23 december 2017

Reactie CDA Landelijk omtrent Vliegveld Lelystad

Hieronder de brief die wij ontvingen van CDA Landelijk. Wij maken u daar graag deelgenoot van.

----------------------- 

Brief aan CDA-politici in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Friesland

Geachte CDA’ers, 

Namens de gehele CDA fractie wil ik u allereerst bedanken voor het delen van uw zorgen en voor uw geduld en begrip. De fractie is zich zeer bewust van de zorgen die er zijn over de komst van vliegveld Lelystad. Daarover is de fractie al geruime tijd met elkaar uitvoerig in gesprek. Daarbij komen ook alle belangen van iedere provincie duidelijk naar voren. En proberen wij als fractie ook met alle belangen rekening te houden. Dat zorgt voor hevige discussies, maar ook voor wederzijds begrip.

De belangen lopen zoals u ook weet zeer uiteen. In Overijssel, Gelderland en Friesland maakt u zich zorgen over onder andere het proces, kwaliteit van de leefomgeving, het geluid en milieuschade en de mogelijke terugloop in recreatie en toerisme. En in Flevoland gaat het over de werkgelegenheid en de economische kansen die het vliegveld kan bieden. Zeer uiteenlopende belangen en allemaal belangrijk en relevant. Een gezamenlijke noemer die wel telkens naar voren komt hierbij is dat niemand tegen Lelystad Airport is, maar wel bezorgd is over de impact.

Vanaf het moment dat duidelijk werd tijdens het rondetafelgesprek in juni 2017 hier in de Tweede Kamer, dat de herindeling van het luchtruim niet op orde was, heeft het CDA meteen aan de bel getrokken. Daarbij zijn stevige debatten gevoerd. Toen naar boven kwam dat er fouten zijn gemaakt bij de berekening van de Milieueffectrapportage (MER) hebben wij ervoor gepleit dat dit zou worden hersteld. Op dit moment wordt deze MER analyse opnieuw uitgevoerd en de conclusies van de commissie wachten wij dan ook af. Daarvan heeft de fractie ook met elkaar gezegd alle belangen zorgvuldig mee te nemen.

Eind januari worden de nieuwe feiten en correcte cijfers van het MER rapport door de minister gepresenteerd en aangeboden aan de MER commissie voor advies. Met de nieuwe conclusies van de MER commissie en het standpunt van de minister kan de CDA fractie een weloverwogen en goede afweging maken. Een van de belangrijke punten hierbij zijn de effecten van de geplande vlieghoogtes op de geluidsnormen en richtlijnen. Door de gemaakte fouten en onzorgvuldige processen zullen wij en u helaas geduld moeten hebben. Dat is voor u pijnlijk en zeer ongemakkelijk en daar zijn wij ons ook zeer van bewust.

Om te voorkomen dat in de toekomst met de komende planning en procedures onduidelijkheid en onzorgvuldigheid kan ontstaan in de communicatie tussen de minister en de provincies, heeft de CDA fractie tijdens het debat over Lelystad Airport een motie ingediend. De strekking van deze motie is dat de Kamer erkent dat bij de MER fouten zijn gemaakt en mensen in het proces niet goed zijn meegenomen. Voor de uitbreiding van Lelystad Airport is een zorgvuldig proces op basis van de juiste feiten noodzakelijk. De fouten stappen moeten daarom worden gecorrigeerd en voorkomen moet worden dat er stappen worden overgeslagen. De Kamer vraagt dit kabinet om samen met de betrokken provincies afspraken te maken over hoe de overlast voor bewoners en voor elk van de betrokken provincies zo goed mogelijk kan worden geminimaliseerd. En daarnaast hoe een zorgvuldig proces kan worden ingericht om het vertrouwen te herstellen.

Ik hoop hiermee enigszins uw vragen en gevoel van onrecht te hebben kunnen beantwoorden. Ook al weet ik dat dit in de huidige fase helaas niet helemaal mogelijk is. De fractie zal zorgvuldig en zeer nauw dit proces op de voet blijven volgen. U kunt bij mij altijd terecht met uw vragen en zorgen.

Met vriendelijke groet,
mede namens de gehele CDA-fractie,

Mustafa Amhaouch

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.