19 augustus 2017

UITNODIGING ALG.LEDENVERGADERING CDA Rheden/Rozendaal

CDA Afdeling Rheden-Rozendaal

UITNODIGING

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de Alg. Ledenvergadering.

Deze vergadering zal plaatsvinden op :

Datum:              maandagavond 11 september 2017

Aanvang :         20.00 uur zaal open vanaf 19.30 uur

Plaats:               Parkstaete zalencentrum (voormalige kerk), Parkstraat3B Velp

De agenda is als volgt:

1. Opening; door de voorzitter van de afdeling en vaststelling agenda.

2  Mededelingen : o.a. ALV op 30 okt. en 11 dec. 2017 

3. Verslag van de vorige ALV d.d,.17oktober 2016

4 Vaststelling van de jaarrekening 2016

ad 3/4 De stukken liggen voor de vergadering ter inzage. Op verzoek zenden wij deze per email toe

5. Voorbereidingen Gemeenteraadsverkiezingen 2018

a.     Commissie CDA verkiezingsprogramma 2018

b.     Commissie CDA- kandidatenlijst 2018 : toelichting door Jan Jansen

c.     verkiezingspropaganda

6. Voorstel omvang kandidatenlijst

7. Verslag vanuit de fractie, door fractievoorzitter Bert de Lange

8. Verslag vanuit het College,door wethouder Tjebbe Vugts

9. Periodieke Bestuursverkiezing :

Het bestuur bestaat momenteel uit drie leden en dient versterkt ter worden met twee leden.

Dit om te voldoen aan het statutair vereiste aantal van minimaal vijf leden. Leden worden gevraagd bestuurskandidaten schriftelijk aan te melden bij de voorzitter van de afdeling waarna in de ledenvergadering van oktober over deze kandidaten gestemd kan worden.

10. Rondvraag

11. Sluiting

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.