Algemene beschouwingen CDA – Hattem

Uitgesproken tijdens de Raadsvergadering

op maandag 7 november 2016

 

 

We leven in een instabiele wereld met dreigingen dichtbij en veraf. Oorlog en terreur leidt tot vele onschuldige slachtoffers. Het aantal autocratische leiders dat de mensenrechten schendt neemt helaas toe. In de Bijbel lezen we hoe koning Nebukadnezar, zeg maar de Mugabe, de Duarte, de Erdogan, de Poetin en Assad van zijn tijd, van zijn voetstuk valt en dat het volk Israël uiteindelijk uit ballingschap naar huis terugkeert. Dit oude verhaal uit de Bijbel biedt hoop voor de toekomst. Geef vrede Heer, geef vrede.

Hattem is een fijne gemeente om te wonen en te werken. Bovendien is Hattem een zelfstandige gemeente die in staat is de eigen financiële broek op te houden. Dat wil het CDA graag zo houden. Het CDA is dan ook blij dat onze begroting in meerjarenperspectief sluit. En eerlijk gezegd, dat heeft wel een prijs. Het CDA accepteert dat de lasten voor de burger omhoog gaan. Daar krijgen we ook veel voor terug. Echter, de nu voorgestelde lastenverzwaring lijkt procentueel aan de forse kant. Wij pleiten dan ook voor matiging en zien daartoe ook mogelijkheden. Graag horen wij van het college hoe die hier tegen aankijkt?

 

Begroting

Bij de kadernota hebben wij duidelijk richting gegeven voor het opstellen van de begroting. De kernvraag is dan ook, is de aangegeven richting op de juiste wijze in de begroting vertaald? Wij constateren dat het college goed heeft geluisterd naar onze kritische noten bij de Kadernota.

 

Nieuwe onderwijshuisvesting

Het CDA is bijzonder blij dat in het meerjarenperspectief een bedrag is opgenomen voor nieuwe onderwijshuisvesting. Komen er 2 of 3 scholenclusters? Dat is de vraag. Wethouder, wanneer komt u met de visie op de toekomst van onderwijs? In dat verband ook de vraag, wat gebeurt er met de locatie Noordgouw nu het pand niet meer nodig is voor huisvesting van statushouders? Wat het CDA betreft: slopen en herontwikkelen.

 

Precarioheffing

Het wordt de gemeente in 2026 niet meer toegestaan om precario te heffen. Voor Hattem een strop van een half miljoen.  Omdat wij dit nu al weten, mogen wij deze rekening niet doorschuiven naar de toekomst. Het is een goede zaak dat we dit in 8 jaar gaan oplossen. Het CDA pleit er nadrukkelijk voor om ingaande de decembercirculaire alle extra meevallers uit het gemeentefonds hiervoor te bestemmen. Dit voorkomt namelijk extra belastingverhogingen in de toekomst.

 

 

 

 

Versterken ambtelijke organisatie

Een goede ambtelijke organisatie is van groot belang voor het functioneren van de gemeente. In deze begroting zit veel extra geld voor het personeel. Het CDA stemt van harte in met een structurele formatieaanpassing van bijna 3 fte in meerjarenperspectief. De werkdruk kan hiermee worden opgelost. Met het beschikbaar stellen van incidenteel geld kunnen ook dossiers als ’t Veen en locatie Uilennest worden vlot getrokken. Omdat eigen personeel veel goedkoper is dan dure inhuurkrachten, vinden wij dat u met dit extra geld vooral de eigen organisatie moet versterken. Voor de organisatie geldt: ze moeten duidelijke resultaten laten zien.

 

Eerlijke verdeling van ICT kosten

En dan de ICT. Dienstverlening aan onze inwoners staat hoog in het vaandel. Een goede ICT is daarvoor nodig. Samenwerking prima maar dan wel een eerlijke verdeling van de kosten tussen de drie gemeenten. Op basis van het inwonertal zou de Hattemse bijdrage 22% van het totaal zijn. De praktijk is echter 28%. Wanneer we kijken naar landelijke benchmark cijfers van M&I, dan geeft Hattem echt te veel geld uit. Alvorens nieuwe investeringen te doen, moeten we volstrekte duidelijkheid hebben. Ons gevoel zegt dat de verdeelsleutel niet klopt en dat de kosten van de applicaties en software te hoog zijn. Wij zullen daarover samen met VVD en D66 een motie indienen.

 

Omgevingswet en verkeer

Een ander punt waar wij eerst duidelijkheid over willen hebben alvorens er veel geld aan uit te geven is de omgevingswet. Daarover dienen wij straks een motie in.

 

Verkeer is een onderwerp dat de gemoederen in Hattem blijft bezig houden. Het CDA is voor een GVVP maar het GVVP mag geen excuus zijn om maatregelen vooruit te schuiven. Zaken als de foute drempels op de Hogekamp moeten echt snel opgelost worden. Niet praten, maar doen. Bovendien denken wij dat een GVVP geen € 50.000 hoeft te kosten. Die post kan worden verlaagd.

 

Bloeiende middenstand

Voor de leefbaarheid van Hattem is een bloeiende middenstand in de binnenstad belangrijk. Ondernemers in kleine binnensteden hebben het echter moeilijk als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden. Ook zien we dat er koopstromen uit Hattem naar elders gaan.  Positief is dat er in Hattem geen parkeergeld wordt geheven. Dat moet vooral ook zo blijven.

Verder is het belangrijk om bestaande bedrijven vast te houden en nieuwe aan te trekken naar het bedrijvenpark H2O. In dat verband vinden wij het belangrijk dat er een betere samenwerking komt met Zwolle en Kampen, zodat voorkomen wordt dat gemeenten elkaar als concurrent zien terwijl de kracht juist in de bundeling zit.

 

Wonen en bouwen

Het aantal sociale huurwoningen in Hattem mag niet omlaag en moet eigenlijk groeien om aan de taakstelling huisvesting statushouders te kunnen voldoen. Nieuwkomers moeten bereid zijn onze taal te leren, onze manieren te accepteren en een actieve bijdrage leveren aan de samenleving. Het CDA wil hierover helder afspraken in het woningbouwconvenant met Triada en de huurders.

 

Daarnaast zullen er meer huurwoningen moeten komen voor mensen met een inkomen boven de huursubsidiegrens. Wat het CDA betreft is het ijsbaanterrein daar prima geschikt voor. Voor de toekomst van Hattem is het belangrijk dat Hattem blijft bouwen. Dit betekent dat ’t Veen moet worden herontwikkeld. Verder willen wij een duidelijke visie op de locatie Uilennest. Daarmee bedoelen het hele stuk tussen de Boni en de Gelderse dijk. Wanneer wij wat verder kijken in de toekomst, dan zal er ook gebouwd moeten gaan worden tussen Gaperslanden en de spoorbaan. Bij het maken van de Omgevingsvisie komen wij hier op terug. Daarbij staat ruimtelijke kwaliteit voorop, het liefst met minder knellende welstandsregels. Daarom willen wij het welstandsbeleid nog eens onder de loep nemen. Samen met VVD en D66 wordt daarvoor een motie ingediend.

 

Zwembad en MFC de Marke

In de afgelopen twee en een half jaar is veel werk verzet om de problematiek van het zwembad en MFC de Marke op te lossen. Het CDA heeft vertrouwen in de koers van het huidige bestuur. Wij ons betreft blijft RTV Hattem in de Marke en gaat ook de bibliotheek er naar toe. Deze accommodatie moet het kloppend hart, het huis van Hattem worden.

 

Vrijwilligers

Hattem kan niet functioneren zonder vrijwilligers. Voor onze ruim 120 verenigingen wordt het steeds moeilijker ze te vinden. Daarom is het goed ze regelmatig in het zonnetje te zetten. Vandaar dat wij mede namens CU, D66 en VVD een motie voor een vrijwilligersprijs indienen. De muziekverenigingen hebben zich bezorgd getoond door het afromen van de begrotingspost met 7.800 euro en willen het totaalbedrag van 67.900 euro graag in stand houden. Graag uw reactie.

 

Armoedebestijding

Het kabinet heeft 100 miljoen extra beschikbaar gesteld voor kinderen die opgroeien in armoede. Het CDA is hier blij mee. Het geld is bedoeld voor zaken als schoolreisjes, lidmaatschap van de sportclub en dergelijke. Volgens onze berekening gaat het om circa 70.000 euro. Wanneer komt het college met een bestedingsvoorstel naar de raad? In ieder geval willen wij dat u kijkt of de vergoeding voor kinderen in de bijstand omhoog kan naar bijvoorbeeld € 250.

 

Wezo

Het CDA maakt zich zorgen over het aantal beschikbare banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Bovendien gaat de uitstroom uit de Wezo niet zo hard als het rijk had verwacht. De rekening ligt bij de gemeente. En dat kan niet. Eerlijk gezegd vindt het CDA dat landelijk het roer om moet. Wij geloven er niet in dat de markt, de werkgevers, met meer banen komen. Het CDA wil dat het instrument Wezo blijft.

 

Zorg en welzijn; twee-onder-een-dak

De marktwerking in de zorg is wat ons betreft veel te ver doorgeschoten. Waar dat toe leidt hebben wij kunnen zien bij de Hof van Blom. In Hattem zullen de bakens verzet moeten worden. Tegenwoordig wonen de mensen langer thuis. Dat vergt een andere organisatie van de zorg. Mensen die uiteindelijk in een instelling terecht komen, hebben een hogere zorgzwaarte en dus meer zorg nodig. Op de locatie van De Bongerd worden alle vormen van zware zorg geleverd. Wij vinden dat bij de invulling van de locatie Hof van Blom Hanzeheerd-De Bongerd nadrukkelijk betrokken moet worden. Het liefst zien wij dat Hanzeheerd-De Bongerd samen met een andere partner – en dat zou zelfs Driezorg mogen zijn - invulling gaat geven aan een concept van twee-onder-een-dak om zo op innovatieve wijze zorg te leveren van licht tot zwaar en van hoge kwaliteit. Daarbij hoort ook een ruim aanbod van service diensten en activiteiten. Van samenwerkende zorginstellingen verwachten wij respect voor ieders persoonlijke waarde, beleving en achtergrond. Geen tegenstellingen creëren, maar verbinding zoeken, dat is wat het CDA wil. De ervaring leert dat voor veel mensen goede zorg belangrijker is dan wie dat levert. Het zou mooi zijn wanneer we hier het twee-onder-één dak principe vorm en inhoud kunnen geven. Eerlijk gezegd ziet het CDA het hele gebied tussen de oude ijsbaan en De Bongerd als één ruime woonzorgzone. Ook de Luwte kan daarin een plek vinden.

 

Tot slot.

Er zijn veel meer onderwerpen waar het CDA iets over had willen zeggen. Deze komen op een ander moment wel aan bod. Wij wensen raad, college en ambtelijke organisatie veel wijsheid toe. En daarbij kracht en Gods zegen.

 

CDA fractie: Teun Juk, Martin van Duinen, Yvonne Schepers en Luc van Dijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.