Coalitieakkoord 2022-2026

Coalitieakkoord 2022-2026


Samen bouwen aan de toekomst
Vandaag om 18:30 uur wordt het coalitieakkoord gepresenteerd. Hierin heeft het CDA samen met Harderwijk Anders, ChristenUnie en D66 de afgelopen periode aan gewerkt.

Namens het CDA hebben Wilco Mazier en Andrea Oosting-Klock namens de fractie deze gesprekken gevoerd.

We kijken terug op een constructief proces. We hebben goede gesprekken met elkaar gevoerd en daarbij hebben we ervoor gekozen om afspraken op hoofdlijnen te maken. We willen niet alles dichttimmeren met vier van de negen partijen, maar ruimte geven aan de gehele gemeenteraad voor de invulling van het beleid van de aankomende vier jaar. Hierbij is van iedere partij uit de gemeenteraad een herkenbaar onderwerp opgenomen. De belangrijkste onderwerpen voor het CDA hebben een prominente plek gekregen in het akkoord en daar zijn wij blij mee.

Het akkoord is opgebouwd uit tien bouwstenen, voor ieder onderwerp geldt dat de inwoners centraal of centraler staat. Het akkoord is geschreven in B1 taal, eenvoudig Nederlands, omdat we willen dat zoveel mogelijk inwoners het begrijpen. Op deze manier kunnen we het samen met de samenleving doen.

De 10 bouwstenen in het kort, met hierin de belangrijkste onderwerpen van het CDA uitgelicht:

Wonen; de aantrekkelijkheid van onze gemeente is iets om trots op te zijn, maar zorgt voor veel druk op de Harderwijkse woningmarkt. We gaan de komende jaren inzichtelijk maken wie op korte termijn een woning nodig hebben, een andere benadering van de wachtlijsten. We willen dat inwoners met een binding voorrang krijgen bij het kopen van een nieuwe woning of bij het huren van een sociale huurwoning. We bouwen woningen waar mensen in willen wonen, bijvoorbeeld een Knarrenhof.

Duurzaamheid; we gaan samen met onze inwoners aan de slag met duurzaamheid, belangrijk hierin is dat het haalbaar en realistisch moet zijn. We willen dat onze (klein) kinderen ook gezond leven in Harderwijk. We hebben een visie op duurzaamheid en gaan samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties etc. een uitvoeringsagenda duurzaamheid opstellen. Inwoners kunnen meedelen in de opbrengsten van duurzame oplossingen. We vinden groen belangrijk en zetten meer in op groene daken, regentonnen en meer groen in de openbare ruimte.

Afval; we willen zo min mogelijk (rest)afval. We kiezen voor de duurzaamste, goedkoopste en makkelijkste manier om afval in te zamelen en te verwerken. In 2025 komen we met voorstellen in de gemeenteraad dit omdat bestaande contracten het lastig maken dit eerder te doen. Vanaf 1 oktober starten we met een proef en daarbij zamelen we Plastic, Metalen en Drinkpakken (PMD) in bij acht winkelcentra en we vragen om inwoners met kennis over afval om mee te denken in het nieuwe afvalbeleid.

Zorg en leven; een samenleving waarin we omzien naar elkaar en iedereen mee kan doen. Voor alles geldt, wat je zelf kan doen, doe je zelf. We helpen onze inwoners daar graag mee. Positieve gezondheid is belangrijk en een onderdeel hiervan is ‘Welzijn op Recept’. We ondersteunen deze aanpak. We gaan meer inzetten op voorlichting op scholen v.w.b. drank- en drugsgebruik. We moedigen rookvrije gebieden aan en gaan samen met de eigenaar van de coffeeshop kijken naar een betere plek. Een goede start en gelijke kansen voor ieder kind is belangrijk. We zien niet alles wat er thuis gebeurt en om problemen zo snel mogelijk in beeld te krijgen praten we met scholen om kinderen met problemen te helpen, het geluk van kinderen staat voorop.

Leefbaarheid in de wijk is belangrijk. Voorzieningen moeten passen bij de samenstelling van de wijk, daarom krijgt iedere wijk een wijkwethouder.

Verkeer; een goede bereikbaarheid is belangrijk. We maken Harderwijk (verkeers) veiliger. We willen meer mensen laten lopen en fietsen. De rode draad in het verkeer is dan ook Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Mobiliteit op maat, slim en duurzaam en Personenauto (STOMP). We zorgen dat je op meer plaatsen je fiets kunt parkeren. We willen een gezond evenwicht tussen verkeer, parkeren en groen. Dit betekent dat we verschillende onderwerpen op hetzelfde moment aanpakken. Bijvoorbeeld, klimaat, duurzaamheid, veiligheid en verkeer.

Economie/ bedrijven; Wij vinden een sterke economie belangrijk voor Harderwijk en Hierden. Nu en in de toekomst. We stellen een integrale binnenstadsvisie op en een nieuwe arbeidsmarktvisie. Lorentz 1 wordt gerevitaliseerd, we ondersteunen bedrijven bij het verduurzamen en zorgen voor een betere openbaar vervoer verbinding naar het industrieterrein Lorentz.

Theater; Al jaren speelt de vraag of er een nieuw binnenpodium moet komen. Momenteel is het theater Harderwijk tijdelijk gevestigd in het Bouw& Infrapark. We onderzoeken of een binnenpodium op het Dolfinariumeiland mogelijk is. We nemen hierbij de leiding in handen en nemen in 2025 een besluit over wel of geen nieuw binnenpodium.

Samenwerken in de regio; wij willen een sterke regio. De gemeenteraden van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben een Gebiedsagenda afgesproken. Hierin staan onderwerpen zoals wonen, werken en goede bereikbaarheid. Wij gaan samen met het gemeentebestuur van Ermelo en Zeewolde invulling geven aan de Gebiedsagenda. Samen kom je verder.

Dienstverlening; Medewerkers van het Huis van de Stad en Meerinzicht zijn gastvrij. De afdeling van de gemeente en Meerinzicht houden elke week een inloopspreekuur, we stemmen de openingstijden beter af op de behoefte van onze inwoners. Medewerkers van de gemeente en Meerinzicht volgen cursussen over dienstverlening.

(Bestuurs)cultuur; Het gemeentebestuur is voor en van iedereen. We betrekken inwoners meer bij het bestuur. We moedigen het instellen van robuuste wijkplatforms aan, onder andere in Hierden. We onderzoeken de mogelijkheid van de combinatie van het Stadsidee en Right to Challenge.

Financiën; een solide toekomst is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, een toekomstbestendige financiële positie is ons uitgangspunt. Structurele uitgaven betalen we uit structurele inkomsten. Het doel is om de OZB- belasting niet meer dat trendmatig te laten stijgen. Voor de belasting op boten (havengelden) gaan we uit van 100% kostendekking.

We stellen een Duurzaamheidsfonds voor leningen en een algemeen Duurzaamheidsfonds van samen €5 miljoen in.

We stellen een Woonfonds van €5 miljoen in om sneller woningen te kunnen bouwen.

De reserve voor het Sociaal Domein verhogen we naar €4 miljoen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.