28 februari 2021

Preventie- en handhavingsplan Alcohol

De gemeente Lochem kleurt, in vergelijking met andere gemeenten, donkerrood wat betreft alcoholgebruik onder 18 jarigen. Op initiatief van het CDA heeft de raad voltallig ingestemd met de motie waarin het college oproepen wordt meer in te zetten op preventie. Volgens de raad moet de aandacht vooral uit gaan naar goede voorlichting aan ouders en jongeren over de schadelijke gevolgen van alcohol. De gemeente moet zich niet alleen richten op leerlingen van het Staring College, maar ook op andere middelbare scholen in de regio waar onze jeugd naartoe gaat. Volgens de motie is het goed om met een stevig programma te komen en kinderarts Nico van der Lely te betrekken bij de uitvoer van bovengenoemd plan.

Gevolgen stikstofreductie

GB, VVD en CDA hebben een motie ingediend met de oproep dat Lochem zich aansluit bij buurgemeenten om de onevenredige consequenties van het wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering provinciaal en landelijk aan de orde te stellen. Het gehanteerde rekenmodel houdt rekening met de windrichting. Het gevolg is dat Lochem bij Natura 2000 gebied Stelkampsveld al ver boven de norm zit. Dat betekent een enorme beperking voor woningbouw, industrie, recreatie en landbouw in onze gemeente. De motie is aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.