27 september 2020

Visie Beheer Openbare Ruimte

In de commissievergadering van 10 september jl. hebben wij het raadsvoorstel Visie Beheer Openbare Ruimte besproken. Een voorstel met veel ambitie en verbeterpunten, maar ook een voorstel waar het CDA haar zorgen over heeft uitgesproken.

Voor de openbare ruimte is een jaarlijks bedrag beschikbaar van € 4.400.000. In de voorjaarsnota van 2019 is daar nog een extra budget aan toegevoegd van € 250.000, dat ingezet zal worden voor het verzorgend onderhoud, de openbare verlichting (onveilige locaties) en participatie. Om het niveau van het openbaar groen naar een hoger niveau te tillen worden onze inwoners om hulp gevraagd. Gezien de opkomsten in de kernen en bereidwilligheid om te helpen hebben wij daarover onze zorgen geuit of het allemaal niet te rooskleurig is opgesteld.

Ook hebben wij aandacht gevraagd voor de afhandeling van de klachten t.a.v. de openbare ruimte. Wij krijgen als CDA nog te veel klachten van inwoners die aangeven dat hun klachten niet of veel te laat beantwoord worden. Dat moet beter! De zorgen zitten met name in het feit dat de dienstverlening van de gemeente niet op orde is, hetgeen gebleken is uit een onderzoek van de rekenkamer commissie. Het rapport geeft aan dat de medewerkers van goede wil zijn en er ook mee bezig zijn maar dat er op de afdelingen sturing gemist wordt. Het aanstellen van wijkcoördinatoren kan een positieve bedrage leveren aan de afhandeling van klachten of problemen. Hier hebben wij dan ook positief op gereageerd. Desondanks zullen wij de afhandeling van klachten nauwlettend in de gaten houden.

Inwoners van onze gemeente zullen op verschillende wijze geïnformeerd worden over de voortgang van deze visie. 69% van onze inwoners heeft aangegeven dat zij graag geïnformeerd wil worden via de Stad Nijkerk. De bezorging van deze krant geeft nogal eens problemen, niet iedereen ontvangt deze krant wekelijks. Het bezorgen van de krant is voor het CDA belangrijk. Dus mocht u de krant niet wekelijks bezorgd krijgen, laat het ons weten.

In de raadsvergadering van donderdag 24 september jl. is de Visie Beheer Openbare Ruimte als hamerstuk behandeld. Het CDA kijkt uit naar de uitvoeringsplannen, wij vinden dat het allemaal veel te lang duurt. In oktober 2017 is er een start gemaakt. We zijn nu drie jaar verder. In oktober 2019 hebben we het plan van aanpak besproken om te komen tot deze visie. Nu ligt er een visie maar nog geen concrete uitvoeringplannen. Onze inwoners hebben het recht om te weten waar ze aan toe zijn.

Eric Stuive

CDA-gemeenteraadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.