Algemene Beschouwingen CDA Begroting 2019 en meerjarenperspectief

Algemene beschouwingen CDA Begroting 2019 en meerjarenperspectief

Inbreng CDA-fractie tijdens de Algemene Beschouwingen

Vanavond praten we over de begroting 2019 in meerjarenperspectief. De grondslag voor deze begroting wordt gevormd door de Kadernota en het nieuwe coalitieakkoord: Met elkaar werken aan een duurzaam Hattem. Ik vind dat het college er in is geslaagd een goede en evenwichtige begroting aan te bieden, een begroting vol ambities. De kernvraag is, gaat het lukken om al deze ambities te realiseren? Als het college hier ja op zegt, dan is deze begroting wat het CDA betreft verder een hamerstuk.

 

Besturen en organiseren in Hattem doe je samen. Het sleutelwoord is participatie. Initiatieven van inwoners willen wij ondersteunen. Toch missen wij het budget daarvoor in de begroting. Wij hebben beloofd dat wel te doen. Daarom dient de CU mede namens ons en andere partijen een amendement in.

 

Het thema voor de komende jaren is Duurzaamheid. We gaan ons inzetten voor energietransitie en het klimaatactieprogramma. Wat gaat u hieraan doen in 2019?

 

In ons coalitieakkoord hebben wij beloofd dat er een compensatie komt voor de extra Vitens heffing. Dit kost een flinke som geld. Wij hebben het er voor onze. De handelwijze van Vitens rond de verkiezingen, gekenmerkt door het sturen van brieven met een eenzijdige kijk op de zaak aan onze inwoners, blijf ik laakbaar vinden. Het is te vergelijken met Rusland, dat de Amerikaanse verkiezingen probeerde te beïnvloeden. Het is een nutsbedrijf onwaardig.

 

De komende jaren gaan we flink investeren in onderwijshuisvesting. Goed onderwijs en bereikbare en veilige locaties vindt het CDA belangrijk. Wij hechten ook aan evenwicht tussen bijzonder en openbaar onderwijs. Komen er twee of drie integrale kindcentra? Hoe ziet het integrale huisvestingsplaatje eruit? Kunt u alvast een tip van sluier oplichten? Samen Hattem betekent dat we goed luisteren naar wat de besturen en ouders zelf belangrijk vinden. Hierop zullen wij de plannen van het college beoordelen. Nieuwe scholen kosten heel veel geld. Als het met minder zou kunnen, dan zou dat mooi zijn. Plannen die knabbelen aan het onderwijsbudget steunen wij niet. Wat zou het mooi zijn wanneer er de nieuwe integrale kindcentra kunnen bouwen met woningen in twee of drie lagen er boven.

Het rijk wil bevorderen dat alle kinderen tijdens hun schooltijd een museum bezoeken. Dat is een goed streven. Het CDA vindt het belangrijk dat Hattemer kinderen in ieder geval een bezoek brengen aan een Hattems museum. Daarbij denken we vooral aan het Voerman museum omdat kinderen daar het meeste kunnen leren over de cultuur en historie van Hattem. Een mooi voorbeeld is de tentoonstelling Pittoresk Hattem.

 

Met het zwembad en MFC de Marke gaat het de goede kant op. Een compliment voor het zittende bestuur. Wij merken dat de verhuizing van de bibliotheek en de terugkeer van RTV Hattem positief uitpakt voor het MFC. Prachtig om te zien hoe de medewerkers van RTV zelf hun nieuwe “oude” ruimte hebben opgeknapt. 

 

De decentralisatie van de Jeugdzorg kost ons fors meer dan verwacht: maar liefst 400.000 euro structureel. Doordat we geld onttrekken aan de reserves, hoeven we niet ingrijpend te bezuinigingen. Toch baart ons dit zorgen. De personele lasten in de zorg stijgen. Naar de toekomst toe zullen we meer geld nodig hebben voor het sociaal domein. Hoe denkt u dit op te lossen?

Wij zijn het met u eens dat het “hekje” om het sociaal domein kan verdwijnen. Verder noemt u het risico van het verdeelmodel BUIG-budget. Wij zien in ieder geval dat de kosten uitkeringen fors omhoog gaan terwijl de economie loopt als een tierelier. Ook dit is een zorgpunt.

Nieuwkomers moeten een eerlijk kans krijgen op wonen en werken. Het CDA wil dat u extra energie blijft steken in het project Grenzeloos. In diverse branches is veel vraag naar werk. Nieuwkomers hoeven wat dat betreft echt niet langdurig de bijstand in.

Wij vinden goed vraagafhankelijk vervoer en leerlingenvervoer belangrijk. Over vier jaar zal blijken of de keuze voor PlusOV de juiste was.

 

De Hattemse brandweer doet het uitstekend. Toch maken wij ons zorgen over de regionale brandweer. Heeft de GR dit financieel nog wel in de hand? Wij zijn aankomen dat er structureel meer geld naar toe moet. Hier is in de begroting nog niet voorzien.

 

Verkeersveiligheid blijft een aandachtspunt. Hoe ver bent u met de fietssnelweg? In toenemende mate worden de twee rotondes op de weg naar Heerde als onveilig ervaren. Graag zien wij daarvoor goede voorstellen. Wanneer komt het uitwerkingsplan van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan?

Het CDA zal zich blijven verzetten tegen mogelijke laagvliegroutes vanaf Lelystad Airport. Geen laagvliegers, maar hoogvliegers! Dit in het belang van de gezondheid en het woongenot van onze inwoners.

Een ander zorgpunt vormt het geluid en de fijnstof van de A28 en A50. Graag zien wij dat u metingen naar laat verrichten. Wilt u dit doen?

 

Het gaat niet goed met de woningbouwproductie. Er wordt te weinig gebouwd. Starters en middeninkomens komen moeilijk aan de bak. Huur en koopwoningen moeten betaalbaar blijven voor iedereen. Het CDA maakt zich ernstig zorgen over de beschikbaarheid van huurwoningen boven de huursubsidiegrens. Ik doel dan op huurwoningen tussen de 700 en 1000 euro. Diverse oudere Hattemers willen graag verhuizen naar zo’n huurwoning. Het gevolg is dat ze noodgedwongen moeten blijven zitten waar ze zitten. Soms zien ze geen andere uitweg en vertrekken naar Zwolle of andere plaatsen. Het CDA wil daarom betere sturing op de midden-huur in Hattem. Ik roep alle politieke partijen op om druk uit oefenen op de landelijke politiek om de Huisvestingswet op dit punt ingrijpend te wijzigen. Zo moet er bijvoorbeeld een huurcommissie komen die bindende uitspraken kan doen voor woningen in de marktsector. Het CDA wil dat er op de locaties  ‘t Veen en Uilennest-IJsbaan voldoende en betaalbare appartementsbouwen  komen. ‘’Appartementen huren in Hattem? Het spijt ons, jouw zoekopdracht levert geen resultaat op.’’ Dat is de werkelijkheid. College, wat gaat u hier aan doen?

 

We moeten ruimer en verder kijken dan ’t Veen. Als ’t Veen stagneert, dan moet er elders een locatie beschikbaar zijn. Ruimtelijk kan dat. Het CDA wil graag een verkennend onderzoek op basis van een actueel woningmarktonderzoek. Bent u hiertoe bereid?

Het kosten van het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen staan niet in de begroting. Ik snap dat u nog niet weet wat dit gaat kosten, maar u had toch minimaal een PM-post op moeten nemen. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor de bouw van woningen en voorzieningen zoals bijvoorbeeld een school in dit gebied.

 

Het huidige marktplein deugt niet. Het CDA wil een markt- en kerkplein waar iedereen drempelloos over heen kan. Wij realiseren ons dat dit extra geld zal kosten. Dat heeft het CDA er voor over. Nog één keer de portemonnee trekken, maar dan moet het wel goed zijn. We hebben nu twee recente projecten waarbij het niet goed is gegaan: de Hogenkamp en de Markt. Hier is onnodig geld over de balk gegooid. Laten we daar van leren. Soms heeft een eenvoudige huisman of -vrouw meer verstand van zaken dan dure adviseurs. Gebruik dus uw nuchtere Hattemse verstand. Wanneer kunnen wij een concreet voorstel verwachten en wanneer is alles opgelost?

 

Afgelopen woensdag was het in veel kerken Dankdag. Aan mij werd de vraag gesteld: “Voor welke rijkdom ben jij dankbaar”. Ik zou het mooi vinden wanneer alle fracties straks aangeven voor welke rijkdom zij dankbaar zijn. Het CDA is dankbaar voor vrede, vrijheid, veiligheid, kansen voor iedereen, goede sociale zorg en gezondheidsvoorzieningen. Het CDA is dankbaar voor mensen die omzien naar elkaar.

 

Tot slot. In ons democratisch bestel hebben wij als raad een speciale verantwoordelijkheid. De CDA fractie wenst u allen wijsheid, kracht en Gods zegen toe bij het waarmaken van die verantwoordelijkheid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.