Algemene Beschouwingen CDA Begroting 2019 en meerjarenperspectief

Beschouwing bij de begroting 2020 en het perspectief naar 2023

 

 

Voorzitter,

 

In de Heidelbergse catechismus staan de woorden: ellende, verlossing en dankbaarheid centraal. Gedurende 52 zondagen, zeg maar een heel jaar, wordt nagedacht over deze drie levenslessen. En dat is mooi. Wanneer ik deze termen toepas op onze begroting, dan was het bij de Kadernota echt ellende; de begroting kleurde diep rood en de reservepositie was zeer zorgelijk. De verlossing moest worden gevonden door ingrijpend te bezuinigen. Wij zijn dankbaar dat er nu zwarte cijfers geschreven worden zonder dat het voorzieningenniveau in Hattem wordt aangetast. Voorzitter, dat is een groot compliment richting uw college en het ambtelijk apparaat. We zien een Dasselariaanse begroting met een Hosperiaanse inslag. Een Dasselariaanse begroting is een begroting die degelijk, betrouwbaar en sluitend is. De Hosperiaanse inslag is een begroting waaruit visie en daadkracht spreekt. Ik zou zeggen een strikt erom en opsturen richting Arnhem.

 

Toch wil ik er een paar onderwerpen uitlichten.

Van het gas af

De grootste verandering voor Hattem in de komende jaren is om klimaatneutraal te worden. Alle woningen moeten van het gas af. 2050 lijkt ver weg, maar dat is niet zo. Het CDA is benieuwd naar de klimaatplannen. Het CDA is benieuwd naar welke wijk als eerste aan de beurt is om gasloos te worden. En vooral, wat kost het de inwoner en wat kost het de overheid. Wanneer kunnen wij uw plan van aanpak tegemoet zien? En, wanneer kunnen er zonnepanelen op de oude vuilstortplaats worden gelegd?

Energiearmoede

Al in 2018 hebben wij bij de klimaatagenda aandacht gevraagd voor de situatie van woningeigenaren en huurders met een inkomen lager dan 130% van de geldende bijstandsnorm. Een aangenomen amendement is tot op heden nog niet uitgevoerd. Afgelopen vrijdag berichtte het dagblad Trouw dat er een forse groei van energiearme Nederlanders is. Het aantal mensen dat hun energierekening niet kan betalen, dreigt de komende jaren te verdubbelen. De gasbelasting van “meneer rijk” gaat omhoog en er moet fors geïnvesteerd worden in de huizen. Wethouder, wanneer kunnen wij een aanpak voor de energiearmoede tegemoet zien?

Samen

Samen voor Hattem, samen voor de regio Zwolle, samen voor Gelderland. De verkenners komen er aan. Het CDA vindt samenwerking belangrijk. Samen kom je immers verder. Wij zien goede kansen op het gebied van bestuurlijke samenwerking (met behoud van eigen identiteit), veiligheid en handhaving, energietransitie en klimaatadaptatie, recreatie en toerisme, cultuur en erfgoed, evenwicht tussen natuur en landschap en de landbouw, leefbaarheid, een duurzame economie en een duurzame mobiliteit. De zanger Stef Bos zei onlangs: Hoe kleiner je bent, hoe groter de ruimte, hoe verder je gaat, hoe dichter bij je komt en hoe meer je geeft, hoe meer je krijgt.  

VNOG.

Het CDA vindt het belangrijk dat de veiligheid van de Hattemers geborgd is. Wij vertrouwen er op dat dit mogelijk is binnen de huidige cijfers van de begroting 2020. Mocht dat anders zijn, dan horen wij dat graag.

 

PlusOV.

Het CDA is blij dat mede door het doortastend optreden van wethouder Hospers er nu weer rust en stabiliteit is in het PlusOV-vervoer. Ook dat er balans in begroting is gebracht. 

Omgevingswet.

Deze wordt in 2021 ingevoerd en het komend jaar voorbereid. Het CDA wil dat de participatie goed wordt geregeld. Voor ons zijn de factsheets van de VNG uitgangspunt bij het maken van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Is het college dat met ons eens?

Bestemmingsplan buitengebied.

Het proces rond het bestemmingsplan buitengebied baart ons zorgen. Oorspronkelijk gingen we uit van een experiment in het kader van de omgevingswet. Nu maken we gebruik van het instrumentarium van wat heet “de verbrede reikwijdte”. Door de huidige invulling met willekeurige initiatieven van bewoners ontstaat er een ongewenste situatie. Het CDA hecht aan eerst een visie op de fysieke leefomgeving in het buitengebied en dan pas het plan. Is de wethouder dit met ons eens?

Locatie Uilennest-oude IJsbaan

Het CDA is tevreden met de aanpak die het college heeft gekozen voor de planvorming voor de locatie Uilennest-oude IJsbaan. De plannen zien er goed uit. Stef Bos: “De ruimte is oneindig, zo lang je maar je grens verlegd”.

De nieuwbouw van het 1e scholencluster moet voortvarend worden voorgezet. Dat kan niet zonder twee schoolbesturen die goed samenwerken. Het CDA is benieuwd naar het programma van eisen voor de nieuwbouw. Hoever zijn de scholen daarmee? Wethouder, wanneer ligt er een uitgewerkt plan op tafel?

Wonen en zorg

Het CDA is blij dat Nijhuis en Het Baken er uit zijn. Is er al een financier? Wanneer gaat de bouw nu echt van start?

Woningbouw

Wij zien er naar uit dat de 1e paal op ’t Veen geslagen wordt. Het is goed dat er een woonbehoefte onderzoek is geweest. Daaruit is gebleken dat er in Hattem een grote instroom vanuit Zwolle is geweest. Dat is goed voor de vitaliteit van Hattem. Toch wil ik er wel een kanttekening bij plaatsen. En die is dat het CDA vindt dat Hattemers voorrang moeten krijgen bij de toewijzing van nieuw te bouwen woningen. Ziet u daar mogelijkheden voor? Verder is het CDA benieuwd hoeveel betaalbare woningen er voor jonge starters in 2020-2021 gebouwd gaan worden en hoeveel huur-appartementen er komen voor mensen met een inkomen boven de huursubsidiegrens. Wat het CDA betreft is de locatie van de Zaaier een prima plek voor een Knarrenhof of appartementen voor de zojuist genoemde doelgroep.

PAS en Pfas

Ook Hattem heeft te maken met de gevolgen van de stikstof problematiek en vreemde stoffen in de bodem. Wij zitten tegen een Natura2000 gebied aan. Het gaat om meer dan de intensieve landbouw alleen. De algehele belasting van het milieu moet omlaag. 100 kilometer op de snelwegen rond Hattem. Mensen in de grote steden leven gemiddeld 1,5 jaar korter omdat het er zo vies is aan uitstoot van industrie en verkeer. Niet alleen het platteland, ook de stad moet maatregelen treffen. Wij zijn benieuwd naar waar het kabinet mee komt. De bouw moet voortgang vinden! Wethouder, heeft u al een risicoanalyse voor Hattem gemaakt?

Lastendruk.

Bij de kadernota heb ik aangegeven dat het financieel probleem van de gemeente en de extra lastendruk voor inwoners in 2020 vooral wordt veroorzaakt door “meneer rijk”. Inmiddels heeft ook de Tweede Kamer ingezien dat het geen goede zaak dat gemeenten worden gekort omdat het rijk het geld niet uitgeeft. Wij benieuwd wat het overleg tussen rijk en VNG gaat opleveren.

Wij vinden het jammer dat het vaste afvaltarief omhoog moet vanwege hogere rijksbelastingen (verbrandingsbelasting) en minder opbrengsten van afval i.c. grondstoffen, zoals plastic en papier.  €35,-- is vooral voor de mensen met de kleine beurs een flink bedrag. Het rijk zegt dat met deze stijgingen in de koopkrachtplaatjes rekening is gehouden. Wij hopen dat het zo is. Wel is het zo dat deze tariefverhoging niet echt een beloning is voor ons scheidingsgedrag. Wethouder, welke mogelijkheden ziet u nog voor de Hattemer om zelf de kosten omlaag te brengen?

Wij zijn blij dat de verhoging van de OZB van 5% is teruggebracht naar 2%. Het zou mooi zijn dat verhogingen in de toekomst achterwege kunnen blijven.

Wij accepteren dat ook de toeristen in 2020 wat extra geld moeten betalen voor hun verblijf in de mooiste gemeente van Gelderland. De stijging in de toekomst willen wij echter per jaar bezien.

Tot slot

Er hoeft niet bezuinigd te worden op maatschappelijke voorzieningen zoals schoolzwemmen, het muziekonderwijs, de voetbalvelden, de bibliotheek enzovoorts. Ook was het niet nodig de hondenbelasting opnieuw in te voeren. Het zwembad zit nu structureel goed in de begroting. De begroting sluit met een bescheiden positief resultaat. Dat is prima. De economische groei loopt terug en voor dat je het weet hebben we weer een extra korting via het gemeentefonds. Al met al voorzitter is er veel om dankbaar voor te zijn.

De CDA fractie wenst u allen wijsheid, kracht en Gods zegen toe bij de inzet in 2020 voor de Hattemse gemeenschap.

 

 

Teun Juk, fractievoorzitter CDA Hattem

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.