Algemene Beschouwingen CDA Begroting 2020 en meerjarenperspectief

Beschouwing bij de begroting 2020 en het perspectief naar 2023

 

 

 

Algemene beschouwingen CDA-fractie

 

Bijzondere tijden

Het zijn bijzondere tijden. Het Coronavirus beheerst het openbare leven. Iedereen wordt er ook thuis mee pakket. De regering vraagt ​​ons om ons aan de regels te houden. Dit vraagt ​​om een ​​enorme discipline. Kies voor het leven en voor de zegen, zou ik zeggen. Wij moeten een inspanning leveren. Door de Coronacrisis voelt de toekomst onzeker. Ondernemers zien hun levenswerk in storten, werknemers zien hun baan op de tocht staan. Ouderen leven in angst om besmet te raken en mijden contact, jongeren missen de vrijheid die hoort bij de jeugd. De samenleving digitaliseert in rap tempo en de eenzaamheid in het thuiskantoor neemt toe. En er is nepnieuws. Wereldleiders die liegen en bedriegen. Extremisten die het leven van gewone mensen bedreigen. De spanning in de samenleving neemt toe. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed. We zijn onderweg naar Kerst. En daar houdt het CDA zich aan vast. Kerst betekent immers het begin van een nieuwe toekomst. Geloof, hoop en liefde.

 

Tel uw zegeningen

In het coalitieakkoord staat dat onze energie willen steken in zaken die tastbaar zijn voor de Hattemer.Daar zijn wij volop mee bezig. Er is een goed vervoerssysteem dat Plus OV heet. Hattem is sociaal sterk en heeft de uitvoering van het sociaal domein op orde. Er is een goede samenwerking met instellingen in Hattem, zoals OpKoers van SW en St. Leergeld. Er is en wordt letterlijk aan de weg getimmerd. Zo kunnen we weer goed over de Markt lopen en fietsen. Ligt er een fraaie fietssnelweg. Is de Zuiderzeestraatweg opgeknapt en prachtig verlicht. Wordt er nu volop gewerkt aan De Vechtstraat en de Bijleveldsingel. Dat geldt ook voor het bouwrijp maken van het Hattemse plandeel H2O. Nog en er staat een prachtig VanderValk hotel. Ook is volop bouwactiviteit in Assenrade, aan de Lippenoordweg en gaat 't Veen van start. Het stedenbouwkundig plan voor de oude ijsbaan ligt er; dit biedt kinderen, kwetsbare jongeren en ouderen perspectief. De openbare ruimte krijgt veel aandacht. Ter bestrijding van de overlast van hondenpoep zijn prullenbakken geplaatst en wordt de zuiger ingezet. Er is een App waar gebreken in de openbare ruimte inwoners kunnen melden, die vervolgens snel worden gemeld. Er is snel geschakeld toen COVID zich voordeed; een steunpakket kwam tot stand. Kortom, in Hattem gaat heel veel goed. Het CDA is blij dat wij daar een bijdrage aan mogen leveren.

 

Financiën

De gemeentelijk financiën staan ​​onder druk. Het CDA vindt dat het rijk meer geld aan gemeenten moet geven. De gemeente is de eerste overheid. Daar hoort geen derderangs budget bij. Wij hebben weliswaar een sluitende begroting, maar wie goed naar de cijfers kijkt, ontdekt dat er een gesloten begroting is, een hogere bouwleges) de begroting 2021 is gemaakt. Ook de saldo's in 2022 en 2023 zijn negatief. Kortom, het houdt niet over. Eigenlijk is de gemeente Hattem een ​​gezin aan het einde van de maand de portemonnee leeg is. Daarnaast zijn niet alle toekomstige uitgaven in deze begroting en in het meerjarenperspectief verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan de onderhoudskosten en veiligheidsinvesteringen van het stadhuis, de bouw van alle ICK's, ventilatiemaatregelen openbare gebouwen enz. Ook is er veel onzekerheid over de financiële gevolgen van het Coronavirus. Wanneer kunnen wij uw voorstellen voor een nieuw Hattems steunpakket tegemoet zien? Naar de toekomst toe ontstaat er een financieel een probleem. U schijft zelf: er is geen pijnvrij antwoord. Wat is er volgens u nodig, aan welke pijn moeten wij denken? Dit alles is de reden dat het CDA zelf geen extra wensen heeft ingebracht.

 

Sociaal Domein

Als COVID 19 ons een ding heeft geleerd, dan is het wel dat omzien naar elkaar buitengewoon belangrijk is. Het bestrijden van eenzaamheid vinden wij belangrijk zegt het coalitieakkoord. Bij eenzaamheid wordt vaak gedacht aan mensen van 75+. Daarom hebben we in Hattem huisbezoeken gedaan. Maar, ook onder jongeren en andere leeftijdsgroepen komt eenzaamheid voor. Ik noem als voorbeeld de door COVID gedwongen thuiswerkers; een aanzienlijk deel mist de collega’s en voelt zich eenzaam. We hebben ontdekt dat een kopje koffie bij de buurman, een spontane ontmoeting op straat of gesprekjes met leden van jouw kerk of club goed zijn voor ons welbevinden. Ze blijken belangrijker om eenzaamheid tegen te gaan dan gedacht. En juist dat contact missen veel mensen in Coronatijd. CDA-minister Hugo de Jonge zei onlangs: “Juist in coronatijd is het belangrijk om naar elkaar om te blijven zien. Wat voor jou een kleine moeite is, kan voor een ander ontzettend veel betekenen. Blijf in contact met elkaar. Ook op 1,5 meter”. Daarom moet het taboe van eenzaamheid doorbroken worden. Onze doelstelling is: het voorkomen en bestrijden van chronische eenzaamheid. Daar moeten we een plan voor maken onder het motto: Samen één tegen eenzaamheid in Hattem!

 

Woonplan

Er is een groot te kort aan woningen. Landelijk, regionaal en plaatselijk. Huizenprijzen stijgen explosief. Hoe zorgen wij ervoor dat er in Hattem voldoende en betaalbare woningen voor onze inwoners komen? In ieder geval minder marktwerking, meer samenwerking. Dit betekent een stevige regierol voor de gemeente. Daarbij moeten we met elkaar vooruitzien. Dit betekent dat het CDA een lokaal woonplan wil. Een plan dat niet los staat van de regionale en landelijke ontwikkelingen. In dit lokaal woonplan moeten nieuwe bouwlocaties aangewezen worden. Als actieve grondpolitiek daarvoor nodig is, dan moeten wij dat doen. Bij het woonplan willen wij extra aandacht voor betaalbare woningen voor jongeren en starters. Ook moet er voldoende sociale huur zijn en aan scheefwonen moet een einde komen. Daarom willen wij meer midden-huur woningen en woningen voor ouderen. Woonstichting Triada is voor ons een belangrijke partner. Hoe zorgen wij er voor dat nieuwe woningen ook echt bij onze Hattemers terechtkomen? En onder Hattemers vallen ook mensen die tijdelijk elders zijn gaan wonen en graag weer willen terugkeren. Nu gaat een te groot deel naar mensen met geld die van buiten komen. Welke mogelijkheden hebben wij om Hattemers voorrang te geven binnen de wettelijke kaders? Dat moeten we onderzoeken

 

Duurzaamheid

In 2022 komt de Warmtewet en in 2021 moet de visie warmtetransitie van de gemeente gereed zijn. Het doel: in 2050 moeten alle woningen in ons land aardgasvrij en gerenoveerd zijn. Gaat dit lukken? Warmteproductie is nu al een zorgenkind. Biomassa ligt (m.i. terecht) onder vuur. Aquathermie en geothermie zijn alternatieven, maar leveren niet genoeg op. Kernenergie is gevaarlijk. In Hattem zetten we in op Zon op het dak, op de vuilnisbelt en op agrarische reststroken. Dat is goed. Of alle plannen gaan lukken is onzeker. Hoe zorgen we ervoor dat de bestaande woningen van het gas afkomen? Besparen is nodig. Denk aan eenvoudige ingrepen als ledlampen. Goede isolatie van woningen is prioriteit nummer 1. We weten, alles kost geld. Ook lopen we aan tegen het marktdenken bij nutsbedrijven. Het aanpassen van een meterkast bijvoorbeeld kost geld. De goede wil is er wel, maar het wordt anders wanneer het over de portemonnee gaat. Het is zoals Ed Nijpels onlangs zei: “een weg vol doornen en stekels”. En toch hebben we het over de grootste renovatie sinds WO II. Hoe doen we dat in Hattem? Wij zijn benieuwd naar de warmtevisie, wanneer is het concept gereed?

Maar duurzaamheid is meer, zoals het maken van grondstoffen van afval. Hattem heeft het prima voor elkaar met Diftar. Daarom is het teleurstellend dat de opbrengst van afval terugloopt. Ook is het teleurstellend dat de gemeente Oldebroek nog niet wil meewerken om samen een nieuw afvalbrengstation op bedrijvenpark H2O te realiseren. Het CDA zal zich hiervoor blijven inzetten.

 

Tot slot

Wij blijven Met elkaar werken aan een duurzaam Hattem . De opdracht voor ons als raad is om over deze crisis heen de toekomst te blijven zien. Daarvoor is wijsheid nodig. Deze wijsheid wenst het CDA u allen toe. Daarbij hoort kracht en een gebed om Gods zegen. Dat wenst het CDA u toe.

 

Teun Juk, fractievoorzitter CDA Hattem

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.