17 februari 2022

Martin Hommersom schrijft brief aan provincie over financiering Rijnbrug

Provincie Gelderland

t.a.v. de leden van Provinciale Staten

Per mail: [email protected]

Echteld, 15 februari 2022

Betreft: Besluit het project Rijnbrug Rhenen N233 te stoppen

 

Geachte leden van Provinciale Staten,

Als eerste hartelijk dank voor de mogelijkheid tot inspraak op 16 februari 2022. Gezien de beperkte tijd van inspraak en de aanwezigheid van ondergetekende aan de andere kant van het land op dat moment ontvangt u onze bijdrage op schrift.

Schrik, teleurstelling en ongeloof. U heeft hier kennis van kunnen nemen in de stukken betreffende het voornemen te besluiten het project Rijnbrug Rhenen N233 te stoppen. Wij kunnen ons deze reacties voorstellen en delen. Met dit schrijven hopen wij u aanvullende inzichten te geven waarom stopzetten van het project op dit moment een onjuiste keuze is.

In het schrijven van GS aan u wordt bij de omschrijving van het project de indruk gewekt dat het vastlopen van het verkeer slechts aan de orde zou zijn in spitsen. Dat is pertinent niet juist. Ook overdag en zelfs op zaterdagen stroopt het verkeer. Op het dieptepunt van de Coronacrisis was het goed te doen, maar inmiddels is de overlast weer aanzienlijk toegenomen.

De lokale en regionale urgentie voor enerzijds Food Valley en anderzijds Regio Rivierenland wordt onderkend door de provincie. De Rijnbrug is de enige vaste oeververbinding tussen de brug bij Heteren (A50) en de brug bij Vianen (A27). Voor veel ondernemers uit de Betuwe, waaronder ook het vrachtverkeer vanaf Medel, is deze nood-zuid brug bij uitstek geschikt de gebieden en snelwegen aan de noordkant van de Rijn via de kortste weg te bereiken, danwel vanuit het noorden de Regio Rivierenland te bereiken. Tevens maken veel forensen die via de A15 reizen gebruik van deze brug. And last but not least het is een weg die er voor zorgt dat de verkeersstromen noord-zuid vv over de Rijn beter worden verdeeld. De afstand tussen de A15 en de Rijnbrug is slechts enkele kilometers en daarom ook geschikt voor ontsluiting van ‘het Noorden’ (dan wel in omgekeerde richting ontsluiting van ‘het Zuiden’) te kunnen functioneren. Hiermee draag je zelfs bij aan oplossing van bovenregionale verkeersproblemen.

In het schrijven van GS wordt bij punt 4 voorts gesproken dat het niet te verwachten is dat het Rijk over de mobiliteitsopgaven binnen de verstedelijkingsstrategie op korte termijn voortgang zal maken. Als je niet ergens voor gaat of niet ergens in gelooft zal dat zeker niet gebeuren. Ik zou graag aan GS willen meegeven zorg ervoor dat de provincies Utrecht en Gelderland gezamenlijk en eensgezind naar Den Haag trekken en daar met een flinke duit in de achterzak (het huidige budget) zich meer dan hard maken dat de brug op agenda komt. Beide provincies hebben samen ruim 3,3 miljoen inwoners. Daar zou het Rijk op zijn minst over na moeten denken. Uiteraard met brede steun vanuit de volksvertegenwoordiging.

Voorts hebben wij kennisgenomen van de bestuurlijke reactie van verschillende organen binnen Food Valley en Regio Rivierenland. Wij ondersteunen de oproep die zij doen in het schrijven van 8 februari 2022. In aanvulling tot hetgeen wordt bepleit in deze “Oproep aan Gelderland” zouden we willen vragen het voorgestelde besluit niet aan te nemen en vooralsnog het volledige traject van mogelijkheden en onmogelijkheden te doorlopen en een taskforce te realiseren met als doel “Verbreding Rijnbrug N233”. Staan voor de zaak en als dan alles niet lijkt te lukken dan heeft u zich in elk geval maximaal ingespannen.

Hartelijk dank en veel wijsheid met uw beraadslaging.

Met hoogachting en vriendelijke groet,

Martin Hommersom, raadslid CDA Neder-Betuwe

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.