15 november 2017

CDA fractie positief over Gemeentelijke Klimaatnotitie

Tijdens de raadsvergadering van 12 november jl.  heeft de CDA fractie ingestemd met de Klimaatnotitie Hattem 2018-2021. Woordvoerder Harry Kremer deed concrete voorstellen voor verbetering van het Hattemse klimaatbeleid. Het betreft meer aandacht voor educatie en een goede voorlichting richting onze inwoners en een ondersteuningsregeling voor mensen met een inkomen tot 120% van het sociale minimum. het woord. Het college heeft toegezegd de ideeën van de CDA fractie mee te nemen bij het opstellen van een uitvoeringsplan waarin ook de ideeën van andere partijen worden meegenomen. Het CDA is hier blij mee en gaat er vanuit dat de voorgestelde maatregelen straks uitgevoerd kunnen worden.

 

De klimaatnotitie is de start van een proces om te komen tot een klimaatneutraal Hattem in 2050.

De klimaatnotie geeft een goed beeld van wat er op dit moment speelt in Hattem en wat de stand van zaken is. Uit de notitie blijkt, dat er voor de verdere uitwerking rekening is gehouden met de huidige beschikbare personele inzet. Ook blijkt, dat we nog aan het begin staan van dit proces.

Het college geeft terecht aan, dat de doelstellingen alleen op tijd kunnen worden gerealiseerd als dit gezamenlijk wordt opgepakt. Daarom geeft het college aan, dat dit zou moeten  gebeuren met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Tijdens de behandeling van dit onderwerp in de commissievergadering bleek, dat de verschillende fracties, waaronder het CDA, ook een zekere urgentie voelen om het proces met kracht op te starten.

Duidelijk is dus, dat de ambitie een klimaatneutraal Hattem in 2050 bij het college en de raad breed wordt gedragen. De uitdaging is om onze ambitie te concretiseren in een plan van aanpak. Naar de mening van het CDA moet er in ieder geval een concreet plan  komen, wat samen met de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties moet worden opgesteld. Hierdoor wordt draagvlak verkregen en wordt aan de belangrijkste kritische succes factor voldaan, om de ambitie te realiseren.

Daarom is er samen met D66 een amendement gemaakt waarin een eenmalig bedrag van € 15.000 beschikbaar wordt gesteld voor het maken van een van een breed gedragen plan van aanpak  (om de doelstellingen van de klimaatnotitie te realiseren).

 

In de commissievergadering gaf CDA-er Robert Klaassen eerder al aan, dat de klimaatnotitie ook nog wat breder kan worden getrokken m.b.t. het vergroenen van Hattem. We denken hierbij aan de kernwoorden Landschap, groen en milieu. In dit kader past bijvoorbeeld goede voorlichting bij het bouwen en renoveren en bij het  klimaatbestendig en duurzaam inrichten. Via voorlichting en onderwijs willen wij de bewustwording in Hattem bevorderen, waardoor het respect voor duurzaam gedrag en de natuur meer vanzelfsprekend wordt. Daarom wil het CDA de post educatie van klimaat en energie structureel te verhogen van € 1500,00 naar € 10.000,00.      

 

Om de doelstellingen m.b.t. een klimaat neutraal Hattem op langere termijn te realiseren zijn ook energiebesparingen noodzakelijk. Huishoudens kunnen hieraan een bijdrage leveren door relatief kleine duurzaamhuidsmaatregelen, zoals led-lampen, een waterbesparende kraan en/of douchekop, isolerende radiator folie en andere. Harry Kremer: “Een gedeelte van onze inwoners heeft een bescheiden inkomen, waardoor er bij hen vaak  voor duurzaamheidsmaatregelen te weinig geld is. Dit is jammer, omdat juist deze inwoners ook baat hebben bij lagere energielasten. Het CDA stelt daarom voor om juist deze inwoners te stimuleren ook een bijdrage te leveren aan energiebesparingen. Dit is sociaal beleid”. Het CDA heeft daarom met een amendement gemaakt om per huishouden met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum in principe een eenmalig bedrag van € 100,00 beschikbaar te stellen. Dit kan in de vorm van een waardebon die verzilverd kan worden bij door de gemeente geselecteerde leveranciers. Op deze wijze kan de gemeente Hattem direct bijdragen aan energiebesparing  en bestrijdt de gemeente energiearmoede bij de inwoners met een bescheiden inkomen. Voor de uitvoering van dit project wil het CDA een eenmalig budget van € 36.000,00 beschikbaar stellen.

Het college heeft toegezegd dat er een uitvoeringsplan wordt gemaakt waarin de diverse voorstellen integraal worden gewogen, waar nodig worden aangevuld en in een tijdspad worden gezet. Voor 1 maart 2018 moet de notitie er liggen.

 

De CDA fractie heeft verder aangegeven dat het belangrijk is dat zowel de gemeente als de inwoners van Hattem maatregelen treffen in het kader van het Klimaat. Zo pleitte de CDA fractie er eerder al als eerste voor om de wijk ’t Veen gasloos te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.