09 januari 2012

Windmolens in het Duivense Broek


Het echte verhaal
Op 17 mei 2005 werd door het toenmalige college van burgemeester en wethouders van Duiven, bestaande uit VVD, Lijst Groessen en Gemeente Belangen (het huidige Lokaal  Alternatief) het volgende besloten omtrent windmolens:

Instemmen met voorontwerp bestemmingsplan Duiven-Zevenaar inzake windmolenpark;Voor de realisatie van het windturbinepark geen milieueffectrapportage te verlangen van initiatief WEOM;WEOM B.V. van het besluit in kennis stellen;Het besluit publiceren in de Duivenpost en DE STAATSCOURANT. De procedure tot verlening van vrijstelling ex. art. 19 lid 2 van de wet ruimtelijke ordening wordt in gang gezet.


De provincie heeft op verzoek van de gemeente Duiven op 6 oktober 2005 aangegeven dat de gemeente een vrijstelling ex. art 19 lid 2 WRO mag toepassen en ook de VROM inspectie adviseerde positief. Op Donderdag 19 mei 2005 vindt de persbijeenkomst plaats van 9 tot 10 uur in het gemeentehuis van Duiven.
 
De publicatie in Duivenpost en de STAATSCOURANT nadrukkelijk bij de perscommunicatie betrekken.
 
Burgemeester Zomerdijk, Lijst Groessen en Gemeentebelangen (thans Lokaal Alternatief) hebben  voorgestemd. Wethouder Nijland heeft binnen het college tegengestemd.
 
Lijst Groessen sprak haar waardering uit voor de zonnepanelen die de WEOM bij deze deal aanbood voor het Horsterpark.
 
Het CDA Duiven toonde zich fel tegenstander van de windturbines in het open kommen gebied, en heeft zich destijds fel in de raad verzet.
 
Het in 2006 opvolgende college van CDA en Groen Links wilde zich inzetten voor windenergie, het CDA bleef echter tegen plaatsing in het open kommen gebied.
 
Het college van CDA en Groen Links heeft in plaats van de artikel 19 procedure de volledige bestemmingsplanprocedure gevolgd. De PVDA gaan, dat wat haar betreft, er geen volledige bestemmingsplanprocedure gevolgd hoefde te worden (citaat commissie grondgebied van 5 september 2006). De artikel 19 procedure mocht wat haar betreft gevolgd worden.
 
Wat heeft het CDA in deze vervolgens gedaan:

Advies ingewonnen bij de huisadvocaat van de gemeente en bij een externe advocaat, beiden gaven aan dat het besluit geen ruimte bood om niet uit te voeren.Oktober 2006 is het CDA in gesprek gegaan met CDA gedeputeerde Theo Peeters, om een andere locatie binnen de gemeente te mogen aanwijzen.Binnen de gemeente andere locaties met de wethouder(s) bezien en voorgesteld. Gedeputeerde Peeters was genegen hierin mee te gaan en verder mee te denken. Als Duiven maar aan de verplichting van vier windmolens bleef voldoen.


Ook het windmolenpark in Aalten bezichtigd en raakvlakken bezien, ter voorbereiding op het volgende gesprek met gedeputeerde Peeters. Op 16 april 2007 zou een derde vervolggesprek met de gedeputeerde Peeters plaatsvinden. Echter bij de provinciale verkiezingen vond een wisseling van de wacht plaats binnen het college van gedeputeerde staten. De nieuwe RO gedeputeerde C. Verdaas wilde niet ingaan op enig vervolggesprek. 
 
Nu loopt het huidige college van VVD Lokaal Alternatief  en PvdA tegen de door haar genomen besluitvorming van 17 mei 2005 aan. De verantwoording voor de verplichte uitvoering ligt bij diegenen die destijds besloten hebben. Ook de PvdA mag die verantwoording mee gestalte geven.
 
De heer Schrijner van de VVD geeft met zijn reactie in de commissie grondgebied van 17 januari 2011 een totaal verkeerde voorstelling van zaken. De heer Nijland kan niet anders dan voor NUON/WEOM in beroep gaan bij de Raad van State. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.