Woonkernen en buitengebied

Algemeen

Inzet van moderne technologie moet gestimuleerd worden om de veiligheid van de buitengebieden en kernen te optimaliseren. Voor alle kernen geldt dat er een duidelijke visie moet komen op winkelbestemmingen. Er dreigt teveel leegstand door veranderend consumentengedrag (webwinkels). De leefbaarheid in de kernen wordt hierdoor bedreigd en leegstand werkt demoraliserend. Aanpassing van winkel naar kantoor of woonbestemming is aan te raden. Het CDA is voor basisvoorzieningen, zoals school, supermarkt, sport en dorpshuis in elke kern. Als dit niet (meer) vol te houden is, moeten andere activiteiten gesteund worden om dit te ondervangen, bv. buurtbus vervoer.

Buitengebied

De gemeente moet zich actiever in gaan zetten ten aanzien van wonen in het buitengebied. Stimuleren van moderne infrastructuur (glasvezel, elektra en riool) is een vereiste. Dit gaat nu te langzaam. Recreatief gebruik van woningen en het ontwikkelen van andere woonvormen in het buitengebied moet verder gestimuleerd worden. Landbouwtransport gaat ook mee in de schaalvergroting. Dit behoeft aandacht om gevaarlijke en ongewenste situaties in kernen en buitengebied te voorkomen. De mogelijkheid voor een convenant (routing en gedrag) met betrokkenen moet onderzocht worden.

Wezep en Hattemerbroek

H2O is erg zichtbaar en belangrijk voor de kernen Wezep en Hattemerbroek. Het CDA pleit voor inzet van de bestuurders van de gemeente Oldebroek om H2O tot een succes te maken, mede in verband met de verslechterende relaties met de gemeenten Zwolle en Kampen. Het CDA juicht de vestiging van bedrijven toe, maar vraagt wel proactief aandacht voor de verkeers- en milieuproblematiek bij de rondweg, de afslag Wezep en de rotondes.

De A28 is een landelijk en/of provinciaal probleem, maar raakt de kern Wezep op diverse fronten. De huidige weg wordt te smal en het verkeer geeft toenemende last bij een groot aantal bewoners (geluid en fijnstof). Aandacht is vereist: geeft een geluidsscherm uitkomst en waar moet het dan geplaatst worden, gezien de verwachte verbreding van de A28? Ten slotte zullen de toekomstige ontwikkelingen van Airport Lelystad de komende jaren ook extra drukte gaan geven op de weg. Van belang is dat er ook een burgerbegroting voor Wezep komt. Dorpsgroepen kunnen dan beslissen over de inzet van het budget vanuit de gemeentebegroting, dat bestemd is voor onderhoud van het openbaar groen.

Daarnaast dient de revitalisering van het winkelcentrum fase II zo snel mogelijk te worden opgestart.

Oldebroek en ‘t Loo

De Talter, het Boerderijmuseum en de sportclubs krijgen support van het CDA. Tegelijkertijd met de verbouwing van het gemeentehuis en de herinrichting van de omgeving moet er aandacht zijn voor het wonen en winkelen in de kern van Oldebroek. Het stimuleren van hoogwaardige horeca is daarbij wenselijk. Hoewel de Zuiderzeestraatweg aantrekkelijker is gemaakt, kunnen hier nog steeds verbeteringen plaats vinden door kwalitatief betere beplanting en speelser gebruik van decoratieve elementen in het straatbeeld.

Noordeinde en Oosterwolde

Het CDA is tevreden met het in stand houden van de school in Noordeinde. Wel zouden we graag in Noordeinde met de dorpsgroep aan de slag gaan om ook hier te gaan werken met een burgerbegroting.

In Oosterwolde ligt het plan “Hart van Oosterwolde” . Als CDA zijn we blij met dit mooie initiatief vanuit de samenleving. Dit plan zorgt voor een uitbreiding van maatschappelijke- en sportieve mogelijkheden op een locatie, die hierdoor efficiënter en duurzamer gaat worden. Het plan moet nog wel beoordeeld worden op een sluitende exploitatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.