24 september 2021

Debat Kadernota 2022-2025

Solidariteit is een begrip wat me de laatste tijd steeds meer bezighoudt. Zijn we als samenleving nog wel solidair met elkaar? Geven we elkaar nog de ruimte? Mag iedereen zijn wie hij/zij is? Maar denken we ook nog aan de ander die het niet zo makkelijk heeft? Of zijn we vooral bezig met onszelf, met ons gezin, werk, sport en andere bezigheden? Als ik naar mezelf kijk dan zie ik iemand die druk is met zijn gezin, werk en politiek. Altijd druk bezig om het goede proberen te doen. Maar doe ik wel het goede? Kijk ik wel om naar de ander? Ben ik wel solidair met jongere of oudere mensen? Of met mensen waarvoor het leven één grote uitdaging is? Ik heb mezelf voorgenomen om die spiegel mij vaker voor te houden. Hoe kunnen we in het licht van deze Kadernota solidair zijn met onze inwoners? Met die blik hebben we als CDA naar deze Kadernota gekeken.  

De Kadernota is als beleidsstuk een voorloper van de begroting. Als gemeente geven we hiermee richting naar de begroting. 16 september hebben we hierover met elkaar gedebatteerd als gemeenteraad. Hieronder vindt u de onderwerpen die ik namens het CDA naar voren heb gebracht in mijn debatbijdrage.

Gemeentelijke financiën
Zoals in eerdere nieuwsbrieven door onze wethouder is aangehaald, komen we als gemeente nu in een situatie terecht waarbij we keuzes moeten maken en de ambitie afgeschaald moet worden. Het financiële lange termijnbeeld van onze gemeente is niet zorgelijk, maar we moeten nu wel scherper aan de wind gaan varen. Dit betekent dat we goed moeten kijken naar de inkomsten en uitgaven. Als politicus vind ik dat eigenlijk het mooist, want juist op die momenten kun je jezelf onderscheiden. 

Bij het maken van de keuzes heeft het college ons een groot aantal opties voorgelegd. Dit is gebeurd door middel van een ombuigingsplan. In dit plan heeft het college een aantal keuzes voorgelegd, zowel aan de inkomsten als de uitgaven kant. Die steunen wij als CDA grotendeels. Op een aantal punten zijn wij als CDA voornemens een andere keuze te maken. Die heb ik hieronder beschreven. 

Inkomsten:
- Het stapsgewijs verhogen van havengelden naar 100% kostendekkend. Jaarlijks € 110.000 tot € 375.000.
- Extra deel van het Stadhuis verhuren, jaarlijks € 30.000
- Verhoging toeristenbelasting jaarlijks +/- € 60.000

Uitgaven: 
- Internationale Hanzedagen 2031, € 1,1 mln. Hiervoor is nu een al bedrag gereserveerd, deze willen we vrij laten vallen.
- Koningsspelen, € 18.500. Deze beoogde bezuiniging willen we terugdraaien. 
- Ditzelfde geldt ook voor de uitgaven aan verkeersveiligheid, wijk- en buurtgericht werken en burgerparticipatie. 

Ons uitgangspunt is om uit te komen op een positief begrotingssaldo in de aankomende jaren. Dit is ook iets wat de provincie van ons eist/verwacht. Daarbij willen we zoveel mogelijk onze inwoners ontzien, in het bijzonder onze jongeren en bedrijven, verenigingen en stichtingen, die het door corona zwaar te verduren hebben gehad. Dit vanuit oogpunt van solidariteit. 

Wonen
Ook in Harderwijk hebben we een enorme uitdaging om ervoor te zorgen dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. Dit geldt in het bijzonder voor onze jongeren. Met de enorme inzet van dit college en deze raad hebben we gelukkig al het nodige kunnen realiseren dan wel in gang gezet, maar het is alleen nog niet genoeg. 

Als CDA zien wij een aantal oplossingen als het gaat om het terugdringen van het woningtekort: voorrang aan onze inwoners, het actief ontwikkelen van gebieden, zoals bijvoorbeeld het Welkoopterrein en als laatste samenwerking zoeken met ons omringende gemeenten. Voor de laatste twee punten geldt dat we bij de volgende raad met voorstellen gaan komen om dit ook in gang te zetten.

Meedoen is van levensbelang
In onze huidige samenleving zien we de tweedeling in de samenleving, de toenemende kloof tussen arm en rijk, steeds groter worden. Die kansenongelijkheid begint al in het prille begin van een mensenleven. Als CDA willen we deze kloof dichten en de inclusiviteit vergroten. Dat doen we door mensen mee te laten doen in de samenleving. Mensen in staat stellen om te bewegen, te werken en te leren. We willen ook de waarde van preventie onderstrepen. In het kader van de positieve gezondheid willen we mensgericht werken en bewoners bewust maken van hun gezonde leefstijl. Daarom zullen we bij de besluitvorming met een voorstel komen om de inhoudelijke agenda jeugdhulp aan te laten sluiten bij wij wat wij in Harderwijk willen. Lokaal wat lokaal kan, regionaal wat alleen regionaal kan.

Papier-Metaal-Drankkartons (PMD)
Vorig jaar heeft de gemeenteraad een besluit genomen over VANG (Van afval naar grondstof). Hierbij is er gekozen voor nascheiding. Hier waren wij als CDA geen voorstander van. Wij kiezen liever voor het vooraf scheiden van PMD. In dat gevoel worden we gesterkt door de verschillende mails en social media berichten die wij de afgelopen tijd hebben ontvangen. VANG leeft bij onze inwoners. Des te meer omdat 1 januari de nieuwe methodiek van afvalinzameling van start gaat. Bewoners maken zich onder andere ongerust over de effecten op hun portemonnee en zijn ontevreden over het feit dat je zelf niet kan scheiden, terwijl je per lediging wordt afgerekend. Als fractie vragen we ons daarom ten zeerste af of we het reeds genomen besluit niet moeten heroverwegen en solidair moeten zijn met onze inwoners? Zoals een bekend gezegde luidt: “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald”. Wij zijn daarom voornemens om bij de volgende raadsvergadering met een alternatief voorstel te komen.   

Het laatste half jaar voor de verkiezingen zal een interessante tijd worden, waarbij iedere partij zijn punt zal proberen te maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat ons dit ook gaat lukken. Onze initiatieven bij de Kadernota 2022-2025 zijn daarin een mooie eerste stap.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande punten nog vragen/opmerkingen hebben dan sta ik u graag te woord.

Door: Wilco Mazier, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.