Duurzaamheid

Nederland en onze gemeente hebben een enorme opgave om eind 2050 energieneutraal te worden. Dit betekent een forse energiebesparing en de winning van duurzame energie. Het CDA wil hieraan een forse impuls geven (mede) omdat dit kansen biedt voor de lokale ondernemers. Het CDA heeft als doelstelling om tussen 2030 en 2040 energieneutraal te zijn in gemeente Heerde.

Om dit te bereiken, wil het CDA voor de komende periode een start maken en inzetten op:
• Verstrekken van duurzaamheidsleningen voor particulieren en bedrijven vanuit een revolving fund.
• Initiatieven uit de lokale samenleving die de duurzaamheid ten goede komen en breed gedragen worden, maar waarvan de financiering niet rondkomt, willen wij onder voorwaarden kunnen ondersteunen.
• Waar mogelijk, moet de gemeente een actieve, faciliterende en ondersteunde rol spelen ten behoeve van duurzame initiatieven.
• Wij willen de mogelijkheden voor wind- en zonne-energie in onze regio laten onderzoeken.
• Een belangrijke voorwaarde voor plaatsing van windmolens is dat er een breed draagvlak is onder de direct betrokkenen en omwonenden.

De leefbaarheid op het platteland staat of valt met een gezonde agrarische sector. De agrarische sector is van grote betekenis voor de gemeente Heerde. Vergroting en/of verbreding van boerenbedrijven willen wij niet belemmeren. Landschappelijke inpassing is daarbij van belang. Het CDA kiest voor een goede balans tussen landbouw, natuur en recreatie.

Voor de levensvatbaarheid van de landbouw is het belangrijk ruimte te bieden aan nevenactiviteiten van boeren, zodat zij het landschap kunnen blijven beheren en voedsel kunnen produceren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.