Wonen en werken

Soms lijkt het wel of het thema ‘duurzaamheid’ iedere week belangrijker wordt. De nieuwsberichten over windmolens, zonnepanelen, wijken zonder aardgas en biomassa volgen elkaar in rap tempo op. Voor het CDA is “rentmeesterschap” een kernbegrip. Het betekent concreet, dat we onze wereld op een goede manier doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Rentmeesterschap moet volgens het CDA ook lokaal ingevuld worden. Wij zijn degenen, die de energie gebruiken om onze huizen te verwarmen, ons te verplaatsen en bedrijven draaiende te houden. Om het rentmeesterschap in te vullen moeten we het gebruik van niet hernieuwbare grondstoffen sterk verminderen en uiteindelijk stoppen, want hiermee raakt de aarde uitgeput.

De gemeente moet de consequenties van de energie transitie onderzoeken en gerichte maatregelen nemen. Een voorbeeld is de toenemende elektriciteitsbehoefte in de gemeente door uitbreiding van het aantal elektrische auto’s en warmtepompen om huizen te verwarmen. Daarnaast mag van de gemeente verwacht worden, dat het haar eigen vastgoed verduurzaamt en afspraken maakt met woningbouwcorporaties ten aanzien van duurzaam wonen. Een duurzaam inkoopbeleid blijft daarbij van belang

De ontwikkeling van seniorenwoningen is op gang gekomen, maar zal de komende jaren verder aandacht nodig hebben. Woonvoorzieningen voor ouderen, gericht op samen oud worden en onderlinge hulpverlening, zullen prioriteit moeten krijgen. Zowel in het hogere- als middensegment is een stijgende behoefte aan kwalitatief goede woningen in de nabijheid van winkels en andere voorzieningen. Passend lokaal vervoer (buurtbus etc.) dient hierop ingezet te worden. In de sociale woningbouw kan zowel de huur- als de koopsector een extra impuls gebruiken. De mogelijkheid tot het bouwen van starterswoningen zal gestimuleerd moeten worden.

Wat betreft de afvalverwerking is het CDA, vanuit het uitgangspunt van goed rentmeesterschap, een voorstander van reductie van de afvalberg en beter hergebruik. Het moet en het kan lukken om het restafval in 2020 tot 100 kilo per inwoner te reduceren in het belang van het milieu. Beloon de burger, die zijn afval goed weet te scheiden, bv. door een diftar systeem.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.