Hattem is een fantastische, mooie en zelfstandige gemeente. Ik hoop dat dit nog jaren zo mag blijven. Toen ik afgelopen weekend het onderwerp “coalitieakkoord Hattem” googelde, kwam ik er twee tegen. Als eerste het oude coalitie akkoord van CDA, D66 en VVD en als tweede het nieuwe coalitieakkoord van CU, CDA en PvdA. En hier tussenin is deze kadernota geschreven. En dat is precies het dilemma waar het CDA mee zit. Het nieuwe coalitieakkoord is nog niet verwerkt in deze Kadernota. Het CDA wil dan ook dat het college de ruimte krijgt en neemt om bij het opstellen van de begroting 2019 vooral uit te gaan van het nieuwe akkoord “Met elkaar werken aan een duurzaam Hattem”. Als het college dat toezegt, dan kan het CDA leven met de nu voorliggende Kadernota als zijnde een actueel overzicht van financiën en wensen.

 

 

In financieel opzicht gaat het nu weer wat beter met Nederland en daardoor ook met Hattem. In deze Kadernota zijn de uitkomsten van de maart en meicirculaire nog niet verwerkt. Het CDA vindt dat jammer. Daardoor is er een incompleet actueel financieel beeld. U laat in de Kadernota een negatief resultaat in meerjarenperspectief zien, terwijl de werkelijkheid anders is. De Mei-circulaire geeft namelijk een positief beeld. Het CDA vindt het echter verbazingwekkend hoe het Rijk het prachtige financieel perspectief van maart 2018 in mei 2018 al weer bijna laat verdampen. Zijn de gemeenten nog wel in staat de afspraken met het Rijk volgens het Interbestuurlijk Programma uit voeren? Ik denk alleen al aan de stijgende kosten van onderwijshuisvesting vanwege ontwikkelingen in de markt. En dan zijn er de risico’s bij het Sociaal Domein. Verder de enorme maatschappelijke opgave op het gebied van Duurzaamheid. De komende twee dagen congresseert de VNG er over. Het CDA roept u op hier naar toe te gaan onze zorgen kenbaar te maken.

 

Samen Hattem vindt het CDA belangrijk. Communicatie en participatie zijn sleutelwoorden. Het CDA is positief over de ingestelde werkgroep Raadscommunicatie. Wij hopen hier spoedig de resultaten van te zien. De uitzendingen door RTV Hattem vinden wij belangrijk; vooral mee doorgaan. Verder geldt: iedereen moet meedoen, niemand aan de kant. Dat geldt voor alle beleidsterreinen, zowel voor het sociaal domein als voor het ruimtelijke domein. In het Bijbelboek Spreuken (28) staat: Als je arme mensen geld geeft, zul je het altijd goed hebben, maar als je hen voorbij loopt, krijgt je ellende. En zo is. Daarom is een goed sociaal vangnet van belang. Een passend kind-pakket en bestrijding van Energiearmoede horen daarbij. Het is belangrijk dat de gemeente zelf het voorbeeld geeft bij participatiebanen. In de openbare ruimte liggen er kansen voor deze doelgroep. Wij hopen dat ook het bedrijfsleven zijn verantwoordelijkheid neemt. Het CDA is positief over de toegevoegde waarde van de participatieraad. De extra kosten voor deze raad zijn daarom zeker verantwoord.  

Er gaat heel veel goed in het kader van het loket 0-100. In de kadernota staat dat er nog gewerkt wordt aan de verdere uitgangspunten voor de inrichting van de toegang. Het CDA hecht eraan dat bij het uitwerken van de verdere uitgangspunten de toegevoegde waarde duidelijk moet zijn. Als de kwalitatieve doelstellingen meetbaar zijn kunnen de eventuele financiële en formatieve consequenties goed worden afgewogen.

 

Het CDA hecht aan een duurzame en kwalitatief goede onderwijshuisvesting, die ten goede komt aan de onderwijsprestaties van onze kinderen en de leerkrachten. College, zet krachtig in op de realisatie van het eerste scholencluster en zorg er voor dat er voldoende geld voor beschikbaar is. Wat het CDA betreft zou dit heel goed kunnen in het gebied tussen de Boni en de Gelderse dijk.

 

Wij zijn blij met de positieve ontwikkelingen op het bedrijvenpark H2O voor wat de grondverkoop betreft. Wij hebben begrepen dat de bestemmingsplanwijziging op 3 september a.s. in de commissie aan de orde komt en dat de raad op 17 september een besluit moet nemen. Wel maken wij ons zorgen over de stijgende kosten in de weg- en waterbouw. Blijft de aanleg van de infrastructuur nog binnen de ramingen?

 

Hattem is een prachtige Hanzestad langs de IJssel en op de Veluwe. Voor de vitaliteit van onze binnenstad is het van belang hier blijvend op te investeren. Voor de Hattem promotie is Rond Uit Hattem belangrijk, vooral wanneer we actief meedoen in een regionale aanpak. Het CDA heeft kennis genomen van het toekomstperspectief van Rond Uit Hattem en begrijpt de wens voor meer financiële armslag. Wij willen daar met een positieve grondhouding naar kijken wachten een nader uitgewerkt voorstel vanuit het college af. 

 

De herontwikkeling van ’t Veen moet voortvarend ter hand worden genomen. Gasloos bouwen is uitgangspunt. Toch is het goed om risico’s te benoemen en ook wat verder in de toekomst te kijken. Wat als de ontwikkeling van ’t Veen stagneert? Gaat de groei van Hattem dan op slot of ligt er een alternatief scenario klaar? Het CDA is voor dat laatste. Daarom willen wij in het komende jaar graag nader met college en raad nader van gedachten wisselen over de groei en ontwikkeling van Hattem. Kan dit worden ingepast in de te voeren discussie over de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan? Om niet in alle opzichten van de markt afhankelijk te zijn, zouden we ook moeten nadenken over het onderwerp actieve grondpolitiek.

 

Het CDA wil graag een routekaart voor Hattem richting een klimaatneutrale gemeente in 2050. Daarbij moeten we uitgaan van het denken vanuit het perspectief van inwoners. Het zou mooi zijn wanneer we samen met onze inwoners een Manifest Duurzaam en Groen zouden kunnen maken.. Inwoners kunnen namelijk zelf ook veel doen aan Duurzaam en Groen. Een groene legesregeling past daar goed in. Hoe komt Hattem los van het gas? Wat zijn de mogelijkheden voor warmtenetten, elektrische warmtepompen enzovoorts. Welke mogelijkheden zijn er voor riothermie? Allemaal vragen waar een antwoord op moet komen. Het CDA is voor plaatsing van zonnepanelen op daken van gebouwen waar de gemeente zeggenschap, direct of indirect over heeft. Het CDA hoopt dat de vrijwilligersorganisatie Powererd by Hattem er in slaagt om voldoende certificaten te verkopen waardoor de plaatsing van zonnepanelen een impuls krijgt.

 

We moeten wat doen aan de verrommeling van de openbare ruimte, onderdeel daarvan is een hondenpoep vrij Hattem. Hier ligt een taak voor zowel inwoners als gemeente. Wat het CDA betreft wordt het geraamde bedrag voor de hondenpoep van € 75.000 breed ingezet om de verrommeling tegen te gaan. Het liefst met gebruikmaking van participatiebanen.

 

Om al deze doelstellingen te kunnen realiseren zal er extra geïnvesteerd moeten worden in de personele capaciteit. In de Kadernota hebben we gelezen dat er extra geld moet naar bedrijfsvoering (ICT en financiën). Dat begrijpen wij. Echter, er zal ook extra formatie bij moeten op het gebied van projecten, ruimte en duurzaamheid. Wij willen dat de formatievraag integraal wordt afgewogen in relatie tot de doelstelling van ons coalitieakkoord.

 

In ons verkiezingsprogramma hebben wij aangegeven terughoudend te willen zijn met het verhogen van belastingen. Ook hebben wij aangegeven dat begraven in Hattem betaalbaar moet blijven en dat geldt ook het verlengen van een grafrecht. Aangezien het coalitieakkoord nog financieel in de begroting moet worden vertaald, is het op dit moment te prematuur om eerder afgesproken belastingenverhogingen terug te draaien. Het CDA wil het college wel meegeven om bij het opstellen van de begroting nog eens goed te kijken of het mogelijk is de stijging van de OZB te matigen.

 

Bij de kadernota gaat het over de inhoud van het beleid, maar ook over het geld. Ik wil eindigen met Spreuken 26: Wijsheid is meer waard dan zilver, en inzicht is kostbaarder dan goud.  Ik wens ons college en de raad wijsheid en inzicht voor de komende begroting 2019 en volgende jaren.

 

CDA fractie, Teun Juk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.