat geheel leidde tot de behandeling van een raadsvoorstel afgelopen januari. Naast het participatietraject van het college heb ik persoonlijk contact gezocht met een aantal fracties om te zien hoe zij de woningbouwlocaties zagen. Dat leidde uiteindelijk tot een amendement. Een amendement dat het voorstel van het college toch behoorlijk wijzigde. Lijkt mij toch een duidelijk punt van het dualisme.

Een ander punt waaruit zou moeten blijken dat het duale karakter in het drang is, zou het coalitie-overleg zijn. Wat mij bevreemd is dat een dergelijk overleg nu een probleem lijkt te zijn en niet in de periode 2006-2010 en 2010-2014 toen GroenLinks, respectievelijk de PvdA in de coalitie zat. Overigens is van een ‘superdeal’ geen sprake, althans, het CDA maakt er geen onderdeel van uit. Wel ben ik zeer benieuwd naar de inhoud van de betreffende deal en met wie de deal is gesloten en onder welke condities. Het is aan de desbetreffende fracties zelf die dit beweren.

Het voorstel dat nu voorligt past, zonder amendement of motie, bij het kader dat de raad in januari 2021 vaststelde. Ook toen al gaven wij als fractie aan tot aankoop van de woningbouwlocaties over te willen gaan maar daar was op dat moment, ondanks mijn aftasten, geen meerderheid voor. Wij hopen dat die meerderheid er nu wel is.

Aankoop is voor ons belangrijk. Alleen al omdat het past binnen de bestaande RAADSnota Grondbeleid die een actief grondbeleid nastreeft. Daarnaast hebben wij weliswaar goede hoop dat de gesprekken met de ontwikkelaars leiden tot resultaat maar een zekerheid is dat op dit moment allerminst. Moeten we op zo’n belangrijk dossier als woningbouw, over hindernissen gesproken, dan maar wedden op 2 paarden waarvan we de teugels niet in handen hebben of grijpen we de mogelijkheid om straks niet voor het blok gezet te worden en zelf een paard in de race te brengen? Wij zetten graag ons eigen paard in. 

Voor wat betreft de overwegingen in het amendement hebben wij, zoals vorige week donderdag al aangegeven een andere visie op de geldigheid van de WVG. Daarbij wil ik nogmaals benadrukken dat het raadsvoorstel UNANIEM is aangenomen in september 2019. ALLE partijen waren daar voor aankoop. Binnen dat kader is het college de gesprekken, en een overeenkomst, met de eigenaren aangegaan. Ook de financiële risico’s zien wij anders. Door nu af te boeken, staan de gronden voor de agrarische waarde in de boeken en een daling wordt niet verwacht. Overigens kan dat afboeken voorkomen worden door de gronden gelijk in exploitatie te nemen. Wat ons betreft een optie maar de indieners van het amendement zullen dat ook niet voor ogen hebben.

Tja, dan de overwegingen van de motie van teleurstelling. Die suggereren dat partijen het niet zo nauw nemen met de zorgvuldigheid, participatie en nog wat zaken en dat een groot aantal partijen dat anders ziet. Dat moet natuurlijk een groot aantal eenpersoonsfracties zijn. Ik vind dat grote woorden die in mijn ogen niet passen. Daarnaast vind ik dat er sprake is van een suggestieve berekening. De aankoop van Biezenkampen kost ons nu 1,5 miljoen aan afboeking. Tegenover het resterende aankoopbedrag staan immers gronden met dezelfde waarde, nog los van pachtinkomsten. Daarnaast zie ik, binnen de vastgestelde kaders (dus wederom bestaand beleid!) op basis van de jaarrekening 2020 ruimte voor een dergelijke afboeking gelet op de stand van de algemene reserve per 31-12-2020 van 9,5 miljoen. Dit terwijl de benodigde weerstandscapaciteit 6,1 miljoen bedraagt. Zelfs na afboeking resteert een weerstandvermogen van ‘voldoende’ volgens de ratio. Het weerstandsvermogen ligt met 8,0 miljoen daarnaast ook nog boven het, op basis van de nota Weerstandsvermogen vastgestelde minimum van 7,0 miljoen. Zie dit alles op pagina 75-76 van de jaarrekening.

Dat op voorhand niet alle ingebrachte punten gehonoreerd of vastgelegd worden, wil niet zeggen dat zij niet van belang zijn. In onze ogen zijn deze punten van serieus en wezenlijk belang bij de participatie bij de planuitwerking. Zonder volledigheid na te streven willen wij óók aandacht voor:

1 een aantrekkelijk beeld bij de Plakse Weide als tegenhanger van het beeld aan de Fanfare

2 geen verruiming van geurhinder voor de bestaande wijken

3 geen bebouwing in het waardevolle gebied bij de Ploenstraat (relatie dorp-landschap)

4 een veilige langzaam verkeersontsluiting van de Ploen Noord naar het centrum

5 een invulling van de Ploen Noord die aan sluit bij die van de Ploen Zuid

6 maar ook aandacht voor de ontsluiting van het woonwagencentrum bij de Ploen Noord en

7 realisatie van voldoende sociale huurwoningen inclusief de instandhouding daarvan vóórdat de dure woningen gerealiseerd mogen worden

Oh ja, de discussie over of iets nu een uitbreidingslocatie is of niet kunnen we naar aanleiding van de motie ook weer voeren. Als er zoveel (vermeende) inbreidingslocaties zijn hadden de indieners van de motie ook het gesprek met de gehele raad aan kunnen gaan over een initiatiefvoorstel maar dat gebeurd niet maar wel op deze wijze afgeven op het college.  Ook  het punt dat GEEN van de drie locaties binnen de huidige kaders van de geldende structuurvisie voldoende ruimte biedt voor de bouw van 300 woningen, staat er weer in. Als de indieners van de motie binnen die kaders willen blijven, wat best een te beargumenteren standpunt is, dan rest ons niets anders dan enkele tientallen, misschien 100 woningen, strak tegen de Ploen Zuid en de Hogeweg aan, maar dat is nou juist niet het beeld dat de bewoners van de terpen of de Hogeweg graag zien.

Tot slot nog het punt van de ‘zeemist’. Door nu in de motie het aantal van 1200 woningen op te nemen, zorgen de indieners van de motie zelf voor die zeemist. Het college handelt binnen de kaders die de raad in januari vaststelde. Plannen ontwikkelen voor 570 woningen + 30% eventuele planuitval maakt 600-800 woningen. Wat het straks na het al dan niet vaststellen van de Woonvisie gaat worden, weet ik nog niet want dat debat moet nog gevoerd worden (en ik moet de stukken nog lezen).

Kortom, heel veel succes aan het college bij de verdere gesprekken met de ontwikkelaars, de planvorming maar bovenal de participatie. Onze inwoners mogen er op rekenen dat wij daarop letten bij de toekomstige besluitvorming.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.