12 april 2023

Uit de Gemeenteraad van 29-03-23

Op 29 maart jongstleden vergaderde de Renkumse gemeenteraad. Hier werd onder meer over de volgende punten gesproken:

Verslag van enkele opmerkelijke discussies tijdens de Gemeenteraad van 29 maart 2023

De wolf
Het kon bijna niet anders dan dat er over de wolf moest worden gepraat vanwege de ‘slachtpartij’ bij de familie Van der Zweep in Renkum. Wanneer over de wolf gesproken wordt, aangekaart door fractie John Bartels, is de discussie direct emotioneel: natuur versus veiligheid voor mens en vee. De motie van de fractie John Bartels en het CDA stelde voor om naar aanleiding van dit incident een jachtlicentie af te geven vergelijkbaar voor andere (beschermde) dieren in de natuur. De motie heeft het niet gehaald omdat getwijfeld wordt aan de oplossing en omdat de discussie landelijk en provinciaal nog gaande is. Wel neemt het gemeentebestuur contact op met de gedupeerde familie Van der Zweep in Renkum om deze bij te staan.

Cultuurvisie
Een belangrijk kritiekpunt op deze visie was de vaagheid waarin deze gesteld was. Na toezegging van de wethouder dat er in de loop van dit jaar 18 initiatieven zullen worden behandeld en zal worden terug gekoppeld, kon de raad akkoord gaan. Interessanter was de discussie over een motie van, alweer de fractie John Bartels, voor het instellen van een cultuurfonds. De motie moest worden aangepast omdat duidelijk moest zijn dat dit fonds geen onderdeel uit mag maken van de gemeentelijke reserves. Na een korte schorsing werd het voorstel aangepast in ‘gelieerd’ aan de gemeente. Na stemming volgde een onbeslist 11 tegen 11. Het sympathieke voorstel vraagt toch nog meer voorbereiding.

Asielzoekers
Een andere sympathieke motie kwam van D66. Zij willen daarin het mogelijk maken dat alle asielzoekers in principe aan het werk moeten kunnen en dat de gemeente een pilot-project start in de gemeente Renkum met als toevoeging - van Gemeentebelangen - om daarin ook het vrijwilligerswerk in op te nemen. Met 16 voor, inclusief het CDA, en 4 tegen werd de motie aangenomen. Ook de wethouder was positief. Hij dacht niet dat dit een verzwaring van de werkzaamheden voor de gemeentelijke ambtenaren zou betekenen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.