Het CDA wil de veelheid aan activiteiten in de gemeente Oldebroek stimuleren.

Wanneer thuiswerken meer de norm gaat worden, maar ook het opzetten van werkunits aan huis vaker voorkomen, zijn kleine verbouwingen daarvoor soms vereist. De gemeente moet hier op anticiperen, snel acteren en stimuleren.

Oldebroek is een groene gemeente met veel boerenbedrijven, maar ook enkele bedrijventerreinen. Waarschijnlijk zal recreatie steeds meer beslag gaan leggen op het buitengebied. Dat levert werk en inkomsten op. Daarnaast moet het ook zorgvuldig gekaderd worden, om elkaar te versterken in plaats van te wedijveren. Het CDA vindt ook, dat de boeren gestimuleerd en gesteund moeten worden om rendabel te blijven o.a. door nevenactiviteiten te ontwikkelen.

Veel boeren hebben een familiebedrijf, dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Samen staan ze voor het beste wat ons land de wereld te bieden heeft. Voor de boer zijn de grond, de dieren en de natuur het kapitaal waarmee hij werkt. Ondersteun het opzetten van nevenactiviteiten, “Ja het kan mits…” is de houding, die van de gemeente hierbij verwacht wordt.

Initiatieven vanuit ondernemers in het buitengebied moeten snel en adequaat behandeld worden door de gemeente. Kansrijke initiatieven, die meerwaarde hebben voor de inwoners, zullen actief ondersteund dienen te worden. Dit geldt ook m.b.t. boerenbedrijven die samengevoegd worden en dus deels stoppen met agrarische activiteiten als hoofdinkomst.

Bedrijven en werkgelegenheid zijn de kurk, waar de lokale en regionale economie op drijft. Het CDA is voorstander van het initiëren van een innovatieloket, waar burgers en ondernemers bijgestaan worden bij het verder ontwikkelen van innovatieve ideeën.

  • Zorgen voor voldoende vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden en slim omgaan met de beschikbare ruimte;
  • De gemeente moet dienstbaar zijn voor ondernemers en bijdragen en adviseren in het ontwikkelen van maatschappelijk aantrekkelijke ideeën. Hiervoor het innovatieloket initiëren om als schakel te fungeren met Provincie en Rijksoverheid.
  • Het CDA  kiest voor een sterke agrarische sector in onze gemeente d.m.v. schaalvergroting, verduurzaming en verbreding van activiteiten.
  • Binnen de gemeente eerst mogelijkheid bieden aan lokale ondernemers om ondernemerschap en werkgelegenheid te bevorderen.
  • Stimuleren wonen en werkgelegenheid voor jongeren en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in de gemeente Oldebroek.
  • Betrek burgers meer bij de ontwikkelingen in de kernen en het buitengebied.
  • Actief het beheer verduurzamen met bloeiende bermen, vruchtbomen en voedselbomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.