07 december 2018

OZB voor (sport)verenigingen (mogelijk) verlaagt

Half november is in de Tweede Kamer een amendement aangenomen dat inzet op de vrijheid die gemeenten krijgen om voor sportaccommodaties, dorpshuizen, andere sociaal belang behartigende instellingen zoals de lokale muziekvereniging of de scouting, en goede doelen, het veelal lagere tarief voor woningen te rekenen voor de onroerendezaakbelasting in plaats van het veelal hogere tarief voor niet-woningen. Vanwege het maatschappelijke belang van deze verenigingen en stichtingen vonden de indieners waaronder Pieter Omtzigt en Chris Stoffer het wenselijk dat gemeenten niet verplicht zijn om het hoogste tarief te rekenen aan onroerende zaakbelasting. Zij vinden dat de gemeenten de ruimte moeten hebben om zelf de afweging te maken welk tarief zij voor sportverenigingen, dorpshuizen, andere sociaal belang behartigende instellingen en goede doelen passend achten. Gemeenten zijn daarbij vrij om aanvullende voorwaarden te stellen voor toepassing van het tarief voor woningen, zoals dat het moet gaan om sportaccommodaties van niet-commerciële sportclubs, of dat het moet gaan om algemeen nut beogende instellingen anders dan de gemeente zelf. Of het amendement ook echt wordt toegepast hangt af van de stemming in de Eerste Kamer op 10 december a.s. CDA Nunspeet heeft hier vragen aan het college over gesteld en het college heeft daar in onderstaande brief in positieve zin op gereageerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.