04 november 2017

Begroting 2018: CDA dient amendement in "Vitaal sportpark"

Amendement
Agendapunt : Programma begroting 2018

De pas op weg naar Vitaal Sportpark.

De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen op dinsdag 7 november 2017.

Constaterende,
- Dat de Gemeenteraad op 4 juli 2017 het initiatief heeft genomen voor de motie Spero aan Zet!
- Dat deze motie het college opriep om: 

           1) Het gat in de begroting van Spero te bespreken en samen tot een adequate oplossing te 
               komen voor de accommodatie.
           2) Voor de begrotingsbehandeling 2018 in november duidelijkheid te geven over de         
               wenselijkheid van een kunstgrasveld bij Spero / De Pas op basis van een toetsing van het     
               door de KNVB uitgevoerde onderzoek en toetsing van de door Spero en Elistha aan te           
               leveren cijfers over de benodigde trainingscapaciteit; 
           3) Rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen zoals woningbouw op de Pas, bredere   
               inzet van het sportpark, de toenemende interesse voor zaterdagvoetbal waardoor een tekort 
               aan wedstrijdvelden kan ontstaan (met vervangen trainingsveld door kunstgrasveld creëert   
               men een extra wedstrijdveld). ook in de subsidieaanvraag Vitale sportparken aandacht te     
               besteden aan het belang van deze infrastructurele ontwikkeling van het sportpark in             
               samenwerking met de betrokken clubs een oplossing te vinden voor het parkeerprobleem     
               op Sportpark De Pas.

- Dat het college expliciet is gevraagd om hiervoor in de begroting de benodigde middelen voor 2018 en verdere jaren te reserveren.
- In juli/aug intensief met Spero is gesproken over de begroting voor de nieuwbouw van de kleedaccommodatie, de benodigde financiering inmiddels rond is en er is gestart met de voorbereidingen van de bouw van de kleedaccommodatie.
- In september door de raad (op voorstel van het college) is besloten om een perceel grond aangrenzend aan het Sportcomplex aan te kopen.

Overwegende dat:
- Het college is gesprek is gegaan / aangaat met alle partijen (Spero, Elistha, Scouting Elst, Running Elst en HCOB; over de ontwikkeling van Sportpark De Pas en het zo multifunctioneel mogelijk gebruiken van het verworven perceel, rekening houdend met gerechtvaardigde wensen én de maatschappelijke verantwoordelijkheid van deze verenigingen, mede gebaseerd op nog te maken afspraken voor maatschappelijk maximaal rendement;
- Dat in de programmabegroting 2018 staat dat een subsidieaanvraag Vitale Sportparken bij de provincie Gelderland voor het complex de Pas is aangevraagd. Dit bedrag is inmiddels ook gehonoreerd.
- Dat het college gesprekken voert met alle betrokken partijen
- Dat in de begroting nog geen middelen voor een gewenst multifunctioneel veld zijn opgenomen;

Het CDA stelt voor om:

1. In de begroting 2018 in lijn met de motie van 4 juli 2017 en het (nog gedeeltelijk te) doorlopen proces 500K voor het aanleggen van een zo mogelijk multifunctioneel veld voor Sportpark De Pas op te nemen voor alle gebruikers van De Pas. Hiervoor ook te kijken naar aanvullende fondsen zoals Oranjefonds en andere stimuleringsfondsen. Samen met de clubs kan dit worden opgepakt;
2. Voor de plannen met de partijen de recent aangekochte gronden te benutten
3. Met alle partijen een goed vervolg te geven aan de ontwikkeling van een Vitaal Sportpark in Elst.
4. En de middelen pas in te zetten als de clubs echt aan zet zijn geweest en nadat er een goed plan ter besluitvorming aan de Raad wordt voorgelegd.

Ondertekening door:

CDA Overbetuwe     D66 Overbetuwe         BBO
Dennis Janssen       Roel Eefting                Ard op de Weegh


Toelichting:
Het bedrag van 500K is nu gebaseerd op de 450K die in de begroting 2017 was opgenomen voor het kunstgrasveld van SC Valburg. Het betreft een voorlopige reservering die op grond van concrete voorstellen nog kan worden bijgesteld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.