02 september 2019

Effecten nieuwe stikstofuitstootmaatregelen

In Nederland is er op het gebied van het realiseren van al dan niet grootschalige woningbouw- en infrastructuurprojecten veel onrust ontstaan als gevolg van beperkende maatregelen die de realisatie van die projecten kunnen vertragen, uitstellen of zelfs stoppen. De beperkende maatregelen zijn het gevolg van een uitspraak van de Raad van Staten over het nietig verklaren van de huidige Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en het in werking treden van een beleidsmaatregel m.b.t. het onderkennen van de aanwezigheid van een vervuilende stof in de grond, genaamd PFOS. De uitwerking van beide maatregelen heeft grote gevolgen voor de woning- en wegenbouwactiviteiten. V.w.b. de stikstofuitstoot is de nieuwe regel dat toestemming wordt verleend als uit ecologisch onderzoek is aangetoond dat de stikstofuitstoot door het project niet stijgt of zelfs daalt. En dat geldt dan vooral daar waar Natura 2000 gebieden in het geding zijn. En Nunspeet heeft nogal wat van die gebieden. V.w.b. de maatregelen PFOS geldt dat er vanaf 1 oktober a.s. elke grondverplaatsing onderzocht moet zijn op de aanwezigheid van PFOS. In de gemeente Nunspeet is het effect van de stikstofmaatregelen al bekend. De renovatie van een drietal fietspaden is in ieder geval vertraagd omdat de stikstofuitstoot van de bouwmachines neerslaat in het aangrenzende Natura-2000 gebied en dat mag niet. CDA Nunspeet erkent de noodzaak om in het kader van het bereiken van gestelde duurzaamheidsdoel en het in standhouden van de natuur er soms vergaande maatregelen nodig zijn. Het gaat het CDA echter te ver als dit soort maatregelen verlammend op noodzakelijke bouw- en wegenwerkzaamheden gaan werken. Verlammend omdat bijvoorbeeld plannen m.b.t. voldoende woningbouw, de ontwikkeling van het stationsgebied en van het sportgebied De Wiltsangh en de verkeersveiligheid van ondergeschikt belang lijken te gaan worden. Om die reden heeft CDA Nunspeet een aantal vragen aan het college van B&W gesteld over de projecten die mogelijk ‘in gevaar’ gaan komen of al zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.