6. Dorien Kloosterman

Fractielid

Dorien Kloosterman (Lijst 1 CDA, nummer 6)

‘Ik wil met mijn voeten in de klei staan, om met mijn hoofd beleid te kunnen maken’.

Mijn naam is Dorien Kloosterman. Ik ben sinds 2010 actief in de gemeenteraad namens het CDA Overbetuwe. In 2005 ben ik met Johan, mijn man en drie kinderen (Jensen, Willeke en Marjolein) naar Elst verhuisd. Inmiddels wonen de kinderen alle drie al niet meer in het ouderlijk huis, maar zijn verhuisd naar Nijmegen en Utrecht. Uiteraard zijn ze met een flinke regelmaat wel weer in Elst te vinden, al is het maar om een rondje te lopen in park Lingezegen en zich voor te bereiden op de Zevenheuvelenloop of Stevensloop. Dat gaat in deze omgeving veel beter dan in een drukke stad als Utrecht waar je steeds moet stoppen voor het stoplicht, aldus de dochters.  Wij zijn actief lid van de PKN in Elst (de Grote Kerk) en proberen ook aan de kerkelijke gemeenschap ons steentje bij te dragen.

In 2015 heeft de gemeente een groot aantal taken van het Rijk toebedeeld gekregen zoals de zorg en ondersteuning voor jeugd, ouderen en gehandicapten. De participatiewet is ingevoerd. En met al deze veranderingen is het gemeentelijke budget verdubbeld. De afgelopen periode heb ik mij, samen met een aantal collega-fractieleden ingezet voor het sociaal domein, de invoering van Wmo2015, de invoering van de Jeugdwet maar ook voor het minimabeleid en aanpakken van schuldenproblematiek.

In dagelijks leven ben ik senior-beleidsmedewerker bij KansPlus, een belangenorganisaties voor ouders en familieleden van kinderen/mensen met een verstandelijke beperking, een soort ANWB, zeg maar. Wij spreken namens onze achterban op landelijk niveau met het ministerie van VWS, Kamerleden om wetswijzigingen en andere beleidsontwikkelingen in de langdurige zorg te beïnvloeden. Op dit moment ben ik vooral actief in het leveren van een bijdrage om de kwaliteit van de langdurige gehandicaptenzorg te verbeteren. Daar heeft het ministerie extra geld voor uitgetrokken (net zoals zij dat ook in de ouderenzorg hebben gedaan). Vanuit de zgn. driehoek (cliënten, familie en professionals) is een groot aantal acties opgezet voor de komende jaren. Denk aan deskundigheidsbevordering van begeleiders, maar ook versteviging van de positie van cliënten, scholing en training van cliëntenraden.

Ook ben ik adviseur van PGB Budgethoudersvereniging Naar-Keuze en ondersteun leden bij indicatiesaanvragen bij het CIZ, verantwoordingen aan het zorgkantoor en bij bewaar-en beroepszaken. Daarnaast ben penningmeester van de stichting die de woonvorm waar mijn zus met een verstandelijke beperking woont en het huishouden regelt, een zgn. particulier zorginitiatief. Ik geef veel trainingen en voorlichting aan cliëntondersteuners van MEE en Zorgbelang, aan ouderenadviseurs en geef lezingen over tal van sociale domeinonderwerpen tijdens congressen en ledenbijeenkomsten. Ik vind het heel belangrijk om veel in contact te zijn met mensen. Dat geldt voor de mensen wiens belangen ik behartig via mijn werk bij KansPlus en Naar-Keuze, maar ook voor de inwoners van Overbetuwe. Mijn credo blijft dan ook:

‘Ik wil met mijn voeten in de klei staan, om met mijn hoofd beleid te kunnen maken’.

Ik kies voor het CDA omdat deze partij midden tussen de mensen staat. Een partij die luistert en zich hard maakt voor de inwoners van Overbetuwe, zoals in Elst als in de omliggende kernen. Het CDA Overbetuwe is een partij die verankerd is in onze lokale gemeenschappen. Met betrokken leden die weten wat er leeft onder de mensen in onze dorpen: een echt lokaal gewortelde partij. Zoals gezegd; en partij waar mensen centraal staan, mensen die met elkaar onze lokale samenleving maken.

Ik ben geïnspireerd geraakt door de kernbegrippen van de christendemocratie: gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap. Zij geven richting aan mijn werk als gemeenteraadslid.

Het CDA Overbetuwe is een partij die verantwoordelijkheid durft te nemen om richting te geven aan belangrijke ontwikkelingen in onze gemeente.

De komende jaren ga ik mij inzetten voor…

…het nog beter verankeren en bestendigen van zorg en ondersteuning voor de inwoners van Overbetuwe die dat nodig hebben. Op dit moment bereiken we nog steeds niet alle inwoners die vragen hebben, te maken hebben met schuldenproblematiek, vereenzamen. Mensen blijven steeds langer thuis wonen. Dat betekent dat wij als lokale gemeenschap nog meer stil moeten staan met de gevolgen die dat heeft voor de inrichting van de zorg en ondersteuning, maar ook de inrichting van de infrastructuur, samenwerking met andere domeinen zoals wijkverpleging en organisaties voor langdurige zorg.

Als raadslid kun je daadwerkelijk iets betekenen voor de burgers, zo is mijn ervaring. Daarvoor hebben we u, als kiezer en als achterban, nodig!

 

Ik vind het belangrijk dat het CDA als een betrouwbare partij gezien blijft worden Ik wil me ook de komende raadsperiode graag inzetten om ons programma uit te voeren. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.