21 juni 2022

Geen zonnepanelen op landbouwgrond

De commissie Ruimte van 17 juni had een volle agenda. We hebben gesproken over de Verkeersweg 3, de jaarstukken van de ODNV, adviesrecht van de omgevingswet, aankoop Parkweg 3 en over het zonnebeleid.

Verkeersweg 3;

Dit onderwerp stond op de agenda omdat wij als raad verzocht worden in te stemmen met een bestemmingsplanwijziging om de vestiging van een indoor speeltuin voor 10 jaar op deze locatie mogelijk te maken. Na deze 10 jaar zien wij op deze locatie graag woningbouw. We hebben deze avond gesproken over met name het laatste onderwerp, is er voldoende vertrouwen en zekerheid om met deze wijziging in te stemmen.  Zowel de eigenaar als het college hebben de intentie uitgesproken om daadwerkelijk na 10 jaar te gaan voor woningbouw op deze locatie en daarom zullen wij dan ook instemmen met deze tijdelijke invulling. Wel blijven het monitoren en de toezegging om over 6,5 jaar te gaan beginnen met het maken van plannen voor woningbouw kunnen wij omarmen.

Jaarstukken ODNV;

Betreft de jaarrekening van de omgevingsdienst Noord-Veluwe. Wij kunnen ons hierin vinden.

Adviesrecht raad omgevingswet;

Dit betreft een lijst met onderwerpen waar het college verplicht is dit met de raad te bespreken en waar de raad ook een bindend advies in kan geven. Deze lijst is een aanpassing van de lijst van 2011 met oog op de nieuwe omgevingswet. Helaas zijn we deze avond tot de conclusie gekomen dat deze lijst niet helemaal compleet, dan wel dat er fouten in stonden. De lijst zal op een later moment weer terugkomen.

Aankoop Parkweg 3;

De gemeente is voornemens de Parkweg 3, beter bekend als Estrado, te kopen van Stichting Podia Harderwijk.  De gemeente heeft een maatschappelijk vastgoedbeleid met hierin opgenomen dat de gemeente culturele en/ of maatschappelijke organisaties faciliteert en ontzorgt door maatschappelijke vastgoed ter beschikking te stellen en duurzaam in stand te houden. Om die reden wil de gemeente dit pand aankopen.

Wij hebben hier uitvoerig over gesproken. Mede omdat SPH het pand gaat verkopen aan de gemeente, vervolgens weer gaat huren en hiervoor subsidie ontvangt.  Het aankopen van het pand vinden wij een goed idee, we kunnen de regie pakken op het onderhoud en deze duurzaam verzorgen. Het verhuren en subsidie verstrekken, zonder einddatum, vinden wij nog lastig en wij zullen ons beraden of we hier nog kaders aan willen meegeven.

Zonnebeleid;

Hier hebben we de afgelopen maanden al vaker over gesproken. Het gaat dat met name over de zonneladder. In deze zonneladder staat vermeld dat wij als gemeente eerst ons best gaan doen om zoveel mogelijk zonnepanelen op de daken van woningen en bedrijfspaden te krijgen. Een volgende stap zou zijn bij een aantal specifieke locaties voor zon op land aan de rand van de stad. In het voorstel staat nu genomen het Eendengebied en omgeving Glindweg. Het standpunt van het CDA is nog steeds ‘geen zon op landbouwgrond’. Wij zullen dan ook met een amendement komen om dit te laten aanpassen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.