28 mei 2021

Uitbreidingslocaties voor woningbouw | Politiek Avond

Op 27 mei jl. was er de Politieke avond (debat) over het onderwerp Uitbreiding voor woningbouw. Met name stond die avond centraal het starten van de planvorming voor de uitbreidingslocaties Ploen Noord en Plakse Weide en de aankoop van de reservelocatie Biezenkampen. Voor het volledige raadsvoorstel en de onderliggende stukken KLIK hier.

Onze fractievoorzitter Hans Stam, heeft bij de behandeling hiervan het volgende gezegd waarmee hij aangeeft dat de fractie van het CDA het raadsvoorstel, dat op 1 juni a.s. wordt behandeld, volledig zal ondersteunen: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorzitter,

Voor ons ligt het raadsvoorstel om de planvorming te starten voor de Plakse Weide en de Ploen Noord en de locatie Biezenkampen aan te kopen. De planvorming voor de Plakse Weide en de Ploen Noord omvat ook het voor het einde van het jaar aangaan van intentie-overeenkomsten, een stedebouwkundig plan te ontwikkelen, participatie toe te passen en de raad te informeren over de voortgang. We hebben het dus over de locatiekeus en niet over de invulling, oftewel over de bebouwing worden de plannen met de omwonenden NA de zomer opgestart.

Gelet op het bericht in de Gelderlander van vanmorgen zal het geen verrassing zijn dat het CDA het voorstel in z’n geheel en integraal steunt. Voor alle duidelijkheid herhalen wij dit nu nogmaals. Wij willen dat er gebouwd gaat worden en wel zo snel mogelijk! De krapte op de woningmarkt is duidelijk zichtbaar bij het aantal kandidaten voor een sociale huurwoning als het zeer beperkte aanbod aan koopwoningen, nog los van de stijging van prijzen.

Het voorstel is om te starten met de planvoorbereiding voor de Plakse Weide en de Ploen Noord kan op onze instemming rekenen. Geen van de drie locaties staan namelijk (volledig) in de structuurvisie staan als woningbouwlocatie. In voorgaande structuurvisie was dit in meer of mindere mate voor alle drie de locaties wel het geval. In die zin doen ze niet voor elkaar onder.

In januari dit jaar concludeerde de raad al op de drie locaties de bouw van 300 woningen inpasbaar is. We hebben het dus over twee locaties van 300 woningen en we hebben het NIET over een locatie van 180 woningen en een locatie van 420, 600 of zelfs 800 woningen.

Ook doen Plak, Ploen (maar ook Biezenkampen) niet voor elkaar onder voor wat betreft kritische omwonenden of inwoners en belanghebbenden die juist voorstander van de ontwikkeling van een bepaalde locatie zijn. Wel is bij zowel de omwonenden van de Plak en Ploen enig begrip voor de noodzaak op de betreffende locatie woningen te bouwen, maar dan wel nadrukkelijk binnen bepaalde uitgangspunten. Voor ons is dat duidelijk en roepen dan ook het college op zeer veel aandacht te blijven besteden aan het betrekken van omwonenden en andere belanghebbenden bij het maken van de plannen. Wat ons betreft moet het karakter van de Plak en Ploen aansluiten bij die van de aangrenzende wijken. Daarbij gelden nadrukkelijk wel de kaders die de raad in januari 2021 vaststelde.

Eerder zegde de wethouder al toe ons als raad periodiek te informeren. Wij gaan er in dat kader ook van uit dat, als er zich knelpunten lijken te ontwikkelen, dit direct wordt gemeld. Wij willen hier graag een bevestiging op ontvangen.

Zoals aangegeven kunnen wij ook instemmen met de aankoop van de locatie Biezenkampen. Als gemeenteraad streven we immers nog steeds een actief grondbeleid na. De aankoop van strategische gronden past dat helemaal bij.

Daarnaast is het allerminst zeker dat er op de Plakse Weide en Ploen Noord conform de kaders van de raad gebouwd kan gaan worden. Gelet op de memo van vandaag is het sluiten van de intentie-overeenkomsten nog geen zekerheid en is er nog over, in onze ogen, cruciale punten zoals de duurzame borging van het beschikbaar zijn van sociale huurwoningen voor de doelgroep. Biezenkampen (en dus de aankoop daarvan) is in dat geval nodig als ‘back up’ om te voldoen aan het raadsbesluit van 26 januari 2021 om voor twee uitbreidingslocaties de planontwikkeling te starten.

Over het afwaarderen van de grond en dat dit ten laste komt van de algemene reserve willen we opmerken dat dit past binnen de begrotingsregels in het kader van een gezonde financiële huishouding. Enige manier om afwaardering nu te voorkomen, is door de grond gelijk in exploitatie te nemen.

Door het gelijk in exploitatie nemen van de gronden zou tegemoet gekomen worden aan de inbreng van een aantal omwonenden en anderen om de pijn te verdelen over drie locaties. Wij zijn daar op voorhand niet tegen maar we willen eerst het gesprek over de nieuwe Woonvisie en de Omgevingsvisie afwachten.

Kortom, wij:

· steunen het voorstel;

· kijken uit naar de terugkoppeling van de participatie;

· blijven graag op de hoogte van de voortgang;

· hopen vooral op snelheid om woningen toe te kunnen voegen en

· vinden het belangrijk dat de participatie bij de verdere ontwikkelingen geborgd blijft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.