31 mei 2016

CDA Oldebroek geeft richting aan begroting

In de raadsvergadering van donderdag 26 mei is de perspectievennota behandeld. Alle politieke partijen mogen daarop commentaar geven, waarna het college de begroting op gaat stellen. Als CDA hebben we van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om een aantal zaken aan te kaarten, die wij van belang vinden:

- er zit een bovengrens aan Oldebroek voor Mekaar, niet alles kan door de samenleving gedaan worden en datgene dat we aan de samenleving overlaten, moet in goed overleg gebeuren.

- het is belangrijk dat de zorg op niveau blijft en dat het geld dat voor de zorg bedoeld is hieraan ook besteed wordt. Bij een overschot moet ervoor gekozen worden dat dit in een aparte 'zorgreserve' wordt gestopt. De overschotten in de zorg mogen absoluut niet ingezet worden als bezuinigingsspoor.

- het is niet noodzakelijk dat er extra personele uitbreiding komt om de regionale samenwerking op strategisch niveau verder te onderzoeken, volgens het CDA is er genoeg personeel in huis om dit zelf uit te zoeken.

- het college moet onderzoeken welke behoefte er leeft onder de ouderen voor seniorenwoningen, om aan de hand daarvan plannen te maken.

In deze vergadering hebben we ook een aantal moties ingediend. We hebben ingezet op duidelijke bezuinigingssporen. Dit is door ons vorig jaar ook al gevraagd en toen gaf het college aan hieraan te zullen voldoen, maar wederom is er geen enkel bezuinigingsspoor opgenomen in de perspectievennota. 

Daarnaast hebben we het college opgedragen om de burgers compensatie te gaan geven voor de 20 à 25 euro die de burger straks extra kwijt zal zijn aan Vitens, omdat de gemeente precariobelasting gaat eisen van Vitens. Prima dat we precariobelasting gaan eisen, maar dit mag geen lastenverhoging voor de burger tot gevolg hebben. We hebben we het college voorgesteld dit geld via de rioolheffing terug te geven aan de burgers. Helaas vonden CU, SGP en ABO deze motie overbodig, waardoor deze niet aangenomen is.

Ook is er nog een motie ingediend m.b.t. het extra budget dat het college vraagt voor de aanpak van jeugdige werklozen, mensen met een arbeidsbeperking, jongeren op gezond gewicht en de inzet van de buurtsportcoach. Dit zijn zeker zaken waar wij als CDA warm voor lopen, maar de doelen zijn niet duidelijk omschreven. We zijn hier inhoudelijk niet tegen, maar we willen wel onze controlerende taak goed uit kunnen voeren door prestatieafspraken te maken aan de hand waarvan we het college kunnen bevragen op behaalde doelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.