CDA Hattem Algemene beschouwingen  2017

Op 31 oktober jl. werd herdacht dat de monnik Maarten Luther 500 jaar geleden 95 stellingen aan de deur van de kerk te Witteberg bevestigde. Zijn protest had grote maatschappelijke en kerkelijke gevolgen. Vorige week zondag vond er in Hattem een oecumenische kerkdienst plaats in de Andreaskerk waar alle kerkgenootschappen uit Hattem in verbondenheid bij elkaar waren. Voor het CDA is dat laatste een voorbeeld. Zoek de verbinding en heb respect voor elkaar. We zullen Hattem alleen verder helpen wanneer we in deze raad en binnen de gemeenschap goed met elkaar blijven samenwerken. 

Het gaat goed met de economie. Dat merken we ook in Hattem. De werkloosheid daalt, de overheidsfinanciën zijn weer op orde en daardoor neemt de uitkering uit het gemeentefonds (Den Haag) weer toe. Toch merken nog niet alle inwoners dat hun persoonlijke situatie verbetert. Daarom moeten wij oog hebben en houden voor mensen die het moeilijk hebben.

Hattem is een fijne gemeente om te wonen en te werken. Het is belangrijk dat er voldoende geld is voor onderwijs, verkeer en zorg. Wij denken dat op deze terreinen er de komende jaren flink geïnvesteerd moet worden.

Wanneer het CDA terugkijkt op de afgelopen 3,5 jaar, dan mogen we constateren dat onze stad er beduidend beter voor staat dan bij de start van het huidige college. Dankzij het coalitieakkoord Samen bouwen aan de toekomst van Hattem en een duale raad, waarin zowel door coalitie als oppositie tal van goede voorstellen zijn gedaan en aanvaard, is er een belangrijke stap voorwaarts gezet. Dat neemt niet weg dat er in de komende jaren nog veel moet gebeuren.

Wat het CDA bij deze begroting deugd doet, is dat de begroting voor 2018 financieel netjes sluit en dat ook de begroting in meerjarenperspectief sluitend is. Daarmee is een belangrijke doelstelling bereikt die wij 3,5 jaar geleden hebben gesteld. Deze coalitie laat financieel een gezonde basis achter voor de nieuwe raad. De problematiek van het wegvallen van de precariorechten hebben we kunnen oplossen. De lasten voor onze inwoners hebben we niet onnodig hoeven laten stijgen. Het is zelfs mogelijk de eerder afgesproken verhoging van de rioolheffing te beperkten tot 3,5%. (amendement)

Er is een duidelijke keuze gemaakt voor onze samenwerkingspartners. Hattem kan niet zonder de regio Zwolle, maar ook niet zonder de Veluwse regio. Wat het CDA betreft wordt de samenwerking met onze buurgemeenten op het gebied van ICT en de uitkeringsadministratie sociale zaken voortvarend voortgezet. Voor wat de regio Zwolle betreft, willen wij graag dat Hattem actief deelneemt aan 1 of 2 projecten. De kracht van Oost moet zich ook voor Hattem gaan vertalen in een duidelijk actieplan. Het CDA begrijpt dat daarvoor dan extra geld nodig is. Graag zien wij een concreet voorstel van het college tegemoet waarin Hattem actief deelneemt 1 of 2 projecten.

 

Veder is het voor de vitaliteit van onze samenleving van belang dat Hattem blijft groeien. De kernvraag in dit verband: Wanneer gaat de ontwikkeling van’t Veen echt van start? En in dit verband, hoe ver is de wethouder gevorderd met het onder de grond brengen van de hoogspanningskabels? Bij de vorige begroting hebben wij hier veel geld voor uitgetrokken, maar wij zien nog steeds geen resultaat. Het CDA wil bovendien een onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied ten noorden van Gaperslanden. We moeten iets achter de hand hebben wanneer ’t Veen stagneert. Is het college bereid een voorverkenning in die richting te doen?

Om ook in de toekomst een prettig woon- en leefklimaat te houden, moeten de laagvliegers van airport Lelystad hoogvliegers worden. Beter nog is dat er helemaal geen laagvliegers of hoogvliegers over Hattem gaan. Indachtig de eerder vastgestelde motie, waarvan wij nog steeds niet begrijpen waarom de oppositie die niet heeft gesteund, roepen wij het college op om vooral in te zetten op het zoeken van bondgenoten. Immers, hoe groter de gebundelde tegenstand, hoe groter de kans dat het vliegtuiglawaai verminderd. Is het college bereid om namens alle particuliere woningeigenaren een schadeclaim neer te leggen bij het rijk, analoog aan wat de woonstichting Triada heeft gedaan?

 

De invoering van het sociaal domein In Hattem is goed verlopen. Een compliment voor de wethouder en alle ambtenaren die hier mee bezig zijn. Maar, ook een compliment aan de raad. Door goed met elkaar samen te werken, staat er een goed beleidskader. Wij zijn blij dat voor de chronisch zieken de 130%-norm is gehandhaafd. Wij hebben een goed voorzieningen niveau op het gebied van zorg, participatiewet en jeugd. Dat  wil het CDA vooral zou houden.

 

De omgevingswet is uitgesteld tot 2021. Dit betekent dat de marsroute in Hattem aangepast moet worden. Het CDA vindt het belangrijk dat de herziening van het bestemmingsplan buitengebied voortvarend met onze inwoners wordt afgerond.

Het CDA is blij met de aanpak van het GVVP. Wij wachten het resultaat met belangstelling af. Eindelijk is ook de kogel van de Hogenkamp door de kerk. Wethouder, het is nu al november. Gaat de schop deze maand nog de grond in? Ik zeg u in ieder geval een Sinterklaasgedicht toe!

 

Het CDA wil een nieuw plan komt voor de invulling van het gebied rond de Hof van Blom, de Van Heemstraschool en de IJsbaan. Wij lopen er telkens tegenaan dat er geen duidelijke toekomstvisie voor dit gebied is. Onderzoek de verplaatsing de school naar de IJsbaan in combinatie met woningbouw voor de huursector boven de huursubsidiegrens en gebruik de vrijkomende ruimte voor wonen en zorg. Wij herhalen ons pleidooi een twee onder een kap constructie. Dat lossen we het voor algemeen en bijzonder samen goed op. Gesprekken met diverse zorgverleners hebben ons bovendien geleerd dat het oude Hof van Blom plan niet meer past in de tijd van nu. Wat ons betreft mag Nijhuis letterlijk best wat ruimte hebben voor een goed plan.

 

Het bestemmingsplan voor het bedrijvenpark H2O heeft helaas vertraging opgelopen. Positief is dat er afspraken zijn gemaakt met Zwolle-Kampen. Het CDA wil hierover binnenkort graag met het college in gesprek, daarbij zijn wij vooral benieuwd naar de milieucategorieën. Wij voelen niet voor bepaalde bedrijven in de categorie 5 en willen zeker niet voor verrassingen komen te staan. Mogen we aannemen dat bedrijven in de categorie 5 nu niet meer aan de orde zijn?

 

Er wordt gestart met de 2e fase van de binnenstad. Het CDA gaat er vanuit dat conform het bestaande beleid er aandacht voor de toegankelijkheid van winkels en het openbaar gebied voor gehandicapten. Verder, wanneer kunnen we de evaluatie van de verkeersproef binnenstad tegemoet zien?

Om zelfstandig te blijven, moet de bedrijfsvoering op orde zijn. Dit betekent blijvend investeren in mensen en middelen. Vorig jaar hebben we al besloten hier structureel extra geld voor beschikbaar te stellen. Het CDA vindt het belangrijk dat Hattem actief deelneemt aan de Talentenregio en jaarlijks 1 of 2 trainees heeft. Zij kunnen prima worden ingezet op klussen als de omgevingswet, klimaatbeleid en dergelijke. Omdat oudere werknemers steeds langer moeten doorwerken, het pensioen gaat naar 68 jaar, en de werkdruk hoog is, zien wij dat er mogelijkheden komen voor een Generatiepactregeling. Kunt u ons voor de eerstvolgende kadernota inzicht geven wat een dergelijke regeling Hattem kost? Onze ICT infrastructuur moet goed op orde blijven. Het CDA vindt het in dit verband te gek voor woorden dat Hattem belasting moet gaan betalen aan het rijk omdat we samenwerken met andere gemeenten. Heeft Hattem al een krachtig geluid richting rijk en VNG laten horen? In ieder geval willen wij dat gemeenten gecompenseerd worden voor dit nadeel.

 

Het CDA heeft even overwogen om een motie in te dienen voor een Hattemer vlag in deze raadszaal. Maar, toen dacht ik, ach daar heeft onze burgemeester geen motie voor nodig. Als we zoiets willen, dan doet hij dat toch gewoon?

 

Het CDA is blij met de komst van de bibliotheek in de Marke. Het wordt steeds meer een echt cultuurhus. Recent kregen wij een brief van de muziekvereniging Ontwaakt die aangaf dat er een spanning zit tussen draagkracht en betaalbaarheid. Dat hebben we eerder bij RTV Hattem gezien. Gelukkig heeft RTV Hattem een doorstart gemaakt. Heeft de portefeuillehouder inmiddels overleg gehad met de muziekvereniging?

Kllimaat en duurzaamheid staat hoog op de landelijke en plaatselijke politieke agenda. Het Groningse aardgas raakt op. De komende 50 jaar gaat heel Hattem op de schop om de overgang naar gasloos te realiseren. Hattem wordt duurzaam. Dat gaat onze inwoners geld kosten. Bewoners initiatieven voor duurzaamheid moeten gestimuleerd worden. Denk bijvoorbeeld aan een repaircafé e.d. Gemeentelijke panden moeten energiezuinig worden gemaakt. Wethouder, wanneer doet u nu eens iets? Straten moeten op een duurzame manier worden ingericht. En, nieuwe woningen op’t Veen moeten gasloos worden neerzet. Bij het maken van prestatieafspraken met de woonstichting moet duurzaamheid voorop staan. En wel zo, dat de huurder met de smalle beurs er ook nog wat beter van wordt. Daarnaast zullen ook bestaande woningen duurzamer moeten worden. Bij de behandeling van de klimaatnotitie komen wij daarop terug.

Volgens deskundigen kunnen arme gezinnen eenvoudig honderden euro’s per jaar besparen op hun energierekening. Het CDA pleit in navolging van de CU tijdens de commissievergadering dan ook voor een project energiearmoede. Te denken valt aan een pakket van 100 euro voor mensen met een inkomen tot 120% van het sociale minimum, met zaken als een waterbesparende douchekop, radiatorfolie, tocht-strips, gloeilampen vervangen door ledlampen en degelijke. Vrijwilligers kunnen hier een rol in spelen. De dekking van 10.000-15.000 euro kan ten laste van het batig saldo van de begroting worden gebracht. Is het college bereid met voorstellen richting de raad te komen?

Recent is de onderwijsnota vastgesteld. Belangrijk is dat er een goede onderwijshuisvesting is voor onze kinderen. Een eerste stap is vernieuwing van de Van Heemstraschool en de Zaaier in een gezamenlijk nieuw concept. Dat betekent ook dat er bijna 8,5 ton afgeboekt zal moeten worden, naast de investeringskosten van 3,5 miljoen. Het CDA wil graag een nader uitgewerkt en realistisch plan voor alle scholen. Wat kan er financieel binnen welke termijn? Wanneer komt u met een integrale financiële doorrekening?

Het CDA vindt het belangrijk dat er bij de gemeenteraadsverkiezingen publicatieborden zijn waarop politieke partijen hun posters kunnen plakken. Wij dienen mede namens de andere fracties een amendement in om dat weer mogelijk te maken.

Ik kom terug bij het begin. In het oud archief van Hattem bevindt zich in een zakboekje van Johannes de Koster, meester van de Latijnse School in Hattem, een afschrift van een brief die Maarten Luther schreef aan de rector van de Latijnse School van Zwolle. Ook toen al een duidelijke oriëntatie van Hattem op Zwolle. De brief van Luther geeft een inkijkje in de spanningen uit die tijd. Hij schrijft onder meer: Zo wenste ik te zijn als Salomo, die in vrede heerste. Wij wensen de raad en het college de wijsheid van Salomo en Gods zegen bij het uitvoeren van deze begroting.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.