16 juli 2017

CDA voor transparantie en goede zorg

CDA voor transparantie en goede zorg

Onlangs werd duidelijk dat er verschillende versies van een medisch keuringsrapport bestaan van één casus. Dat is een serieus op te pakken signaal, mede omdat het kan uitstralen op het gehele WMO beleid. De SP spreekt onmiddellijk van mogelijk frauduleus handelen en valsheid in geschrifte. Het college antwoordt dat juist de ambtelijke organisatie gemandateerd is om besluiten te nemen over het al dan niet toekennen van maatwerk voorzieningen en dat de medische keuringsarts niet de opdracht heeft daarover advies uit te brengen.Deze stellingen roepen nieuwe vragen op:
*  Waarom wordt een medisch advies over voorzieningen niet meegewogen?
*  Kunnen we de onafhankelijkheid in de relatie gemeente en keuringsinstantie voldoende borgen?
*  Behoeft de procedure een betere transparantie en terugkoppeling?
*  Wordt deze correct toegepast zoals het beleid beoogt?
Het gaat hier immers om goede zorg voor onze inwoners.

Om op basis van een goede onderzoeksvraag en de juiste feiten te komen tot de juiste conclusies en eventuele verbeteringen, hebben wij als CDA gepleit voor een onafhankelijk onderzoek. Zo nemen wij verantwoordelijkheid voor de borging van goede maatschappelijke zorg.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.