Vraag voor “wethouder van roest en oud ijzer”

Hattem - Tijdens het vragenuur in Hattemer raad van 5 februari jl. vroeg Teun Juk, fractievoorzitter van het CDA aandacht voor goede toeristisch-recreatieve informatieborden langs de IJssel. Teun Juk: “Ik heb een vraag voor de wethouder van roest en oud ijzer”. De drie aanwezig collegeleden keken elkaar aan en dachten wie zou dat zijn? Al snel werd duidelijk dat het een vraag voor wethouder Tigchelaar was. Teun Juk: “Er was eens een tijd dat langs het fietspad over de dijk tussen het kerkhof en de nieuwe sluis er een mooi bord stond met uitleg over de nieuwe natuur. Daarbij keurige bankjes. Wie er nu langsfiets, ziet alleen een groot roestig bord en bankjes die wel een opknapbeurt kunnen gebruiken”. Hij vroeg de wethouder om hierover in overleg te treden met het waterschap en nog voor het zomerseizoen met een oplossing te komen. Wethouder Tigchelaar deed de toezegging hierover in overleg te treden met het waterschap. Zij gaf aan dat het waterschap bezig is een aantal zaken aan te pakken in het kader van ruimte voor de rivier.

CDA stelt vraag over stormschade in het bos

Hattem – Tijdens het vragenuur op 5 februari jl. vroeg Teun Juk aandacht voor het opruimen van stormschade in de Hattemse bossen. De storm heeft veel schade veroorzaakt en de medewerkers van het Gelders landschap en de gemeente zijn er druk mee geweest. Hij noemde dat er op het recreatief fietspad tussen de carpoolplek en weg naar Wapenveld nog steeds twee gevallen bomen liggen. Wethouder Tigchelaar constateerde dat de Recreatiegemeenschap Veluwe hier een taak heeft. Zij deed de toezegging actie te zullen ondernemen.

Vragen over windmolens bij Hattemerbroek

Tijdens de laatste vergadering van 2017 stelde de CDA fractie opnieuw de geplande windmolens bij Hattemerbroek aan de orde. Fractievoorzitter Teun Juk: “Zoals u weet vindt het CDA het buitengewoon jammer dat u als college niet hebt besloten om formeel bezwaar te maken bij onze buurgemeente tegen het plaatsen van windmolens.

In tegenstelling tot uw college zagen wij volop mogelijkheden voor een kansrijk bezwaar bij de rechter. Nu de gemeente er uitgestapt is, moeten de omwonenden het zelf maar doen. Waar wij echter nog benieuwd naar zijn, is wat uw brief en uw gesprek met het college van Oldebroek over dit onderwerp heeft opgeleverd?”. Uit het antwoord van wethouder Van der Heeden bleek dat er wel overleg is geweest, maar dat dit niets concreets heeft opgeleverd. De CDA fractie blijft het een gemiste kans vinden dat het college niet formeel bezwaar heeft gemaakt.

 

 

Vragen over sloop De Noordgouw

Tijdens de decemberraad stelde de CDA fractie vragen over de sloop van het gebouw De Noordgouw. Fractievoorzitter Teun Juk: “U hebt al geruime tijd geleden aangekondigd dat u het oude gebouw van De Noordgouw bij het zwembad wilt slopen. Wanneer gaat de sloop nu eindelijk plaatsvinden? En, is het ook mogelijk de sloop volgens het duurzaamheidsbeginsel te laten plaatsvinden? Het college antwoordde dat de sloop van het gebouw momenteel wordt voorbereid. Het idee van het CDA om bij de sloop uit te gaan van het duurzaamheidsbeginsel werd omarmd. De sloop vindt in het voorjaar van 2018 plaats.

 

 

CDA fractie stelt vragen over torenklok Andreaskerk

Tijdens de raadsvergadering van 13 november jl. stelde Teun Juk, fractievoorzitter van het CDA burgemeester Wiggers de vraag: “bent u nog wel een beetje bij tijd?”. Hij constateerde dat het horloge van Hattems eerste burger netjes op tafel lag, maar ook dat tal van Hattemers een beetje van slag zijn omdat de klok in de toren van de Andreaskerk  stil staat. Juk: “Nou is het niet erg om af en toe even stil te staan, maar deze klok staat nu al wel erg lang stil. Wanneer kunnen de Hattemer kinderen weer echt klok kijken op hun toren?”. Burgemeester Wiggers antwoordde dat ook hij vanuit zijn kamer had gezien dat het uurwerk niet goed functioneerde

CDA fractie stelt opnieuw vragen over Hogenkamp.

Namens de CDA fractie vroeg fractievoorzitter Teun Juk opnieuw aandacht voor het dossier Hogenkamp. Hij vroeg wethouder Van der Heeden wanneer het probleem nou eindelijk wordt opgelost. Eerder deze maand was er namelijk een overleg met buurtbewoners over een aanpassing van de huidige inrichting.  Juk stelde ruim anderhalf jaar geleden voor het  eerst vragen over de onveilige drempels en goten van de kampenbuurt en volgt sindsdien de wethouder kritisch op dit dossier. Hij vindt dat de wethouder dit dossier onvoldoende voortvarend aanpakt. Juk: “Lukt het nog voor de kerst of moeten we wachten tot na 1 april?” Wethouder Van der Heeden gaf aan dat hij alles op alles zet om nog deze bestuursperiode het dossier af te ronden. De tijd zal leren of dit lukt. Tot die tijd blijkt het uitkijken geblazen voor auto’s en fietsers in de kampenbuurt.

Chocoladefestival

Tijdens het vragenuur in de gemeenteraad van 16 oktober jl. deelde de CDA fractie een groot compliment uit aan de organisatoren van het Chocoladefestival. Afgelopen zaterdag vond dit festival plaats in Hattem. CDA woordvoerder Teun Juk: “Ik heb er van genoten. Wat een mensen. Een geweldige sfeer in een volle binnenstad. Dit was Hattem op zijn best. Dank aan de organisatoren”. De CDA fractie vindt het belangrijk dat dit soort evenementen in Hattem plaatsvinden. Het is goed voor de vitaliteit van de binnenstad en de ondernemers en leuk voor de inwoners. 

Oplossen knelpunten Hogenkamp en omgeving kost € 135.000

Tijdens het vragenuur in de Hattemse gemeenteraad van 16 oktober jl. stelde CDA fractieleider Teun Juk opnieuw vragen aan wethouder Van der Heeden over de drempels de Hogenkamp. Hij constateerde dat naar aanleiding van zijn vragen tijdens de vorige raadsvergadering er inmiddels een brief is van het college met de aankondiging dat er maatregelen worden getroffen. Juk: “Ik ben er blij mee dat er nu eindelijk actie wordt ondernomen. Het zijn precies de maatregelen waarop ik doelde toen ik in juni 2016 voor het eerst vragen stelde over dit onderwerp. Het heeft allemaal erg lang geduurd. Goed dat de voorstellen gedragen worden door de buurt”. Maar, zo vroeg de CDA-er zich af, wat kost dit allemaal? In de brief van de wethouder stond namelijk alleen dat hij er geld voor heeft. Hij wilde graag duidelijkheid hierover. Na herhaald aandringen kwam wethouder Jan van der Heeden uiteindelijk met het bedrag van € 135.000 op de proppen.
Zijn tweede vraag betrof de interne evaluatie van het proces. Teun Juk: “Op zich is dat goed. De kernvraag is natuurlijk: Wat had anders gekund en wat had anders gemoeten. Wanneer komt die evaluatie richting de raad?”. Wethouder Van der Heeden kon nog geen datum noemen. Wel gaf hij aan dat dit na afronding van alle maatregelen zou zijn.
Zijn derde vraag ging over de betrokkenheid van brandweer, politie en ambulance bij verkeersplannen. Teun Juk: “Een tijdje terug waren we bij de plaatselijke brandweer op bezoek en toen bleek dat zij nooit zijn betrokken bij de plannen voor de reconstructie van de Kampen. Met 6 raadsleden hebben we die avond nog een rondje met brandweerauto gereden en zijn over de Hogenkamp gegaan. Het is een wonder dat er nog veren in de brandweerauto zitten. Het waren enorme klappen. Dat brengt mij tot mijn vraag. Wij gaan nu aan de gang met het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). Het CDA hecht er aan dat de hulpverleningsdiensten, brandweer, politie en ambulancezorg bij de plannen betrokken worden. Niet alleen een meneer of mevrouw uit het verre Apeldoorn, maar vooral mensen die hier in Hattem in de voertuigen zitten. Kunt u ons dat toezeggen?”. Burgemeester Wiggers gaf aan dat de hulpverleningsinstanties bij planvorming worden betrokken. In het geval van de brandweer de plaatselijke commandant en dat geldt ook voor de politie. Hij gaf aan dat de hulpverleningsinstanties ook bij het GVVP worden betrokken.

Vliegroutes

Tijdens de raadsvergadering van 18 september 2017 heeft het CDA ingestemd met de strategische samenwerking op de Noord-Veluwe. CDA woordvoerder Harry Kremer wees er op dat de raad graag betrokken wil zijn bij de voorkant van het proces en vooral ook als het om strategie gaat. Verder merkte hij op dat de “regionale sociale economische agenda” minder voor Hattem geldt aangezien Hattem zich vooral richt op de regio Zwolle. In de commissievergadering had de CDA-fractie al aangegeven, dat de bestuursopdracht bij Lelystad Airport ten onrechte alleen van de economische component uitgaat. Volgens het CDA moet er ook duidelijk oog zijn voor het milieu en de leefomgeving. Deze belangrijke onderdelen behoren meegenomen te worden bij de strategische agenda onder Lelystad Airport. Harry Kremer vroeg de portefeuillehouder  of er naar aanleiding van de zienswijze van het CDA in de commissievergadering nog nadere actie is geweest over dit belangrijke strategische onderwerp? Burgemeester Wiggers gaf aan dat hij inderdaad met de laatste opmerking van het CDA aan de gang is gegaan. In de regio is er draagvlak voor het standpunt dat de discussie over Lelystad Airport niet alleen over economie gaat, maar ook over de leefbaarheid van de Noord-Veluwe. De actuele discussie over de vlieghoogtes bevestigen dit. 

Millieu-brengstation bij de firma Veluwenkamp

Tijdens het vragenuur in de raad van 18 september jl. vroeg CDA fractievoorzitter Teun Juk aandacht voor de dienstverlening op het milieu-brengstation bij Veluwenkamp. Hij had geconstateerd dat de inwoners van Hattem sinds 1 juli jl. niet langer meer voor alle afvalstromen bij het milieu-brengstation aan de Hilsdijk terecht kunnen. Teun Juk: “Ik vind dit geen goede zaak. Waarom moeten onze inwoners voor afval zoals geïmpregneerd hout, dakleer, gips, matrassen, piepschuim en hard kunststoffen nu op eens naar Zwolle?”. Hij noemde het voorbeeld van een kapotte schutting of  een tuinstoel. Volgens hem betekent dit dat inwoners van Hattem onnodig veel kilometers moeten maken. “Dat betekent extra kosten voor de burger en meer CO2-uitstoot”. Bovendien, zo vroeg hij zich af, wat zijn de verdere gevolgen? “Is dit het begin van het einde van ons eigen milieu-brengstation?”. Wethouder Jan van der Heeden gaf aan dat het besluit een gevolg is van de milieueisen en de controle daarop. “Op dit moment worden er geen nadere maatregelen getroffen omdat het milieu-brengstation volgend jaar opnieuw aanbesteed moet worden”. De antwoorden stelden de CDA-er niet gerust. “Zo moeilijk is inzamelen van een harde kunststoffen toch niet? Bovendien zie ik in Hattem op dit moment geen andere plekken waar volgens het bestemmingsplan een milieu-brengstation is toegestaan”. Teun Juk gaf aan zich nader in het dossier te zullen verdiepen. “Ik vind het belangrijk voor onze inwoners dat er een volwaardig milieu-brengstation is”.

CDA Hattem wil verlichting voor fietsers langs Zuiderzeestraatweg

Hattem – Tijdens de raadsvergadering van 25 juni jl. heeft de CDA fractie vragen gesteld over de verlichting langs de Zuiderzeestraatweg. Fractievoorzitter Teun Juk: “We hebben de langste dag gehad en nog even en we hebben de langste nacht. We kunnen nu tot ’s avonds laat bij licht over het fietspad fietsen. In de herfst en winter zijn de fietspaden donker omdat er nauwelijks verlichting is. Veel schoolgaande kinderen en volwassenen uit Wezep, Hattemerbroek en Hattem voelen zich daar niet veilig bij. De CDA fractie wil daarom dat de fietspaden goed verlicht worden. Veiligheid is belangrijk. Het liefst verlichting op een duurzame manier”. De CDA woordvoerder gaf aan dat ook de vereniging Dorpsbelangen Hattembroek hier al voor gepleit heeft. Hij vroeg aan wethouder Schipper of deze dit punt mee wil nemen bij het uitwerkingsplan van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. Wethouder Schipper beloofde dit punt op te zullen pakken en er later op terug te komen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.