Advies RES (Politieke avond 21 september)

Tijdens de tafel over het concept-RES maandagavond, gaf de fractie van het CDA de volgende adviezen aan de wethouder mee.

Veel insprekers gaven aan verbaasd te zijn over het feit dat in onze RES geen zon op dak is opgenomen. Het CDA Lochem deelt deze verbazing, zon op particulier dak telt niet mee onder een bepaald percentage. Echter grotere opstellingen wel. Dit kan oplopen tot 20 à 30 procent van de benodigde energie.

Wij adviseren de wethouder om zon op dak in de RES mee te nemen. Indien andere gemeenten dit niet willen, adviseren we de wethouder dit wel te doen voor de gemeente Lochem. Door zon op dak op te nemen kan 1 op 1 zon op grond verminderd worden.

Zo voorkomen we dat we natuur vernielen om het klimaat te verbeteren.

In het traject van de totstandkoming van de concept RES heeft het CDA Lochem aangeven dat de opgave groot is, en het tijdspad kort. Meer doen dan de landelijke opgave is niet verstandig.

Dit hoorden we ook terug van de insprekers; er moet al zoveel geplaatst, waarom nog meer doen dan het rijk vraagt?

Het CDA adviseert de wethouder om het ambitie niveau terug te schroeven naar dat wat moet, geen hogere ambities, geen over programmeren. Draagvlak is al lastig genoeg, met over programmeren is het kansloos.

Lukt dit niet voor het Cleantech RES gebied dan adviseren we om ons bod binnen het RES gebied te verlagen tot maximaal het gevraagde.

Wij adviseren de wethouder als er na zon op dak, nog zonneweides nodig zijn met voorrang gronden te benutten langs wegen en kanalen en pas in de laatste plaats landbouwgrond hiervoor aan te wenden. Door eerst te gaan voor zon op dak, daarna pas langs wegen en kanalen en dan pas te kiezen voor andere gronden blijft zoveel mogelijk waardevolle landbouwgrond bruikbaar waarvoor het bedoeld is.

Zonneweides kennen een hoog rendement. De vergoeding die boeren krijgen gaat soms tot zes maal hoger dan de opbrengst die zij met regulier boeren verdienen. Indien landbouwgrond wordt benut adviseren wij om dwingend dubbelzijdige rechtopstaande panelen te gebruiken en dubbelgebruik te eisen. Op deze wijze kan er geboerd èn zon geoogst worden. 

Wij adviseren de wethouder dringend om ook te kijken naar andere oplossingen dan alleen zon en wind. Uit biogas kan bijvoorbeeld ook prima stroom gegenereerd worden. Dit zorgt voor minder methaanemissie en meer duurzame stroom. Ook zorgt het onder meer in de agrarische sector voor meer inkomsten.

Tenslotte, adviseren wij u te kijken naar een betere verdeling tussen wind en zon. Meer wind en minder zon leidt tot lagere netwerkkosten die onze burgers met zijn allen betalen. Ook kan er dan sneller worden aangesloten. Dat draagt bij aan snellere realisatie en sneller terugdringen van het klimaatprobleem.
In dit verband vragen we ook aandacht voor de kleinere windmolens, waarvoor de raad van Lochem ruimte heeft geboden naar een verhoogde tiphoogte van 39 meter. Een voorbeeld waaraan tijdens de inspraakavond ook door een initiatiefnemer/inspreker is gememoreerd.

Wisseling voorzitterschap: Harrie Dinkelman bedankt! Welkom Ilse Bruls-van Strien.

Tijdens de ledenvergadering donderdagavond namen we afscheid van Harrie Dinkelman als voorzitter van het bestuur. Terecht werd hij in de bloemen gezet voor zijn inzet en toegesproken door bestuur, fractie en leden. Omdat er nog geen opvolger voor Harrie is, heeft het bestuur van CDA Gelderland aangeboden op zoek te gaan naar een interim voorzitter. Vanuit het Provinciaal bestuur is Ilse Bruls-van Strien uit Nijmegen bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. Ze kreeg meer dan voldoende stemmen van de aanwezige leden en daarmee is de functie van voorzitter voorlopig weer ingevuld.

We hebben er alle vertrouwen dat het CDA Lochem onder leiding van Ilse Bruls-van Strien in rustiger vaarwater terecht komt en dat we zo richting de verkiezingen 2022 kunnen gaan.

Harrie, dank je wel en Ilse, van harte welkom!

Na de raadsvergadering van 11 februari

CDA wil een toegankelijke buitenruimte

Toegankelijkheid is een onderwerp waar steeds meer rekening mee wordt gehouden bij het inrichten en herinrichten van de openbare ruimte. In de praktijk blijkt echter dat de openbare ruimte voor een grote groep mensen niet altijd even goed toegankelijk is. Hierdoor worden zij in hun bewegingsvrijheid beperkt. Het VN-verdrag handicap geldt sinds 2016 in Nederland en daarin staat dat de samenleving, mensen met én zonder beperkingen, moet zorgen dat mensen met een beperking geen belemmeringen ervaren om mee te kunnen doen. Om dit de onderstrepen hebben we tijdens de behandeling van het Raadsvoorstel IBOR (Integraal Beheerplan Openbare Ruimte een motie ingediend. Hierin roepen we het college op om bij onderhoud aan trottoirs rekening te houden met mensen met een beperking (rolstoelgebruikers). We vinden dat opgelopen achterstand in het beheer en onderhoud aan elementverhardingen die niet rolstoeltoegankelijk zijn, zo spoedig opgelost worden. En we benadrukken in de motie dat Lochem een dementievriendelijke gemeente is. Dat betekent dat je moet voorkomen dat er in de openbare ruimte omgevingselementen zijn die mensen met dementie hinderen of die onnodige gevaren creëren. Toegankelijkheid, in de meest brede betekenis, is daarom een belangrijk streven.

De wethouder was blij met deze motie. Hij gaf toe dat de term ‘dementievriendelijk’ ontbreekt in het onderhoudsplan, maar hij vindt dat het zeker meegenomen moet worden. Dat geldt ook voor het rolstoelvriendelijk maken van de buitenruimte. Beide punten worden toegevoegd aan het plan.

Deze motie werd mede-ingediend door PvdA, D’66 en GroenLinks. Met uitzondering van de VVD stemden alle partijen voor.

Motie Vreemd Aan de Orde: Klijnsmagelden naar Kledingbank

In het jaarverslag van ’t Stadshuus lezen we dat de kledingbank in Lochem moeite heeft de volledige huurprijs te betalen. De huurprijs is € 3.000. In Lochem kreeg de Kledingbank vorig jaar € 1.500 subsidie uit de reguliere subsidiepot van de gemeente. Maar dat is niet genoeg om de volledige huur te betalen. De vrijwilligers van de kledingbank Kledinggoed Lochem doen als tegenprestatie daarom extra werkzaamheden voor ’t Stadshuus. Dit is een onwenselijke situatie en mede hierom zijn afgelopen jaar enkele vrijwilligers gestopt met hun werk voor de kledingbank.

Voor 2019 ligt er een subsidieaanvraag van € 3.000,00.

Uit de beantwoording op onze schriftelijke vragen over de besteding van de Klijnsma-gelden kunnen we opmaken dat de gelden in 2018 niet helemaal besteed zijn. Er is nog € 54.247,00 over. Dit geld is bedoeld als een financiële ondersteuning in natura voor gezinnen met een minimuminkomen of voor organisaties die zorgen dat deze kinderen met middelen in natura worden ondersteund. In veel gemeenten krijgen Kledingbanken een deel van de Klijnsma gelden. Wij vinden dat de Kledingbank een belangrijke voorziening is voor gezinnen met een minimuminkomen. Deze vrijwilligersorganisatie zou zich geen zorgen moeten maken over de financiën.

Daarom roepen we in de motie het college op om per 2019 jaarlijks € 3.000,00 van de Klijnsma-gelden beschikbaar te stellen voor de kledingbank ofwel Kledinggoed Lochem. Deze motie werd mede-ingediend door D’66, MmL en PvdA en gesteund door GroenLinks. Deze bescheiden bijdrage leverde veel discussie op. Toch kwam de raad eruit en is de motie raadsbreed aangenomen. We zijn blij voor de vrijwilligers van de Kledinggoed dat ze zich over de financiën geen zorgen meer hoeven te maken en zich volledig kunnen bezighouden met het mooie werk wat ze doen: het gratis verstrekken van kleding aan hen die het nodig hebben.

Nieuws uit de fractie

Nieuwjaarsbijeenkomst

Op 24 januari hielden we de nieuwjaarsbijeenkomst. We waren te gast in museum STAAL in Almen waar bestuur, fractie en leden hartelijk ontvangen werden door directeur Pien Pon en medewerkster Joke Dinkelman. Een prima locatie om met elkaar het glas te heffen op het nieuwe jaar en tegelijk te ervaren wat Staring voor de Achterhoek heeft betekent. De gedichten, projecties, muziek, schommels en film dragen hier zeker aan bij. Deze nieuwjaarsbijeenkomst was een goed begin van het nieuwe politieke jaar.

We hebben intussen al twee politieke avonden gehad met divers onderwerpen. Vertegenwoordigers van de verschillende fracties werden geïnformeerd over de RES (Regionale Energie Strategie). Wat is de visie van de gemeente Lochem om de klimaatdoelstellingen te halen? En wat is de doelstelling voor de gemeente Lochem? Aan het eind van de sessie was daar nog weinig zicht op, de tijd was te kort. Er is intussen een aparte werkgroep voor dit onderwerp ingericht.

Handhaving wel of niet?

Op de Raadsagenda stonden twee agendapunten die vooral met handhaving te maken hebben. Zo was er het voorstel over de uitbreiding van de B&B aan de Klein Dochterense Schooldijk. Het CDA is niet tegen nieuwe activiteiten in het buitengebied. Als het een toegevoegde waarde heeft en geen aantoonbare overlast veroorzaakt voor de omgeving, moet een nieuwe invulling mogelijk zijn. Op voornoemde locatie hebben in het verleden diverse activiteiten plaatsgevonden die illegaal waren, met dwangsommen tot gevolg. Handhaving was meer dan eens nodig. Wij delen niet de mening van het college dat door het FAB-beleid toe te passen en daarmee uitbreiding van het aantal B&B’s toe te staan, gewaarborgd is dat de buurt in de toekomst geen overlast meer ervaart. Ook andere partijen uitten deze zorg en kwamen met een motie voor extra handhaving. Deze werd ontraden, want volgens de wethouder treedt de gemeente altijd handhavend op als het nodig is.

Merkwaardig is dat in dezelfde raadsvergadering voorgesteld wordt de Verordening Winkeltijden aan te passen. Mede vanwege gebrek aan capaciteit voor handhaving tegen overtreders op Hemelvaartsdag. Dus als je de taken niet kunt waarmaken, pas je de regels aan?

Meerjarig Onderhoudsplan

Het college stelde voor om de financiële taakstelling accommodatiebeleid te temporiseren, ofwel te vertragen. In de praktijk blijkt het lastiger om dit eerder vastgestelde beleid uit te voeren. ‘Het accommodatiebeleid heeft tot doel dat inwoners en instellingen een eigen verantwoordelijkheid hebben bij het zoeken naar, beheren en exploiteren van een accommodatie. Waar mogelijk draagt de gemeente deze verantwoordelijkheid over’ en ‘Daar waar mogelijk draagt de gemeente het onderhoud en/of beheer over aan de gebruikers en een (derde) private partij.’ De gehele raad vindt dat eerst inzichtelijk moet worden gemaakt, wat de financiële gevolgen zijn als het accommodatiebeleid getemporiseerd wordt. Immers, op den duur levert het accommodatiebeleid minder uitgaven op voor de gemeente en dat was nu juist de opdracht aan het college.

fractie@cdalochem.nl

Coby Wiltink-Roeterdink, Erik Hoentjen en Hermien Wiselius-Kottelenberg.

Ik geef het stokje door aan…

Het initiatief van Ingrid de Pagter wordt voortgezet. We gaan met een inwoner een kop koffie drinken. Gewoon om van inwoners zelf te horen wat er leeft en speelt in de gemeente Lochem en vooral ook wat hen bezig houdt. Iedere keer een andere inwoner uit een andere kern. Nicolette Klein Brinke gaf het stokje door aan Henk Hietbrink uit Exel. Onlangs sprak ik hem op het terras van Brasserie De Mölle. De typering “aanpakker” past goed bij Henk. Hij noemt een scala aan activiteiten of onderwerpen waar hij een aandeel in heeft of heeft gehad. Hieronder een korte weergave.

Wie is Henk Hietbrink?
Henk is in 1956 geboren in Exel. Samen met zijn vrouw Anneke en kinderen Romy (25) en Michel (23) wonen ze in het voormalige gebouw van de Rabobank aan ’t Veld in Exel.

Wat doe je in het dagelijks leven?
Henk werkt al jaren als engineer bij de IA Groep in Duiven. Hij wordt vaak gedetacheerd bij andere bedrijven en dat bevalt hem goed.

En verder?
Henk zit waarschijnlijk weinig thuis. Dochter Romy heeft een enorm talent voor volleybal. Zij speelt intussen in de eredivisie bij Alterno uit Apeldoorn. Om zover te komen is support van de ouders heel belangrijk. Henk is vaak mee geweest als chauffeur naar trainingen en wedstrijden en ook nu probeert hij om samen met Anneke zoveel mogelijk thuis- en uitwedstrijden te bezoeken. Zoon Michel studeert Groningen, maar toen hij nog bij de Witkampers voetbalde, stond Henk ook daar vaak langs de lijn.

Henk zet zich al jaren in voor Exel. In 1986 richtte hij met enkele plaatsgenoten de Belangenverenging Exel en omstreken (BEO) op en was hij eind jaren ’80 één van de aanjagers van nieuwbouwplan ’t Veld. Ook was Henk zo’n 20 jaar lid van de toenmalige School- en Volksfeestcommissie en zat hij in het bestuur van Toneelvereniging AEV, waarvoor hij samen met Appie Kleine Haar vele revue’s schreef.

Omdat Exel niet zo groot is, lopen we een rondje naar de nieuwbouw. De wijk kent een mooie mix van woningen. Maar het is nog niet af…

Wat kan er beter?
Wat de aanleg van het groen betreft is Henk enigszins teleurgesteld. De eerste bomen staan er al dertig jaar, maar hebben wat uitstraling betreft nog weinig allure en het pleintje in het midden idem dito. Misschien een aandachtspunt voor in het dorpsplan?
Op de vrij liggende kavel is plek voor een vijf-onder-een-kap woning. Hier ligt (of lag) volgens Henk een taak voor de woningbouwvereniging. Viverion heeft echter aangegeven niet mee te willen werken aan de realisatie van deze woningen. Henk is ervan overtuigd, dat als de woningen er eenmaal staan, ze snel bewoond zullen zijn. Dan kan Viverion ze op termijn altijd nog doorverkopen. Volgens het huidige plan is de prijs rond de € 230.000 en dat is geen prijs voor een starterswoning.
Wat er volgens Henk ook beter kan is het FAB-beleid. “Het buitengebied loopt leeg. Waar vroeger grote gezinnen of soms zelfs meerdere gezinnen woonden, wordt nu een boerderij door één of twee personen bewoond. Daar mag de politiek best wat meer op sturen. En de mobiele bereikbaarheid is bedroevend slecht. Er hangt een AED in Exel, alleen kunnen we vanwege de slechte mobiele bereikbaarheid niet meedoen aan Hartveilig wonen. Het kan wel drie kwartier duren, voordat een oproep beantwoord wordt. Als het al door komt.”

 

Zeg het met bloemen

De CDA fractie was enigszins in verwarring na het lezen van het nieuwe coalitieakkoord. Het lijkt alsof de rijdende trein doorgaat, terwijl wij hadden begrepen dat het allemaal anders moet. Wat schetst onze verbazing: bijna alle onderwerpen gaan op dezelfde voet verder. Wij trekken daaruit de conclusie dat het vorige beleid dus niet zo slecht was als een aantal partijen de vorige coalitie hebben laten weten in blogs of tijdens een groot aantal debatten. Was het vorige coalitieakkoord koersvast en betrokken, met het nieuwe akkoord kan het alle kanten op. We laten ons verrassen.

Wat ons zorgen baarde, was de toonzetting tijdens de mondelinge toelichting. Op de vraag waarom GroenLinks de ambitie loslaat om in 2030 klimaatneutraal te zijn, antwoordde de nieuwe wethouder Henk van Zeijts (GL) dat dit komt door de emissie uit de landbouw. Het ligt aan de agrarische sector. Waarop raadslid Erik Hoentjen reageerde dat de landbouw de enige sector is waar intussen de uitstoot van gassen gereduceerd wordt. Dit in tegenstelling tot het verkeer, de luchtvaart en industrie. Dan is het niet terecht om de agrarische sector te noemen als reden dat de gemeente Lochem de klimaatdoelstelling niet haalt.

Waar we ook alert op moeten zijn is het bermenonderhoud. Jolande van Borrendam (GL) vertelde dat het bermgras voortaan één keer per jaar wordt gemaaid. Hoe verhoudt zich dit tot de verkeersveiligheid? Op de tribune zagen we al enige onrust bij de achterban van de VVD en GB, dus we gaan ervanuit dat de wens van GL het niet haalt. We zijn zeker niet tegen biodiversiteit. Maar daarvoor zijn we toch niet alleen afhankelijk van de bermen en het buitengebied? Ook particulieren kunnen zorgen dat er meer biodiversiteit komt door bijvoorbeeld de tegels uit de tuinen te halen en daarvoor in de plaats een wildmengsel of bijenmengsel zaaien. Staat ook nog eens leuk, al die bloemen.

De bloemen brengen ons meteen bij het afscheid van onze wethouder Ingrid de Pagter. Als dank voor haar inzet voor het CDA en de gemeente Lochem werd ze toegesproken en in de bloemen gezet. Ze heeft in één jaar veel werk verzet. De burgemeester noemde in zijn toespraak haar enthousiasme en tempo waarmee ze te werk ging. “Je stapte op een rijdende trein, maar soms ging je de trein vooruit.” Waarop Ingrid later reageerde: “Je kunt je afvragen: ging ik dan te snel, of reed de trein te langzaam?” Met haar oprechte belangstelling voor de mensen en vooral vragen wat hen echt bezighoudt heeft ze veel bereikt voor de gemeente Lochem. Daar zijn we haar dankbaar voor.

Dank je wel Ingrid!

Beginnen met een dank je wel is zeker op z’n plek. Je hebt het CDA erg geholpen toen we vorig jaar onverwacht een nieuwe wethouder nodig hadden. Na een selectieprocedure werd jij unaniem door fractie en bestuur gekozen als interim wethouder. Mijn eerste reactie toen ik jou binnen zag komen was: “Meid, waar begin je aan!” Want de onderwerpen in jouw portefeuille waren niet de minste.

Jouw inzet was niet om de tijd te overbruggen tot aan de verkiezingen. Nee, jij verdiepte je in de onderwerpen en in de mensen. Geen afwachtende houding, maar op zoek naar oplossingen om processen vlot te trekken. Een frisse blik en aanpak.

Een enkeling kon het tempo niet bijhouden of had moeite met jouw aanpak. Jij was er intussen achter dat als een Achterhoeker ‘ja, ja’ zegt, dit eigenlijk een ‘nee’ betekent. Maar verder was je enthousiast over de gemeente Lochem. “Het is hier zo mooi” en “Er is zoveel meer uit te halen”, maakte het dat je na de verkiezingen graag verder wilde als wethouder. En ook uit de verschillende organisaties kwam de vraag of je doorging als wethouder of zelfs of jij geen andere portefeuilles kon overnemen. Alle reden voor ons om jou tijdens de gemeenteraadsverkiezingen als kandidaat wethouder te benoemen.

Je was bereid om naar de gemeente Lochem te verhuizen, want de afstand Valburg – Lochem is te groot om dagelijks te rijden.

Wat heb je zoal bereikt? Na jaren is het eindelijk gelukt om de ondernemers van de binnenstad van Lochem op één lijn te krijgen. Dat komt doordat je te luistert en ook aandacht hebt voor de inwoners die aanvankelijk minder enthousiast waren. Door te vragen : “Wat willen jullie?” kom je een heel eind.

Of de spoorwegovergangen bij Almen. Aanvankelijk zouden er vier onbewaakte overwegen afgesloten worden. Het overleg met de omwonenden had door miscommunicatie geen vervolg gekregen. Door dit proces zorgvuldig op te pakken en eerst ter plekke te gaan kijken waar het precies over gaat, werden de omwonenden uitgenodigd. Door te luisteren naar de omwonenden en mede door jouw inspanning ziet Prorail mogelijkheden om een overweg te beveiligen en eentje te vervangen door een tunnel. Dit is meer dat de aanwonenden hadden verwacht en jij kreeg daar terecht positieve reacties op.

Of jouw belangstelling voor de recreatiesector. Deze groep ziet veel in de samenwerking met Stichting Achterhoeks toerisme en dat heeft ertoe geleid dat Lochem is uitgekozen om een Belevingscentrum van de VVV te krijgen. Een mooie opsteker voor jou is dat we dit ook terugzien in het nieuwe coalitie akkoord.

Of jouw inzet bij participatie: De werkmarkten om mensen uit de bijstand in contact te brengen met bedrijven en andersom heeft ertoe geleid dat er intussen diverse matches zijn gemaakt. Ook hiermee gaat de nieuwe coalitie door.

Een groter compliment kan je als vertrekkende wethouder niet krijgen: Als de ingeslagen weg door een deel van de voormalige oppositie wordt overgenomen in het nieuwe coalitieakkoord mag je concluderen dat je het goed hebt gedaan.

Neemt niet weg dat we liever hadden gehad dat dit afscheid niet nodig was, maar zo gaat het in de politiek. Ik wil je tot slot hartelijk bedanken voor de prettige samenwerking en voor jouw inzet voor onze gemeente. Ik wens je namens onze fractie veel succes en geluk voor de toekomst, samen met Ad en jullie gezin. Dank je wel!

 

 

Raadslid Pieter Bas ter Maat legt functie neer

Na de afgelopen gemeenteraadsverkiezing en de lopende coalitievorming waar het CDA thans geen deel van uit maakt, heeft Pieter Bas ter Maat besloten zich terug te trekken als fractievoorzitter en raadslid. Afgelopen periode heeft niet dat gebracht wat hij er van verwacht heeft. Het is het CDA niet gelukt om minimaal hetzelfde aantal zetels te behalen.

Uit een evaluatie moet blijken waar de verbeterpunten liggen, maar voor Pieter Bas ter Maat is het duidelijk dat een aantal zaken beter konden en neemt hiervoor zijn politieke verantwoordelijkheid.

Pieter Bas heeft 4 jaar met plezier in de raad gezeten en zich als raadslid en fractievoorzitter ingezet voor het CDA. Hij waardeert de onderlinge contacten met inwoners en collega’s en wenst de nieuwe fractie veel succes met hun taak in de raad.

Het bestuur en fractie dankt hem voor zijn inzet en betrokkenheid.

 

 

CDA hangt vogelhuisjes op

Wie de afgelopen dagen in de gemeente Lochem is geweest heeft ze vast zien hangen: vogelhuisjes met daaronder een verwijzing naar een website. Dan is de link met de verkiezingen al snel gelegd. Bezoekers aan de markt in Almen vroegen zich al af of dit een nieuwe partij is. “Jullie krijgen wel concurrentie van de partij van die vogelhuisjes, want dat is wel een hele leuke actie.”, aldus een Almenaar tegen een kandidaat van het CDA.

Het vogelhuisje hing er net, dus de site was nog niet bezocht. Het is in ieder geval een partij die overal thuis is in de gemeente Lochem. Op de teksten onder de huisjes staat Krachtige kern?, Eerlijke economie?, Werken we samen?, (T)huis voor iedereen? En Zorg voor elkaar! En daaronder een link naar StemVoorSamen.nl. Dan word je toch benieuwd wie daarachter zit.

De link verwijst naar een speciale campagnesite van CDA Lochem. Een ludieke actie, uiteraard bedoeld om de aandacht te trekken en dat werkt goed.

Navraag levert op dat er-ruim zeventig huisjes zijn opgehangen, verspreid over de hele gemeente. Het idee achter de vogelhuisjes is dat het CDA ernaar streeft dat iedereen in de gemeente Lochem zich thuis voelt. Een (T)huis voor iedereen. Met de lente in aantocht is dat mooi uit te drukken met vogelhuisjes. En wat betreft 21 maart betreft: “Kom je huisje uit, ga stemmen”. Samen met inwoners gaat het CDA de uitdaging aan. Inwoners of instellingen die na 21 maart een vogelhuisje willen hebben, kunnen zich bij het CDA melden. Als er intussen een vogel ingetrokken is, laten we het huisje hangen. Het witte bord gaat er na woensdag uiteraard af.

 

 

Ingrid de Pagter, een jaar later

Wethouder Ingrid de Pagter (CDA) is nu bijna een jaar werkzaam in Lochem. In haar portefeuille heeft ze een aantal pittige dossiers. Hoe is het haar vergaan het afgelopen jaar en hoe ziet zij de toekomst voor Lochem? Een gesprek met de wethouder die voordat zij hier kwam een eigen onderneming had. (Consultancy).

Welke onderwerpen binnen uw portefeuille hebben op dit moment de hoogste prioriteit?
Er speelt op dit moment veel binnen mijn portefeuille. Enerzijds omdat er volop kansen liggen en anderzijds omdat sommige onderwerpen veel aandacht vragen. Het gaat economisch weer een stuk beter in Nederland en dat is ook in Lochem merkbaar. Er is veel belangstelling voor bedrijfskavels en we lopen tegen onze grenzen aan. Veel kavels zijn verkocht of in optie. Dat is goed nieuws maar tegelijkertijd moeten we wel kijken hoe we naar de toekomst toe aan de stijgende vraag kunnen voldoen.

Hoe gaat u dat oplossen?
We hebben eind vorig jaar met de regio overeenstemming bereikt over Diekink. Zodra de provincie akkoord geeft kunnen we Diekink in procedure gaan brengen.

Hoe gaat u met ondernemers en bedrijven in gesprek?
Dat doen we op verschillende manieren. We zijn afgelopen zomer gestart met Tapas bijeenkomsten voor ondernemers. Met groepen van zo’n 12 ondernemers zijn we in verschillende kernen in gesprek gegaan. Dat heeft ons waardevolle informatie opgeleverd en tegelijkertijd merken we aan ondernemers dat deze bijeenkomsten in een behoefte voorziet. Daarnaast hebben we bijeenkomsten met de gezamenlijke ondernemersverenigingen. We bespreken dan o.a. de Economische agenda en de onderwerpen die op dat moment spelen. En ik bezoek, net zoals mijn collega wethouders, wekelijks een bedrijf. Tijdens deze gesprekken komen participatie, duurzaamheid maar ook dienstverlening en toekomstige ontwikkelingen van het bedrijf zelf aan de orde.

Staat u open voor direct contact met individuele ondernemers?
Dat is voor mij een vanzelfsprekendheid. Ondernemers kunnen mij altijd bellen of mailen en dat gebeurt ook met enige regelmaat. Overigens lopen er ook veel contacten via onze bedrijfscontactfunctionaris en de MKB manager.

U had het over onderwerpen die veel tijd en aandacht vragen welke zijn dat?
Participatie is zo’n onderwerp. Het Plein in Zutphen, nu nog de gezamenlijke sociale dienst van Lochem en Zutphen samen, houdt per 1-1-2019 op te bestaan. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan een plan dat onze inwoners in de toekomst sneller en beter aan werk gaat helpen. Medio april zal dat plan aan de gemeenteraad voorgelegd gaan worden. Onze inwoners hoeven dan niet meer naar Zutphen maar kunnen in onze eigen gemeente terecht voor werk en een bijstanduitkering. Daarnaast werken we samen met de gemeenten Voorst en Bronckhorst aan de doorontwikkeling van onze sociale werkvoorziening Delta.Ook hier staat een betere dienstverlening aan onze inwoners voorop.

Er is ook een pilot gestart om mensen uit de bijstand aan werk te helpen. Hoe staat het daar mee?
Dat loopt naar verwachting. Er hebben zich ruim 20 bedrijven gemeld voor deelname aan de pilot. Een mooi voorbeeld van samenwerking tussen het bedrijfsleven, gemeente en het werkgeverservicepunt. Inmiddels hebben we een aantal deelnemers naar een betaalde baan kunnen bemiddelen. Dat is natuurlijk prachtig nieuws maar we zijn er nog niet. Het streven is om in 2018 minimaal 60 mensen uit de bijstand aan een betaalde baan te helpen. We blijven hier onverminderd vol op in zetten! Daarnaast zullen we ook dit jaar weer werkmarkten organiseren. De eerstvolgende staat medio juni gepland.

Hoe ziet u de rol van de gemeente Lochem in de regio?
Lochem maakt onderdeel uit van de Regio Stedendriehoek. Er liggen veel kansen die vragen om benut te worden. Wat mij betreft gaat Lochem daar de komende periode vol op inzetten. Samenwerking in deze relatief kleine subregio is hoe dan ook noodzakelijk. Dat verloopt niet altijd even vlekkeloos en ik zie daar in juist voor Lochem op een aantal terreinen een verbindende rol weggelegd.

Zijn er nog andere onderwerpen binnen uw portefeuille die u hier aan de orde wilt stellen?
(Lachend) Er is nog zoveel te vertellen. Ik werk nu bijna een jaar als wethouder in Lochem. Er is, naast wat ik al heb verteld, veel in gang gezet zoals de plannen rondom de binnenstad Lochem, de rondweg, de reclamebelasting waardoor ondernemers een eigen ondernemersfonds op kunnen zetten, denk ook aan de campagne “check waar je recht op hebt” voor inwoners met een laag inkomen, er ligt op aangeven van ondernemers een nieuw voorstel voor het centrum voor jonge ondernemers en zo kan ik nog wel even door gaan.

Waar zou u het liefst willen veranderen?
Tja lastige vraag……..Waar ik mij aan erger is het negativisme en ook het op de persoon spelen. Ik zie veel berichten op social media voorbij komen waarvan ik mij echt afvraag wie hier nu mee gediend is. Mensen beschadigen is zo gemakkelijk maar hier verantwoordelijkheid voor nemen gebeurt vrijwel nooit. Dat is het nadeel van social media er kan van alles via anonieme websites en pagina’s geschreven worden. Mensen worden daar onnodig slachtoffer van.
Mijn motto: ga uit van je eigen kracht en respecteer de ander om zijn of haar mening of om wie hij of zij is.

Wat wilt u tot slot nog kwijt aan de lezer?
Lochem is een prachtige gemeente met een goed ondernemersklimaat, waar het goed wonen, werken en recreëren is en waar mensen nog omzien naar elkaar. Als ik dat vergelijk met andere gemeenten dan durf ik rustig te stellen dat Lochem het goed doet. Wat mij betreft mag Lochem daar best wat minder bescheiden in zijn. 

 

 

 

Boer in beeld

De melkveehouderij heeft opnieuw een klap te verwerken. Er zou op grote schaal fraude gepleegd zijn met de registratie van kalveren. 2100 bedrijven worden zonder enige aankondiging geblokkeerd. Heel Nederland valt over de boeren heen. In talkshows, het journaal, Nieuwsuur. Je kunt er niet omheen: Hier lijkt iets ernstigs aan de hand. Frauderende leden van LTO zouden geroyeerd moeten worden, banken overwegen om kredieten in te trekken. Begrijp ons goed: fraude moet hard aangepakt worden, daarover geen discussie. Maar dan moet daarvoor wel bewijs zijn.

Het vermoeden dat het hier om een systeemfout in het registratiesysteem gaat, wordt al snel bewaarheid. 2100 bedrijven… daar zitten gezinnen achter, daar zit een veelvoud van hardwerkende en, zo nu blijkt, onschuldige mensen achter. Wat moeten zij allemaal doormaken?

Maar waar zijn de journalisten nu? In welke talkshow is er plek om uit te leggen hoe het werkelijk zit? Begrijpt niemand wat beeldvorming met de melkveehouderij doet, met al die gezinnen?

Hart onder de riem

Deze negatieve beeldvorming is niet zonder gevolgen. Als we zo doorgaan dan is er geen enkele boerendochter of -zoon meer die nog verder wil met het familiebedrijf. Dan verliezen we goed en betrouwbaar voedsel van eigen bodem en de economische waarde daarvan. En vergeet niet: Nederland loopt voorop als het gaat om dierenwelzijn. Met de ophef rond de kalverfraude is de sector groot onrecht aangedaan.

Wij willen hierbij de boeren graag een hart onder de riem steken met deze oproep: Geef boeren de ruimte en het vertrouwen terug!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.