21 oktober 2020

De Programmabegroting 2021-2024 in beeld

CDA-BENADERING VOOR DEZE PROGAMMABEGROTING
De grote onzekerheden op economisch en maatschappelijk gebied zijn voor het CDA reden zich terughoudend t.a.v. deze
begroting op te stellen en zeker als het gaat om extra of andere wensen voor te stellen. In deze beschouwing beperken wij
ons daarom tot alleen in onze ogen essentiële zaken, zaken die vooral op het gebied van sturing, management en reële
verwachtingspatronen liggen. Wij nemen de begroting in die zin dan ook voor kennisneming aan met 2021 als een op dit
moment reëel verwachtingspatroon, de jaren daarna vormen slechts een doorkijk.
In deze begroting is invulling gegeven aan de in het voorjaar vastgestelde uitgangspunten waarbij, ingegeven door de toen
al ontstane Coronacrisis, de raadsfracties zich beperkt hebben met het kenbaar maken van prioriteiten. Voor het CDA was
dat een juiste gang van zaken. Het is ook duidelijk dat deze progammabegroting nauwelijks of eigenlijk geen ruimte heeft
voor extra investeringen.

Onze kernpunten:

  • Het hebben van financiële middelen is geen doel op zich, maar we hebben die middelen wel nodig om een samenleving en fundament te bouwen voor de toekomst. En niet investeren is daarbij roofbouw op die toekomst.
  • Het vaststellen van plangebieden voor bijvoorbeeld woningbouw of energie opwekkers vereist een breed draagvlak.
  • De evaluatie afsluiting Oosteinderweg laat te lang op zich wachten.
  • De vertraging van de realisatie zwembad en turnhal gaat effect op de tijd en financiële middelen hebben. Wees daar duidelijk over.
  • Een record OZB-verhoging. Hoe worden de inwoners daarover geïnformeerd en is het eenmalig.

Klik HIER voor onze beschouwing op de begroting

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.