10 november 2017

Verkiezingsprogramma CDA Oldebroek 2018-2022

Inleiding

Het CDA is een christendemocratische volkspartij, dat wil zeggen, dat bij ons de verbinding met de gemeenschap centraal staat en de betrokkenheid bij anderen en hun leef- en werkomgeving. Mensen kunnen tot persoonlijke groei komen door verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar. Die instelling en houding is het CDA uit het hart gegrepen. Wij gaan uit van een christelijke mens- en maatschappijvisie. De Bijbelse boodschap is ons fundament, onze kracht en onze inspiratiebron bij het zoeken naar oplossingen voor problemen die spelen.

Daarnaast is het CDA een open en verbindende partij, geworteld in alle lagen van de samenleving en biedt plaats aan mensen van allerlei pluimage. We zijn een partij waar iedereen bij mag horen. Ook een partij die midden tussen de mensen staat en de kracht en energie van de gemeenschap wil inzetten voor de gemeenschap. Politiek begint met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De overheid geeft mensen en organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen doen. De burger gunt de overheid de ruimte om te doen wat ze moet doen. Vertrouwen staat daarbij centraal. We willen geen cultuur van opleggen, controleren en afrekenen, maar van overleggen, stimuleren, meedenken en aanpakken.

Terugblik en vooruitkijken

In de afgelopen zittingsperiode heeft het CDA in de oppositie gezeten. Dit had tot gevolg, dat voor het CDA belangrijke punten niet gerealiseerd konden worden. Te denken valt aan bijvoorbeeld: wethouders die in de eigen gemeente wonen, wethouders die per kern aanspreekpunt zijn, uitbreiding van de samenwerking in H2O verband, een behoedzaam personeelsbeleid en Oldebroek op de kaart zetten als recreatieve gemeente. Wat wel in samenwerking met andere partijen of alleen is bereikt, is het tegen gaan van de verpaupering van het buitengebied, de CPO (Collectief Particulier Ondernemerschap) projecten, scherper toezicht op de financiën, contant betalen bij het Klantencontactcentrum en een aanzienlijke verbetering van de onderwijshuisvesting!

Het CDA is voor de periode 2018 -2022 bereid om bestuursverantwoordelijkheid te nemen, zodat voor het CDA essentiële punten een plaats krijgen in het beleid, dat de komende vier jaar gevoerd gaat worden.

Bestuur en bedrijfsvoering

Bij de beschreven ambities voor de gemeente Oldebroek hoort een gemeente die zowel bestuurlijk als qua bedrijfsvoering toekomstbestendig is. Als CDA willen we hier invulling aan geven. We staan voor een bestuur dat dichtbij de burgers staat. Als middel om de politiek dichter bij de mensen te brengen, zijn we voorstander van wethouders die uit de eigen gemeente komen in plaats van daar buiten. De dorpsbudgetten willen we graag behouden en uitbreiden. Om dit mogelijk te maken moet de dorpscontactambtenaar beter zichtbaar zijn met een heldere rol. De samenleving kan met een voorstel komen voor een dorpsagenda. Belangrijk is ook, dat het gemeentelijke steunpunt in de Brinkhof in Wezep uitgebreid wordt met een gemeenteloket nieuwe stijl, voor een betere dienstverlening in de kernen Wezep en Hattemerbroek.

Samenwerken op het terrein van bedrijfsvoeringstaken binnen NEO (Nunspeet, Elburg en Oldebroek) is prima en noodzakelijk, maar een bestuurlijke fusie is vooralsnog geen optie voor het CDA.

Het financiële huishoudboekje moet op orde zijn en blijven. De stijging van de OZB moet beperkt blijven tot het inflatiepercentage en ook de overige gemeentelijke lasten moeten tot een minimum beperkt blijven. We geloven in de kracht van de samenleving. Dat betekent dat de gemeente er is voor en van de burgers. Een ontwikkeling, die ook vertaald moet worden in de omvang van het gemeentelijk apparaat. De personeelsformatie kan alleen worden uitgebreid bij nieuwe taken waar structurele inkomsten bij horen. Bij een efficiënte bedrijfsvoering hoort tevens een duurzame samenwerking met omliggende gemeenten, zowel in H2O- als NEO-verband. Dit geldt vooral voor de inkoop van zorg en het afvoeren van afval.

Wonen en werken

Soms lijkt het wel of het thema ‘duurzaamheid’ iedere week belangrijker wordt. De nieuwsberichten over windmolens, zonnepanelen, wijken zonder aardgas en biomassa volgen elkaar in rap tempo op. Voor het CDA is “rentmeesterschap” een kernbegrip. Het betekent concreet, dat we onze wereld op een goede manier doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Rentmeesterschap moet volgens het CDA ook lokaal ingevuld worden. Wij zijn degenen, die de energie gebruiken om onze huizen te verwarmen, ons te verplaatsen en bedrijven draaiende te houden. Om het rentmeesterschap in te vullen moeten we het gebruik van niet hernieuwbare grondstoffen sterk verminderen en uiteindelijk stoppen, want hiermee raakt de aarde uitgeput.

De gemeente moet de consequenties van de energietransitie onderzoeken en gerichte maatregelen nemen. Een voorbeeld is de toenemende elektriciteitsbehoefte in de gemeente door uitbreiding van het aantal elektrische auto’s en warmtepompen om huizen te verwarmen. Daarnaast mag van de gemeente verwacht worden, dat het haar eigen vastgoed verduurzaamt en afspraken maakt met woningbouwcorporaties ten aanzien van duurzaam wonen. Een duurzaam inkoopbeleid blijft daarbij van belang.

De ontwikkeling van seniorenwoningen is op gang gekomen, maar zal de komende jaren verder aandacht nodig hebben. Woonvoorzieningen voor ouderen, gericht op samen oud worden en onderlinge hulpverlening, zullen prioriteit moeten krijgen. Zowel in het hogere- als middensegment is een stijgende behoefte aan kwalitatief goede woningen in de nabijheid van winkels en andere voorzieningen. Passend lokaal vervoer (buurtbus etc.) dient hierop ingezet te worden. In de sociale woningbouw kan zowel de huur- als de koopsector een extra impuls gebruiken. De mogelijkheid tot het bouwen van starterswoningen zal gestimuleerd moeten worden.

Wat betreft de afvalverwerking is het CDA, vanuit het uitgangspunt van goed rentmeesterschap, een voorstander van reductie van de afvalberg en beter hergebruik. Het moet en het kan lukken om het restafval in 2020 tot 100 kilo per inwoner te reduceren in het belang van het milieu. Beloon de burger, die zijn afval goed weet te scheiden, bv. door een diftar systeem.

De zorg

Het CDA streeft naar een maatschappij waarin burgers zelfredzaam zijn en zich bij elkaar betrokken voelen. Dat zien we gelukkig veel gebeuren in onze gemeente, er zijn voldoende mogelijkheden om collectief en individueel tot ontplooiing te komen. Daar waar burgers kwetsbaar zijn, faciliteert de gemeente ondersteuning, zodat mensen weer zelfredzamer worden en op eigen kracht mee kunnen gaan doen in de samenleving. Eenzaamheid blijft een groot sociaal vraagstuk en vraagt om een langdurige, intensieve aanpak. Een aanpak die ook breed gedragen moet worden door de samenleving, want eenzaamheid kun je niet oplossen vanuit het gemeentehuis. Denk aan een maatjesproject en meer ontmoetingsruimten.

Daarnaast onderschrijft het CDA de aanbeveling van de Adviesraad Sociaal Domein om flink te investeren in het gezondheidsbeleid: zowel regionaal als lokaal. De Adviesraad onderstreept dat met name chronische ziekten dienen te worden voorkomen. Daarnaast vinden we dat de gemeente de chronisch zieke mensen en mensen met een beperking moeten ontlasten qua financiën, die zij kwijt zijn aan zorg. Het antirookbeleid dient te worden aangescherpt, alcoholbeleid moet speerpunt worden, maar ook overgewicht is een forse risicofactor en dient te worden bestreden. Daarnaast is de toename van depressie een grote zorg en ook op dat punt adviseert de Adviesraad stevig actie te ondernemen. Er zijn signalen, dat mensen geen (hulp)vraag stellen vanwege hun eigen risico en geen geld hebben om hulp te betalen. Bij de keukentafelgesprekken moet meer continuïteit en intensiviteit geboden worden. Bij de inzet op preventie bij de jeugd moet er een nauwere samenwerking komen tussen de scholen het CJG.

De ingeslagen weg met ‘Oldebroek voor Mekaar’ vindt het CDA nog steeds een goede zaak! De agenda van de burgers moet leidend zijn. Daarbij blijft het van belang om scherp te bezien wat er wel en niet onder kan vallen en om te zorgen, dat de democratische legitimiteit wordt gewaarborgd.

Vrije tijd

De Veluwe is het mooiste gebied van Gelderland en onze gemeente maakt daar onderdeel van uit. Daar zijn wij trots op. Die trots willen wij uitdragen, door recreatie te bevorderen en Oldebroek op de kaart te zetten. Concreet betekent dit het omarmen van recreatieve initiatieven van ondernemers en als gemeente tijd en arbeid investeren in het bekend maken en uitdragen van de gemeente Oldebroek als recreatieplek.

Oldebroek is een sportieve gemeente. De vele vrijwilligers die het sportleven mogelijk maken, verdienen onze steun en waardering. In de komende periode willen wij een balans bereiken in de financiering tussen sport en cultuur. Graag zouden we het bewegen onder de jeugd willen stimuleren door de formatie van de combinatiefunctionarissen uit te breiden. Deze professionals richten zich op het versterken van het bewegingsonderwijs en het aanbieden van buitenschoolse sportactiviteiten. Daarnaast zoeken zij naar mogelijkheden om de sportverenigingen te versterken. Elke basisschool in de gemeente Oldebroek bieden wij extra gymlessen aan die gegeven gaan worden door deze combinatiefunctionarissen.

Cultuureducatie is eveneens van belang. Het CDA wil amateurkunst, waarbij veel vrijwilligers betrokken zijn, blijven ondersteunen. Met name muziek als cultuurdrager en leverancier van mooie bijdragen aan concerten en optredens in de openbare ruimten, verdient een ruimere plaats in de Oldebroekse samenleving. Wij willen graag inzetten op een financiële bijdrage aan muziek verenigingen ten bate van de jeugdleden.

Ondernemen in Oldebroek

Uitgangspunt voor het CDA is dat de gemeente een proactieve en stimulerende houding toont met betrekking tot ondernemers en ondernemen. Het CDA wil ondernemers en bedrijven in productie en dienstverlening steunen.

Onze gemeente kent vele (kleine) ondernemers en familiebedrijven. Zij vormen het economische hart van de gemeente en zorgen voor werkgelegenheid. De ondernemers moeten daarom voldoende ruimte krijgen om een zaak te starten, op te zetten en uit te bouwen. We pleiten voor een houding vanuit de gemeente “ja het kan, mits” en niet “nee het kan niet, tenzij”. Meer ondernemers betekent ook dat veel potentiële werknemers geactiveerd worden om aan het werk te komen, vooral de laag opgeleiden.

Onze gemeente heeft een groot aantal agrarische ondernemers. Naast productie van ons voedsel spelen zij een belangrijke rol in het duurzame beheer van de natuur. Daarmee zijn zij kenmerkend voor onze groene, landelijke gemeente. Het CDA ziet zowel verbreding als schaalvergroting als ontwikkelingsmogelijkheid voor deze bedrijven en is voorstander van duurzame ontwikkelingen in de agrarische sector. Wanneer een deel van de agrarische ondernemers zou stoppen en bedrijfsgebouwen leeg komen staan dreigt er een verpaupering van het landschap.

Met betrekking tot het vliegveld Lelystad vindt het CDA dat er wellicht positieve ontwikkelingen zijn voor Oldebroek (bv. werkzaamheden in de infra-sector en serviceactiviteiten) echter het gemeentebestuur dient zeer alert te zijn op grote overlast van het vliegverkeer voor de diverse kernen (zoals recent o.a. is aangetoond voor bv. Wezep). We pleiten daarom voor een spoedige herindeling van de vliegroutes met verbeterende resultaten voor de Noord Veluwe.

Woonkernen en buitengebied

Algemeen

Inzet van moderne technologie moet gestimuleerd worden om de veiligheid van de buitengebieden en kernen te optimaliseren. Voor alle kernen geldt dat er een duidelijke visie moet komen op winkelbestemmingen. Er dreigt teveel leegstand door veranderend consumentengedrag (webwinkels). De leefbaarheid in de kernen wordt hierdoor bedreigd en leegstand werkt demoraliserend. Aanpassing van winkel naar kantoor of woonbestemming is aan te raden. Het CDA is voor basisvoorzieningen, zoals school, supermarkt, sport en dorpshuis in elke kern. Als dit niet (meer) vol te houden is, moeten andere activiteiten gesteund worden om dit te ondervangen, bv. buurtbus vervoer.

Buitengebied

De gemeente moet zich actiever in gaan zetten ten aanzien van wonen in het buitengebied. Stimuleren van moderne infrastructuur (glasvezel, elektra en riool) is een vereiste. Dit gaat nu te langzaam. Recreatief gebruik van woningen en het ontwikkelen van andere woonvormen in het buitengebied moet verder gestimuleerd worden. Landbouwtransport gaat ook mee in de schaalvergroting. Dit behoeft aandacht om gevaarlijke en ongewenste situaties in kernen en buitengebied te voorkomen. De mogelijkheid voor een convenant (routing en gedrag) met betrokkenen moet onderzocht worden.

Wezep en Hattemerbroek

H2O is erg zichtbaar en belangrijk voor de kernen Wezep en Hattemerbroek. Het CDA pleit voor inzet van de bestuurders van de gemeente Oldebroek om H2O tot een succes te maken, mede in verband met de verslechterende relaties met de gemeenten Zwolle en Kampen. Het CDA juicht de vestiging van bedrijven toe, maar vraagt wel proactief aandacht voor de verkeers- en milieuproblematiek bij de rondweg, de afslag Wezep en de rotondes. De A28 is een landelijk en/of provinciaal probleem, maar raakt de kern Wezep op diverse fronten. De huidige weg wordt te smal en het verkeer geeft toenemende last bij een groot aantal bewoners (geluid en fijnstof). Aandacht is vereist: geeft een geluidsscherm uitkomst en waar moet het dan geplaatst worden, gezien de verwachte verbreding van de A28? Tenslotte zullen de toekomstige ontwikkelingen van Airport Lelystad de komende jaren ook extra drukte gaan geven op de weg. Van belang is dat er ook een burgerbegroting voor Wezep komt. Dorpsgroepen kunnen dan beslissen over de inzet van het budget vanuit de gemeentebegroting, dat bestemd is voor onderhoud van het openbaar groen. Daarnaast dient de revitalisering van het winkelcentrum fase II zo snel mogelijk te worden opgestart.

Oldebroek en ‘t Loo

De Talter, het Boerderijmuseum en de sportclubs krijgen support van het CDA. Tegelijkertijd met de verbouwing van het gemeentehuis en de herinrichting van de omgeving moet er aandacht zijn voor het wonen en winkelen in de kern van Oldebroek. Het stimuleren van hoogwaardige horeca is daarbij wenselijk. Hoewel de Zuiderzeestraatweg aantrekkelijker is gemaakt, kunnen hier nog steeds verbeteringen plaats vinden door kwalitatief betere beplanting en speelser gebruik van decoratieve elementen in het straatbeeld.

Noordeinde en Oosterwolde

Het CDA is tevreden met het in stand houden van de school in Noordeinde. Wel zouden we graag in Noordeinde met de dorpsgroep aan de slag gaan om ook hier te gaan werken met een burgerbegroting. In Oosterwolde ligt het plan “Hart van Oosterwolde” . Als CDA zijn we blij met dit mooie initiatief vanuit de samenleving. Dit plan zorgt voor een uitbreiding van maatschappelijke- en sportieve mogelijkheden op een locatie, die hierdoor efficiënter en duurzamer gaat worden. Het plan moet nog wel beoordeeld worden op een sluitende exploitatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.