Tijdens de raadsvergadering van 8 februari 2021 stelde CDA-fractievoorzitter Teun Juk vragen aan het college over veilige bospaden en wonen. 
 

Drukte en veiligheid in het bos
Het CDA constateert dat in deze tijd van de coronacrisis er veel mensen naar het bos gaan. Teun Juk: “Het is positief dat de mensen kunnen genieten van de natuur. Meer bewegen is goed voor een mens. We zien echter ook dat het op sommige momenten te druk is in het bos”. Er ontstaan dan al gauw irritaties tussen verschillende groepen gebruikers. Vooral tussen mountainbikers en wandelaars. Waar dat toe kan leiden hebben we onlangs op een filmpje uit België kunnen zien toen een fietser een klein kind ten val duwde. Daarnaast betekent drukte in bos ook minder rust voor de dieren. Juk vroeg het college of de gemeente hierover het gesprek aan zou willen gaan met boseigenaren, mensen van de klompenpaden, mountainbikers en de ruitervereniging. Het college erkende het spanningsveld tussen de recreatieve gebruikers. Wethouder Auke Schipper gaf aan dat er gewerkt wordt aan een nieuw stelsel van goede routes in het bos. Daarbij wordt gekeken naar een betere zonering van de diverse gebruikers. Hierover is overleg met o.a. ASR als belangrijke boseigenaar. Hij deed de toezegging dat er voor de zomervakantie nadere informatie is over de oplossing van het probleem. 

 

Geen speculaten op de woningmarkt
Daarnaast stelde het CDA vragen over de woningmarkt in Hattem. Teun Juk: “De WOZ-waarde van de woningen is weer flink gestegen. Dat is mooi voor woningen eigenaren. Maar we zien ook dat woningen te duur worden voor veel doelgroepen”. Het CDA vindt het belangrijk dat starters en middenhuurders voldoende aanbod hebben in Hattem. Teun Juk: “Het CDA wil dat speculanten van de woningmarkt worden geweerd. Dat kan door een vorm van zelfbewoningsplicht in te voeren”. Hij vroeg het college te laten onderzoeken of daarom een zelfbewoningsplicht kan worden ingevoerd? Wethouder Auke Schipper antwoordde hierop dat de Tweede Kamer op dit moment volop bezig is met dit onderwerp. Hij verwacht veel van een voorstel voor een zogenaamde opkoopbescherming, waarbij kopers eerst zelf vijf jaar in een woning moeten wonen. Pas daarna mag volgens het voorstel worden doorverkocht/-verhuurd. Als het voorstel wordt aangenomen, is een aparte zelfbewoningsplicht in Hattem niet nodig. Het is goed dat het CDA dit punt heeft aangekaart.

tijdens raadsvergadering Gemeente Hattem d.d. 21-9-2020

CDA fractie stelt vragen over ventilatie en Corona

Tijdens de raadsvergadering van 21 september jl. heeft CDA-fractievoorzitter Teun Juk vragen gesteld over de problematiek van ventilatie van openbare gebouwen in relatie tot het tegengaan van het Coronavirus. Het gaat momenteel niet goed met de ontwikkeling van het Coronavirus. In zes veiligheidsregio’s is het aantal Corona-besmettingen fors opgelopen. In onze buurgemeente Heerde zijn opnieuw 9 mensen besmet bij een koorrepetitie. Teun Juk: “Het is dus echt nodig dat wij ons aan alle regels blijven houden. De 1,5 meter norm is er niet voor niets. Waar het gaat om gebouwen, is een goede ventilatie van belang. We gaan de herfst tegemoet. Het snotneuzen-seizoen breekt aan. Hoe is het gesteld met de ventilatie van openbare gebouwen in Hattem?”.

Op de website van de rijksoverheid staat dat een goede ventilatie verspreiding van ziekteverwekkers die luchtweginfecties veroorzaken verkleind, zoals corona. Afvoer van oude lucht en toevoer van verse buiten lucht is belangrijk. De afgelopen tijd is gebleken dat voldoende afstand en verse lucht belangrijk zijn bij het voorkomen van corona.

Teun Juk: “Kunnen wij er in Hattem op vertrouwen dat de luchtverversing in openbare gebouwen, de horeca, de kerken enzovoorts goed is? Natuurlijk is iedere eigenaar van een gebouw is verantwoordelijk voor maatregelen in zijn of haar pand. Heeft u in beeld hoe het zit bij onze scholen, sportaccommodaties, De Marke en de zorgcentra?”. Het is belangrijk dat eigenaren van gebouwen goed op de hoogte zijn van de ventilatieregels. Verder vroeg de CDA-fractie zich af of er vanwege het belang van de volksgezondheid geen ventilatiecontrole moet komen? Teun Juk: “Wij doen aan brandpreventiecontrole. Waarom ook niet ventilatiecontrole? Hier is een rol voor de veiligheidsregio weggelegd”. Hij riep het college op dit punt in te brengen in het overleg van de Veiligheidsregio?

Wethouder Hospers onderkende het belang van een goede ventilatie van gebouwen. Hij was het eens met de heer Juk dat gebouw-eigenaren daarin een eigen verantwoordelijkheid hebben. Zij zullen goed moeten onderzoeken of hun gebouwen aan de richtlijnen voldoen. Voor wat de schoolgebouwen betreft, is hij in overleg met het onderwijsveld. Zo is vanuit het ministerie informatie naar de scholen gegaan om de problematiek in beeld te brengen. Verder hebben we te maken met voortschrijdend inzicht. Omdat de problematiek van ventilatie niet alleen Hattem speelt, maar in de hele regio is het goed hier in breder verband naar te kijken.

 

CDA-fractie stelt vragen over het belang van continuïteit van wonen en zorg bij ouderen.

Tijdens de raadsvergadering van 21 september jl. heeft CDA-fractievoorzitter Teun Juk vragen gesteld over het gebrek aan verpleeghuisplaatsen in Hattem en de specifieke situatie van oudere echtparen die te maken hebben met dementie.

Teun Juk: “De bouw van de Hof van Blom gaat dit najaar beginnen, zo hoorden we voor de zomer van Nijhuis en de wethouder. Het CDA hoopt dat dit inderdaad zo is. We hebben deze zorgplekken in Hattem namelijk heel hard nodig. We hebben de laatste tijd gemerkt dat er voor mensen met een verpleeghuis-indicatie geen plaats meer was in Hattem”. Zijn constatering: de verpleeghuisplekken bij de Hof van Blom worden node gemist. Daarnaast zijn er ook plannen om nieuw te bouwen voor De Bongerd. Teun Juk wilde weten hoe ver het met deze plannen staat?

In dit verband vraagt de CDA-fractie nadrukkelijk aandacht voor de continuïteit van zorg.

Teun Juk: “We moeten bij de Bongerd een situatie van afbraak en leegstand, zoals die zich met de Hof van Blom heeft voorgedaan, koste wat kost voorkomen. Met andere woorden: waar worden de bewoners gehuisvest als de boel plat gaat vanwege de nieuwbouw? Voor dat met nieuwbouw wordt begonnen, moet dit volstrekt duidelijk zijn”.  

Daarnaast wijst de CDA-fractie op de toenemende problematiek bij echtparen waarvan de ene persoon dementerend is en de andere soms nog redelijk gezond of afhankelijk van beperkte zorg. Teun Juk: “Dit is voor echtparen soms erg zwaard. Kan hier in het nieuw zorg-concept voor De Bongerd in voldoende mate rekening mee worden gehouden?”.  Hij pleit voor een zorgconcept waarbij ouderen zolang mogelijk bij elkaar kunnen blijven wonen, maar als dat echt niet meer anders kan dat voor een van de twee een andere oplossing kan worden gevonden binnen een van de twee woonzorgzones. Hij vroeg het college deze problematiek wilde inbrengen bij de gesprekken met zorgpartijen in Hattem.

Wethouder Auke Schipper gaf aan dat de bouw van de Hof van Blom eind oktober van start gaan en dat de drie wethouders dat samen willen markeren. Verder bevestigde hij dat er hard wordt gewerkt aan nieuwbouwplannen voor Hanzeheerd De Bongerd. De punten die de CDA-fractie noemt zal hij inbrengen bij de planvormers. Wethouder Martijn Hospers gaf aan dat er in Hattem goed overleg is met de diverse zorgpartijen. Ook hij vindt continuïteit van zorg belangrijk. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het bouwproces gaat verlopen en of ouderen tijdelijk moeten verhuizen. Het specifieke punt van oudere echtparen en dementie zal hij inbrengen in het overleg met plaatselijke zorgpartijen. Het is goed dat vanuit de raad aandacht is voor de problematiek van dementie.

 

 

 

 

 

 

Vragen CDA tijdens Vragenuur gemeenteraad 25 mei 2020

 

De CDA-fractie heeft een vraag gesteld over de AED (automatische externe defibrilator).

Eind vorig jaar bleek dat de Landelijke Rode Kruis app met AED-locaties onvoldoende betrouwbaar is omdat veel AED's er niet opstaan. Recent heeft het Landelijke ode Kruis aangeven met de app gaat stoppen. Het is Voor Het Rode Kruis  Niet te DOEN OM Een Volledige en Betrouwbare opgave bij te Houden said Een woordvoerster. Menskracht en tijd vermisten en informatie komt niet vanzelf, wil is geen meldplicht voor mensen die een nuttig hulpmiddel voor bij een hartstilstand ophangen. De database was te vinden in de Rode Kruis EHBO-app.

Fractievoorzitter Teun Juk: “Toch vind ik het belangrijk dat onze inwoners weten waar in hun omgeving een AED te vinden is. Mijn vraag: kunt u met de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis overleggen of er een Hattem AED-app kan komen? Of anders, dat u vanuit de gemeente dit gaat doen? ”. Het college heeft toegezegd dit met het Rode Kruis te bespreken besproken.

 

De CDA-fractie heeft een vraag gesteld over de eikenprocessierups

De bestrijding van de eikenprocessierups is weer begonnen. Op 4 mei jl. heeft Judith van Duinen hierover een schriftelijke vraag gesteld. Hier is nog geen antwoord opgekomen. Fractievoorzitter Teun Juk: “Vooropgesteld, wij vinden het een goede zaak dat de gemeente Hattem actief bezig is met het onschadelijk maken van deze rups. Er zijn echter ook inwoners die zich zorgen maken over de specifieke werking van sommige bestrijdingsmethoden. Aan de ene kant willen wij de rups doden vanwege de vervelende brandharen, aan de andere kant willen wij ongewenste effecten op de biodiversiteit voorkomen. Zie hier het spanningsveld”. De uitdaging volgens de fractie is om de beste biologische methode te gebruiken met zo weinig mogelijk schade voor de biodiversiteit. Landelijk wordt hier nog volop onderzoek naar gedaan. De vraag vanuit de fractie: “zijn er regionaal of provinciaal afspraken gemaakt over de eikenprocessierupsbestrijding? Hoe loopt de bestrijding in Hattem op dit moment?”. Vanwege de afwezigheid van wethouder Broekhuis volgt er een nadere schriftelijke reactie.

 

De CDA-fractie heeft een vraag gesteld over de kruising Roseboomspoor/ Eijerdijk

Fractievoorzitter Teun Juk: “Wij hebben recent opnieuw signalen ontvangen over de onveiligheid van de kruising Roseboomspoor/ Eijerdijk voor fietsers. Een ongeluk en een paar bijna-ongelukken. In december 2018 ging het ook al een keer goed mis. Mijn fractie denkt dat het goed is om de voorrangssituatie hier aan te passen. We hebben kunnen zien dat dit bij de Hessenweg effect heeft gehad. Ik weet dat de wethouder volop bezig is met de uitvoering van het Gemeentelijk Verkeer- en vervoersplan. Mijn vraag: wordt de kruising bij het Roseboomspoor/ Eijerdijk ook aangepast? En zo ja, wanneer?”. Wethouder Schipper gaf aan de vraag verwacht te hebben. Hij is op dit moment niet voor een oplossing zoals bij de Hessenweg.  Het is hem wel duidelijk dat er wat moet gebeuren. Teun Juk: “Het maakt de fractie niet uit welke oplossing er wordt gekozen, als het probleem maar wordt opgelost”. De wethouder deed de toezegging dat er een oplossing komt.

 

 

 

 

CDA fractie Hattem stelt vragen over Schipsweg

Hattem- Tijdens de afgelopen raadsvergadering heeft de CDA fractie vragen gesteld over de schade die de Schipsweg heeft opgelopen als gevolg van de reconstructie van de Zuiderzeestraatweg. Fractievoorzitter Teun Juk: “Wij zijn blij met de reconstructie van de Zuiderzeestraatweg. De verkeersveiligheid wordt er door verbeterd”. Tegelijkertijd constateerde hij ook dat de gevolgen groot zijn wanneer een belangrijker verkeersader als de Zuiderzeestraatweg er een poosje uitligt. Een file vanaf de snelweg naar de binnenstad van Hattem bij het Chocoladefestival. Maar ook veel sluipverkeer over kleine wegen zoals de Schipsweg. “Het resultaat: de Schipsweg en de bermen zien er momenteel niet uit”. Hij vroeg aan wethouder Auke Schipper wanneer de Schipsweg weer wordt hersteld en of met deze schade rekening was gehouden bij het krediet voor de Zuiderzeestraatweg? Wethouder Schipper gaf aan dat de problematiek hem bekend was en dat er een oplossing komt. De toplaag van de Schipsweg, die er toch al slecht aan toe was, wordt namelijk geheel hersteld. Er was met deze schade geen rekening gehouden. Wel is het mogelijk om de kosten te dekken uit het krediet voor de Zuiderzeestraatweg. Het CDA Hattem is blij met het antwoord van de wethouder. Straks ziet de Schipsweg er weer netjes uit.

Zorgen over verdwijnen afval-brengstation Hattem

Hattem – Het afval-brengstation aan de Hilsdijk gaat per 1 januari a.s. dicht. Deze mededeling deed wethouder Auke Schipper tijdens de raadsvergadering van 28 oktober jl. Dit naar aanleiding van een motie die op initiatief van het CDA door de drie collegepartijen was ingediend. In motie werd het college gevraagd om te komen met een alternatief voor het wegvallen van het Afvalbrenstation aan de Hilsdijk.

 

De partijen CDA, CU en PvdA vroegen in de motie, die uiteindelijk ook werd gesteund door D66, om in overleg met de ROVA en buurgemeente Oldebroek te onderzoeken of het mogelijk is te komen tot een nieuw brengstation op bedrijvenpark H2O dan wel op een andere plek dichtbij Hattem. De indieners van de motie benadrukken dat de inwoners van Hattem best tevreden zijn over de huidige afvalinzameling. Zij willen de serviceverlening aan de inwoners op peil houden.

CDA woordvoerder Teun Juk gaf aan best wel geschrokken te zijn toen de wethouder tijdens de laatste commissievergadering aangaf dat het afval-brengstation aan de Hilsdijk per 1 januari a.s. dicht gaat. Teun Juk: “Met diftar zijn we op de goede weg. Daar hoort een afval-brengstation dichtbij huis gewoon bij. Wanneer er geen alternatief komt, dan moet iedereen straks naar Zwolle of Heerde. Dit betekent onnodig veel kilometers rijden en dat is absoluut niet duurzaam.” Omdat ook het brengstation voor Wezep verdwijnt, zijn er wellicht mogelijkheden om samen met de ROVA en de gemeente Oldebroek tot een oplossing te komen. Teun Juk: “De beste oplossing is er een op het bedrijvenpark H2O”. Hij vroeg aan de wethouder of er ook een tijdelijke oplossing elders in Hattem mogelijk is. Wethouder Schipper gaf aan dat de sluiting per 1 januari a.s. van het afval-brengstation aan de Hilsdijk onontkoombaar is. Hij gaf verder dat er een tijdelijke oplossing op de gemeentewerf komt, met containers op een beperkt aantal dagen in de week. Wethouder Schipper omarmde de motie, die hij als een steun in de rug ervoer. “Juist omdat de motie ook in afschrift naar de raad van Oldebroek gaat. Een oplossing op H2O kan niet zonder Oldebroek”. Met alleen de VVD tegen werd de motie aanvaard. 

CDA stelt vragen over verkeersboetes rommelmarkt

Tijdens de raadsvergadering van 24 september 2019 heeft de CDA fractie vragen gesteld over parkeerboetes die zijn uitgedeeld tijdens de Hattemse rommelmarkt. Tijdens deze markt zijn er diverse verkeersboetes uitgedeeld, onder andere aan medewerkers van de thuiszorg. De fractie heeft aangegeven te begrijpen dat ingeval van verkeersonveilige situaties er opgetreden moet worden. Het gaat dan om zaken als het belemmeren van de doorgang voor de hulpdiensten zoals de ambulance en brandweer. Echter wanneer thuiszorgmedewerkers worden beboet die patiënten moeten helpen, dan gaat er iets niet goed. Ook andere inwoners van Hattem die hun auto’s op zich veilig hadden geparkeerd kregen een boete. Burgemeester Van Asseldonk heeft toegezegd dit punt te bespreken met de politie.

 

Vraag voor “wethouder van roest en oud ijzer”

Hattem - Tijdens het vragenuur in Hattemer raad van 5 februari jl. vroeg Teun Juk, fractievoorzitter van het CDA aandacht voor goede toeristisch-recreatieve informatieborden langs de IJssel. Teun Juk: “Ik heb een vraag voor de wethouder van roest en oud ijzer”. De drie aanwezig collegeleden keken elkaar aan en dachten wie zou dat zijn? Al snel werd duidelijk dat het een vraag voor wethouder Tigchelaar was. Teun Juk: “Er was eens een tijd dat langs het fietspad over de dijk tussen het kerkhof en de nieuwe sluis er een mooi bord stond met uitleg over de nieuwe natuur. Daarbij keurige bankjes. Wie er nu langsfiets, ziet alleen een groot roestig bord en bankjes die wel een opknapbeurt kunnen gebruiken”. Hij vroeg de wethouder om hierover in overleg te treden met het waterschap en nog voor het zomerseizoen met een oplossing te komen. Wethouder Tigchelaar deed de toezegging hierover in overleg te treden met het waterschap. Zij gaf aan dat het waterschap bezig is een aantal zaken aan te pakken in het kader van ruimte voor de rivier.

CDA stelt vraag over stormschade in het bos

Hattem – Tijdens het vragenuur op 5 februari jl. vroeg Teun Juk aandacht voor het opruimen van stormschade in de Hattemse bossen. De storm heeft veel schade veroorzaakt en de medewerkers van het Gelders landschap en de gemeente zijn er druk mee geweest. Hij noemde dat er op het recreatief fietspad tussen de carpoolplek en weg naar Wapenveld nog steeds twee gevallen bomen liggen. Wethouder Tigchelaar constateerde dat de Recreatiegemeenschap Veluwe hier een taak heeft. Zij deed de toezegging actie te zullen ondernemen.

Vragen over windmolens bij Hattemerbroek

Tijdens de laatste vergadering van 2017 stelde de CDA fractie opnieuw de geplande windmolens bij Hattemerbroek aan de orde. Fractievoorzitter Teun Juk: “Zoals u weet vindt het CDA het buitengewoon jammer dat u als college niet hebt besloten om formeel bezwaar te maken bij onze buurgemeente tegen het plaatsen van windmolens.

In tegenstelling tot uw college zagen wij volop mogelijkheden voor een kansrijk bezwaar bij de rechter. Nu de gemeente er uitgestapt is, moeten de omwonenden het zelf maar doen. Waar wij echter nog benieuwd naar zijn, is wat uw brief en uw gesprek met het college van Oldebroek over dit onderwerp heeft opgeleverd?”. Uit het antwoord van wethouder Van der Heeden bleek dat er wel overleg is geweest, maar dat dit niets concreets heeft opgeleverd. De CDA fractie blijft het een gemiste kans vinden dat het college niet formeel bezwaar heeft gemaakt.

 

Vragen over sloop De Noordgouw

Tijdens de decemberraad stelde de CDA fractie vragen over de sloop van het gebouw De Noordgouw. Fractievoorzitter Teun Juk: “U hebt al geruime tijd geleden aangekondigd dat u het oude gebouw van De Noordgouw bij het zwembad wilt slopen. Wanneer gaat de sloop nu eindelijk plaatsvinden? En, is het ook mogelijk de sloop volgens het duurzaamheidsbeginsel te laten plaatsvinden? Het college antwoordde dat de sloop van het gebouw momenteel wordt voorbereid. Het idee van het CDA om bij de sloop uit te gaan van het duurzaamheidsbeginsel werd omarmd. De sloop vindt in het voorjaar van 2018 plaats.

 

CDA fractie stelt vragen over torenklok Andreaskerk

Tijdens de raadsvergadering van 13 november jl. stelde Teun Juk, fractievoorzitter van het CDA burgemeester Wiggers de vraag: “bent u nog wel een beetje bij tijd?”. Hij constateerde dat het horloge van Hattems eerste burger netjes op tafel lag, maar ook dat tal van Hattemers een beetje van slag zijn omdat de klok in de toren van de Andreaskerk  stil staat. Juk: “Nou is het niet erg om af en toe even stil te staan, maar deze klok staat nu al wel erg lang stil. Wanneer kunnen de Hattemer kinderen weer echt klok kijken op hun toren?”. Burgemeester Wiggers antwoordde dat ook hij vanuit zijn kamer had gezien dat het uurwerk niet goed functioneerde

CDA fractie stelt opnieuw vragen over Hogenkamp.

Namens de CDA fractie vroeg fractievoorzitter Teun Juk opnieuw aandacht voor het dossier Hogenkamp. Hij vroeg wethouder Van der Heeden wanneer het probleem nou eindelijk wordt opgelost. Eerder deze maand was er namelijk een overleg met buurtbewoners over een aanpassing van de huidige inrichting.  Juk stelde ruim anderhalf jaar geleden voor het  eerst vragen over de onveilige drempels en goten van de kampenbuurt en volgt sindsdien de wethouder kritisch op dit dossier. Hij vindt dat de wethouder dit dossier onvoldoende voortvarend aanpakt. Juk: “Lukt het nog voor de kerst of moeten we wachten tot na 1 april?” Wethouder Van der Heeden gaf aan dat hij alles op alles zet om nog deze bestuursperiode het dossier af te ronden. De tijd zal leren of dit lukt. Tot die tijd blijkt het uitkijken geblazen voor auto’s en fietsers in de kampenbuurt.

Chocoladefestival

Tijdens het vragenuur in de gemeenteraad van 16 oktober jl. deelde de CDA fractie een groot compliment uit aan de organisatoren van het Chocoladefestival. Afgelopen zaterdag vond dit festival plaats in Hattem. CDA woordvoerder Teun Juk: “Ik heb er van genoten. Wat een mensen. Een geweldige sfeer in een volle binnenstad. Dit was Hattem op zijn best. Dank aan de organisatoren”. De CDA fractie vindt het belangrijk dat dit soort evenementen in Hattem plaatsvinden. Het is goed voor de vitaliteit van de binnenstad en de ondernemers en leuk voor de inwoners. 

Oplossen knelpunten Hogenkamp en omgeving kost € 135.000

Tijdens het vragenuur in de Hattemse gemeenteraad van 16 oktober jl. stelde CDA fractieleider Teun Juk opnieuw vragen aan wethouder Van der Heeden over de drempels de Hogenkamp. Hij constateerde dat naar aanleiding van zijn vragen tijdens de vorige raadsvergadering er inmiddels een brief is van het college met de aankondiging dat er maatregelen worden getroffen. Juk: “Ik ben er blij mee dat er nu eindelijk actie wordt ondernomen. Het zijn precies de maatregelen waarop ik doelde toen ik in juni 2016 voor het eerst vragen stelde over dit onderwerp. Het heeft allemaal erg lang geduurd. Goed dat de voorstellen gedragen worden door de buurt”. Maar, zo vroeg de CDA-er zich af, wat kost dit allemaal? In de brief van de wethouder stond namelijk alleen dat hij er geld voor heeft. Hij wilde graag duidelijkheid hierover. Na herhaald aandringen kwam wethouder Jan van der Heeden uiteindelijk met het bedrag van € 135.000 op de proppen.
Zijn tweede vraag betrof de interne evaluatie van het proces. Teun Juk: “Op zich is dat goed. De kernvraag is natuurlijk: Wat had anders gekund en wat had anders gemoeten. Wanneer komt die evaluatie richting de raad?”. Wethouder Van der Heeden kon nog geen datum noemen. Wel gaf hij aan dat dit na afronding van alle maatregelen zou zijn.
Zijn derde vraag ging over de betrokkenheid van brandweer, politie en ambulance bij verkeersplannen. Teun Juk: “Een tijdje terug waren we bij de plaatselijke brandweer op bezoek en toen bleek dat zij nooit zijn betrokken bij de plannen voor de reconstructie van de Kampen. Met 6 raadsleden hebben we die avond nog een rondje met brandweerauto gereden en zijn over de Hogenkamp gegaan. Het is een wonder dat er nog veren in de brandweerauto zitten. Het waren enorme klappen. Dat brengt mij tot mijn vraag. Wij gaan nu aan de gang met het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). Het CDA hecht er aan dat de hulpverleningsdiensten, brandweer, politie en ambulancezorg bij de plannen betrokken worden. Niet alleen een meneer of mevrouw uit het verre Apeldoorn, maar vooral mensen die hier in Hattem in de voertuigen zitten. Kunt u ons dat toezeggen?”. Burgemeester Wiggers gaf aan dat de hulpverleningsinstanties bij planvorming worden betrokken. In het geval van de brandweer de plaatselijke commandant en dat geldt ook voor de politie. Hij gaf aan dat de hulpverleningsinstanties ook bij het GVVP worden betrokken.

Vliegroutes

Tijdens de raadsvergadering van 18 september 2017 heeft het CDA ingestemd met de strategische samenwerking op de Noord-Veluwe. CDA woordvoerder Harry Kremer wees er op dat de raad graag betrokken wil zijn bij de voorkant van het proces en vooral ook als het om strategie gaat. Verder merkte hij op dat de “regionale sociale economische agenda” minder voor Hattem geldt aangezien Hattem zich vooral richt op de regio Zwolle. In de commissievergadering had de CDA-fractie al aangegeven, dat de bestuursopdracht bij Lelystad Airport ten onrechte alleen van de economische component uitgaat. Volgens het CDA moet er ook duidelijk oog zijn voor het milieu en de leefomgeving. Deze belangrijke onderdelen behoren meegenomen te worden bij de strategische agenda onder Lelystad Airport. Harry Kremer vroeg de portefeuillehouder  of er naar aanleiding van de zienswijze van het CDA in de commissievergadering nog nadere actie is geweest over dit belangrijke strategische onderwerp? Burgemeester Wiggers gaf aan dat hij inderdaad met de laatste opmerking van het CDA aan de gang is gegaan. In de regio is er draagvlak voor het standpunt dat de discussie over Lelystad Airport niet alleen over economie gaat, maar ook over de leefbaarheid van de Noord-Veluwe. De actuele discussie over de vlieghoogtes bevestigen dit. 

Millieu-brengstation bij de firma Veluwenkamp

Tijdens het vragenuur in de raad van 18 september jl. vroeg CDA fractievoorzitter Teun Juk aandacht voor de dienstverlening op het milieu-brengstation bij Veluwenkamp. Hij had geconstateerd dat de inwoners van Hattem sinds 1 juli jl. niet langer meer voor alle afvalstromen bij het milieu-brengstation aan de Hilsdijk terecht kunnen. Teun Juk: “Ik vind dit geen goede zaak. Waarom moeten onze inwoners voor afval zoals geïmpregneerd hout, dakleer, gips, matrassen, piepschuim en hard kunststoffen nu op eens naar Zwolle?”. Hij noemde het voorbeeld van een kapotte schutting of  een tuinstoel. Volgens hem betekent dit dat inwoners van Hattem onnodig veel kilometers moeten maken. “Dat betekent extra kosten voor de burger en meer CO2-uitstoot”. Bovendien, zo vroeg hij zich af, wat zijn de verdere gevolgen? “Is dit het begin van het einde van ons eigen milieu-brengstation?”. Wethouder Jan van der Heeden gaf aan dat het besluit een gevolg is van de milieueisen en de controle daarop. “Op dit moment worden er geen nadere maatregelen getroffen omdat het milieu-brengstation volgend jaar opnieuw aanbesteed moet worden”. De antwoorden stelden de CDA-er niet gerust. “Zo moeilijk is inzamelen van een harde kunststoffen toch niet? Bovendien zie ik in Hattem op dit moment geen andere plekken waar volgens het bestemmingsplan een milieu-brengstation is toegestaan”. Teun Juk gaf aan zich nader in het dossier te zullen verdiepen. “Ik vind het belangrijk voor onze inwoners dat er een volwaardig milieu-brengstation is”.

CDA Hattem wil verlichting voor fietsers langs Zuiderzeestraatweg

Hattem – Tijdens de raadsvergadering van 25 juni jl. heeft de CDA fractie vragen gesteld over de verlichting langs de Zuiderzeestraatweg. Fractievoorzitter Teun Juk: “We hebben de langste dag gehad en nog even en we hebben de langste nacht. We kunnen nu tot ’s avonds laat bij licht over het fietspad fietsen. In de herfst en winter zijn de fietspaden donker omdat er nauwelijks verlichting is. Veel schoolgaande kinderen en volwassenen uit Wezep, Hattemerbroek en Hattem voelen zich daar niet veilig bij. De CDA fractie wil daarom dat de fietspaden goed verlicht worden. Veiligheid is belangrijk. Het liefst verlichting op een duurzame manier”. De CDA woordvoerder gaf aan dat ook de vereniging Dorpsbelangen Hattembroek hier al voor gepleit heeft. Hij vroeg aan wethouder Schipper of deze dit punt mee wil nemen bij het uitwerkingsplan van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Wethouder Schipper beloofde dit punt op te zullen pakken en er later op terug te komen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.