24 februari 2018

Tolerantie, ook in Nunspeet!

Tolerantie, de verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden, is in Nunspeet onder druk komen te staan en dat vindt het CDA heel jammer. Een groep veelal behoudende kerken haalt alles uit de kast om de komende uitvoering van The Passion in Nunspeet te stoppen. Niets wordt daarbij geschuwd: de SGP wordt als politieke vertegenwoordiging ingezet en er wordt een open brief aan de inwoners van Nunspeet verspreid met daarin de oproep de petitie “stop de Passion” te ondertekenen. Het CDA vindt de vermenging van politiek en kerk niet passen binnen de staatsrechtelijke scheiding tussen kerk en staat. De vergunningaanvraag wordt beoordeeld in de lijn zoals de burgemeester die de raadsvergadering wat ons betreft correct aangaf. Iedereen die het hier niet mee eens is, kan bezwaar indienen tegen de verleende vergunning. Dat is de democratische route die wij de enig juiste achten. Door deze opstelling van zowel de SGP en een aantal kerken is er, al dan niet zo bedoeld, een sterke tweedeling ontstaan over een onderwerp, dat in onze ogen juist het verbindend element zou moeten zijn in de christelijke geloofsbeleving. The Passion is niets meer of minder dan een moderne vertelling van de laatste uren van Jezus' leven, lijden én opstanding en heeft een sterk missionair karakter. Dat een aantal kerken deze manier van presenteren en beleven als godslasterlijk ervaart is een gegeven vanuit hun geloofsovertuiging en daar heeft het CDA respect voor. Maar het CDA roept dezelfde kerken ook op respect te hebben voor andersdenkenden. Dat is niet Bijbelvreemd: in het evangelie van Marcus staat immers “Heb uw naaste lief als uzelf.” Nunspeet is een gemeenschap waar het samen optrekken en elkaar de ruimte voor eigen identiteit geven een groot goed is. Een gemeenschap waar de politiek zich inzet voor de algemene belangen van alle Nunspeters en de kerken hun taken hebben op de geloofsbeleving van hun volgers. Het CDA Nunspeet gaat voor verdraagzaamheid, het respect voor en het vertrouwen in elkaar hebben en roept iedereen op zich in te zetten voor de zo noodzakelijke tolerantie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.