04 oktober 2018

“In 2019 geen bezuinigingen op het sociale domein in Montferland”

“In 2019 geen bezuinigingen op het sociale domein in Montferland”

Dat stellen de vier coalitiepartijen CDA, Lokaal Belang Montferland (LBM), VVD en D66. Voor 2019 is er geen sprake van bezuinigingen in het sociale domein. Het sociale domein is alles wat betrekking heeft op de uitvoering van de jeugdwet, de participatiewet en de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). In de begroting, die is gepresenteerd door het college en ter besluitvorming voorligt op 8 november 2018, is dat ook duidelijk zichtbaar. Er zijn tekorten maar omdat de gemeenteraad vorig jaar heeft opgedragen tot budgetneutraliteit (dat wil zeggen dat geld wat beschikbaar is gesteld door het rijk en de uitgaven in balans moet zijn), wordt dit aangevuld vanuit een reserve die is opgebouwd in voorgaande jaren binnen het sociaal domein en een deel uit de algemene reserves.  De inwoners van de gemeente Montferland zullen in 2019 dan ook niet geconfronteerd worden met bezuinigingen binnen het sociale domein, er blijft aandacht voor mantelzorgers, voldoende huishoudelijke hulp en ook de subsidies voor diverse verenigingen met ouderen en jeugd blijven dan ook gewoon beschikbaar. Juist omdat de coalitiepartijen van mening zijn dat het voor de inwoners, die nu gebruik moeten maken van deze voorzieningen het nu echt niet minder kan en er nu teveel onzekerheden zijn in de inkomsten en uitgaven in verband met de overdracht van het budget van het rijk naar de gemeente.

De coalitiepartijen willen zich dan ook nadrukkelijk distantiëren van de onrust makende uitspraken, die gedaan worden door de oppositiepartijen Lijst Groot Montferland en PvdA en die suggereren dat er al allerlei keuzes zijn gemaakt en er flink bezuinigd gaat worden. Dat is absoluut niet het geval.

“Wij vinden wel dat er vanaf 2020 een betere balans moet zijn tussen de inkomsten vanuit het rijk en de uitgaven van de gemeente. We gaan daarom samen op zoek naar mogelijkheden om die dis-balans te herstellen en te verbeteren. Daarom wordt er nog dit jaar een werkgroep opgestart, die gaat kijken welke mogelijkheden er zijn binnen het sociale domein om wel budgetneutraal te werken. Wij gaan dan ook nadrukkelijk in gesprek met zorgaanbieders en andere professionals en bedrijven om tot concrete oplossingen te komen. Mocht blijken dat budgetneutraliteit echt niet mogelijk is, (maar daar gaan we vooralsnog niet vanuit) dan gaan we kijken naar mogelijkheden voor eventuele extra inkomsten en we kijken naar de totale begroting waarbij we keuzes maken om uiteindelijk toch met een sluitende begroting te komen. Alle politieke partijen worden nadrukkelijk uitgenodigd om mee te denken en zich te vertegenwoordigen in de werkgroep. De werkgroep zal slagvaardig aan het werk gaan. Ook binnen de gemeente zijn er al gesprekken met onder andere de gemeenten in de Achterhoek om binnen de jeugdgezondheidzorg verbeterslagen te maken die de kosten zullen reduceren, maar toch roepen wij als fractievoorzitters van CDA, LBM, VVD en D66 de verantwoordelijke wethouder Wim Sinderdinck, op om nog meer naar goede oplossingen te zoeken om budgetneutraal te gaanwerken binnen het sociaal domein, zodat in 2020 voldaan wordt aan de doelstellingen”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.