• Lees meer

Word lid

Word lid en bouw mee aan de toekomst van het CDA!

 • Lees meer

De Nieuwsbrief van de fractie

 

 

Nummer 1, maart 2016

CDA Rheden is flink op stoom: doe mee!

Via deze eerste nieuwsbrief nieuwe stijl willen wij u graag uitnodigen om kennis te maken met CDA-Rheden. Op 18 maart om 19.15 uur staan een hapje en een drankje klaar in restaurant De Bronkhorst  te Rheden. De bijeenkomst heeft een informeel karakter, aanwezig zijn in ieder geval de fractie en het bestuur. Wij hopen van harte dat een kennismaking naar meer zal smaken! Want u kunt ons zeker helpen. Ook als u (nog) geen lid bent van het CDA.

Richting

Het aantal onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad is groot. Als CDA Rheden hebben we ervoor gekozen om ons extra sterk te maken voor ouderen, gezinnen met opgroeiende kinderen, verenigingen en ondernemers. Deze keuze geeft veel houvast. In de raadszaal is het CDA-geluid inmiddels herkenbaar en eigen. En ook in onze gesprekken buiten de deur gaat men ons steeds meer herkennen.

Mensenwerk

Bij een verkiezing is de uitslag altijd spannend. Hoe groot wordt de fractie? Komt er een CDA-wethouder? Hoe doen de andere partijen het? Twee jaar verder kunnen we concluderen dat wij zeer gelukkig zijn met de uitkomst! Het CDA maakt deel uit van de coalitie en we hebben een sterke wethouder. De CDA-fractie in Rheden bestaat uit vier raadsleden en twee raadsvolgers, de sfeer binnen de fractie is goed en energiek.

Uitnodiging

De ingezette koers smaakt naar meer! We hebben een duidelijke richting, de fractie functioneert goed, we willen graag eigen CDA-accenten blijven aanbrengen in het beleid van de gemeente en in de uitvoering. De realiteit is echter dat de basis smal is. En we zouden daarom heel erg graag nieuwe mensen verwelkomen die ons zouden willen helpen. Het idee is om een klankbordgroep op te richten die bijvoorbeeld een politieke avond vorm gaat geven, invulling geeft aan het communicatiebeleid, of bijvoorbeeld onderwerpen bestudeert zoals de zorg, eenzaamheid of burgerparticipatie. Of misschien leven er nog veel meer ideeën.

 

Wij hopen van harte u op 18 maart te ontmoeten!

Het programma op 18 maart duurt van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur.

De bijeenkomst is bij Restaurant Bronkhorst, in Rheden eenvoudig bereikbaar.

De 7 dorpen

 Tussen de mensen” in Rheden

Het winkelgebied van Rheden wordt bedreigd door leegstand  in de Groenestraat.

Voor de leefbaarheid van Rheden is het essentieel om dit te keren door het ontwikkelen van eigentijdse plannen, samen met ondernemers en inwoners.

Rheden is een levendig dorp. Om dat te behouden wil het CDA een woonbeleid 

en -bestand dat gericht is op alle generaties, zodat het voor alle mensen prettig wonen is én blijft.

De gemeente Rheden is aantrekkelijk voor toeristen  en recreanten.

Het dorp Rheden kan hiervan beter profiteren door een versterking

van de verbinding tussen bos, dorp en IJssel.

 Het dorpsplan is een goede basis voor verdere ontwikkeling van het dorp.

“Tussen de mensen” in Dieren.

Dieren is een aantrekkelijk dorp voor jong en oud, voor gezinnen. Dat is te danken aan actief beleid waarop CDA veel invloed heeft gehad. Zo is Sportpark Nieuwland met de aanleg van twee kunstgrasvelden gemoderniseerd. Dieren beschikt over goede basisscholen en met Het Rhedens over een uitstekende school voor voortgezet onderwijs. Denk ook aan Traverse Dieren; Station Dieren wordt een steeds belangrijker knooppunt in de regio.

Besturen is vooruit zien en daarom wil CDA zich in de komende raadsperiode met de ondernemers en inwoners van Dieren buigen over vernieuwing van winkelcentrum Calluna: Calluna 2.0 zogezegd. Ook is CDA voor het behoud van een culturele voorziening als het filmhuis in

"Tussen de mensen" in Velp

 

Het CDA heeft volop oog voor de belangen van de lokale ondernemers. Vandaar dat het CDA pleit voor praktische maatregelen als het afschaffen van betaald parkeren en een blauwe zone in te voeren.

Daarnaast volgt het CDA actief de ontwikkelingen rond de winkelvoorzieningen in het centrum van Velp. Om leegstand tegen te gaan is creativiteit en ondernemerschap gevraagd en daarvoor is de inbreng van inwoners en ondernemers onmisbaar.

Om de veiligheid van de spoorbocht aan te pakken is de aanleg van een ongelijkvloerse kruising wenselijk. Hiermee zal ook de geluidsoverlast worden teruggedrongen.

 

“Tussen  de mensen” in Laag Soeren

 

Het CDA maakt zich sterk voor het behoud van basisscholen, zo ook in Laag Soeren. In het belang van voorzieningen als de basisschool en het Sprengenhuus is het CDA voor het snel uitvoering geven aan het plan Nimmerdor. Verder staat het CDA voor dat de gemeente een passende bestemming bevordert voor het historische landgoed van het voormalige hotel Dullemond (bijvoorbeeld een zorghotel).

Het al dertig jaar durende verkeersprobleem van de Harderwijkerweg verdient blijvende aandacht door opties als verleggen van de provinciale route N786 naar de kanaalweg te verkennen.

 

 “Tussen de mensen” in De Steeg

 

De Steeg beschikt over een mooi scala aan beeldbepalende gebouwen als het voormalige klooster, de voormalige RK-kerk, het huis Rhederpark en het aangrenzende Philadelphia-tehuis. Deze gebouwen verdienen een belangrijke plaats in de dorpsvisie; door de nieuwe functie die ze hebben/mogelijk kunnen krijgen kunnen ze de leefbaarheid van het dorp vergroten. 

De Steeg is de entree tot de Havikerwaard. Door de aanleg van doorgaande fietsverbindingen van de Havikerwaard naar de N317 zal dit mooie gebied natuurlijker onderdeel worden van de toeristische infrastructuur. Het is wel van belang om bij deze plannen natuur, toerisme en agrarische belangen te blijven verenigingen zodat de eigenheid van de waard behouden blijft.

 

“Tussen de mensen” in Spankeren.

 

Het CDA wil samen met inwoners en ondernemers nadenken over een goede, vernieuwde invulling van het industrieterrein (zoals het voormalige Albany-terrein).

Verbetering van de entrees van het dorp, zowel bij de kanaalweg als bij de Zuthpensestraatweg, is mogelijk.

Voor het weer bevaarbaar maken van de unieke sluis in Spankeren / Dieren blijkt bij andere partijen geen draagvlak. Gezien de plannen die er liggen om het Apeldoorns kanaal bevaarbaar te maken blijft het zaak om deze ontwikkelingen permanent te volgen om zodoende de toeristische mogelijkheden van de sluiskom niet onbenut te laten.  

 

Kijk eens naar :   facebook CDA Rheden -  twitter CDA Rheden

cda.nl/gelderland/rheden/

“Tussen de mensen” in Ellecom.

 

Voor Ellecom dringt CDA aan op een oplossing voor de problemen rond het recent gebouwde MFA (multifunctionele accommodatie), school plus dorpshuis, dat niet aan de verwachtingen voldoet.

Ontwikkeling van de vernatting mede door het Waterschap is kritisch te volgen en waar nodig bij te sturen met het oog op droge voeten in het dorp.

Woordmelding CDA over vluchtelingen

De discussie over de vluchtelingenproblematiek raakt meer en meer beladen.  Het voert te ver om de oorzaken daarvan hier te benoemen.  De vraag is wel hoe ga je als gemeente met het vluchtelingenvraagstuk om.  Hierop is geen eenvoudig antwoord te geven. Daarvoor is de materie te complex.  Wie eenvoudige oplossingen predikt gaat aan de werkelijkheid voorbij.

Wat kun je als gemeente doen? Je  realiseren dat je een verantwoordelijkheid hebt, hoe bescheiden onze bijdrage als gemeente ook mag zijn in het internationale krachtenspel. Alleen door samen op te trekken komt een oplossing dichterbij. En dat is een kwestie van zowel krachtig handelen als aandachtig luisteren.  Met alleen praten breng je geen vluchtelingen onder dak. Er zal ook gehandeld moeten worden.  Dat dient wel gepaard te gaan met een oprecht luisteren naar de zorg die inwoners hebben over wat de toestroom van vluchtelingen betekent voor de leefomgeving, de kans op werk en een huis.

Voor het CDA zijn publieke gerechtigheid en solidariteit belangrijke uitgangspunten.  We stemden daarom van harte in met de raadsbrede motie van 22 september om te onderzoeken hoe extra opvang voor vluchtelingen in onze gemeente kunnen realiseren. In het nu voorliggende raadsvoorstel zien we die bereidheid terug. In de criteria zien we bovendien terug dat we ons rekenschap geven van de spankracht van onze inwoners door een maximum te stellen aan de omvang van de locatie en het trekken van een straal van 1 km rond de huidige opvanglocatie en voorzieningen voor arbeidsmigranten.

Dankzij de genoemde criteria bevorderen we dat we als lokale samenleving de vluchtelingen daadwerkelijke gastvrijheid kunnen bieden. We willen de voorwaarden creeëren dat er ruimte is voor ontmoeting, dat mensen elkaar leren kennen.  Want waar zie je dat vluchtelingen vrijwel geruisloos worden opgevangen? Op plaatsen waar het tot ontmoeting komt, zo bleek uit het relaas van een ervaren vrijwilliger in het vluchtelingenwerk tijdens de informatieraad.
In tijden als deze komt het aan op bereidheid om samen op te trekken. Ik moest direct denken aan een van de bekendste teksten van Franciscus van Assisi. Daarin zet hij Liefde tegenover haat, hoop tegenover wanhoop en vertwijfeling  en vraagt  hij om eenheid in een tijd waar verdeeldheid heerst.
Franciscus van Assissi appelleert ook nadrukkelijk aan het belang van verantwoordelijkheid nemen.  Wacht niet af, maar treedt anderen dienend tegemoet. Dat is een oproep van alle tijden, en dus ook van waarde in deze tijd, hoe onmachtig je  ook mag voelen

of bezorgd je mag zijn over  alles wat er op ons af komt
Het CDA kan instemmen met voorgestelde uitgangspunten voor opvang van vluchtelingen en met het nadere onderzoek naar de mogelijkheden voor het huisvesten van statushouders.
Bert de Lange, fractievoorzitter CDA Rheden

CDA.b.delange@rheden.nl

 

Zwembad Velp, Toch een gemiste kans ?

Afgelopen dinsdag is in de raad het voorstel voor het nieuw te realiseren zwembad in Velp besproken. Helaas heeft het collegevoorstel het net niet gehaald. Een kleinst mogelijke meerderheid van de raad (14 om 13 stemmen) bleek niet bereid om jaarlijks extra geld ter beschikking te stellen voor de exploitatie van een meerbaden-zwembad (wedstrijdbad en een apart doelgroepenbad, incl. peuterbad). Als CDA-fractie vinden we dit een gemiste kans…

Voor het CDA zijn de extra mogelijkheden die een meerbadenconcept kan bieden, erg belangrijk. Wij willen nl. niet alleen sporttechnisch bad, maar ook een bad waarmee we tegemoet kunnen komen aan de vele andere wensen die er leven bij onze inwoners. Denk aan activiteiten als zwemlessen, aangepast sporten, therapeutisch zwemmen, aquajogging, aquabootcamp, opa en oma zwemmen, zwangerschapszwemmen, etc. Kinderen, gezinnen maar zeker ook de groeiende groep ouderen in onze gemeente moeten we met het nieuwe zwembad optimaal kunnen bedienen.

Vervolgens is de vraag: hebben we hiervoor de in het voorstel genoemde € 220.000 per jaar extra over?  Ook wij vonden en vinden dit natuurlijk een fors bedrag. Tegelijkertijd zijn we van mening dat een meerbaden-concept ons ook maatschappelijk veel extra’s kan opleveren, juist ook naar de toekomst toe.  Daarom betreuren we het dat andere partijen vanwege deze extra kosten het voorstel niet wilden steunen. We zien nu af van een meerbaden-concept, terwijl de potentie ervan op de langere termijn veel groter is dan van een één-bassin concept -zowel maatschappelijk als financieel.  Eenvoudig gezegd: als we het doen, laten we het dan goed doen! Bovendien is er volgens het CDA nog ruimte om de meerwaarde die het twee-bassinconcept biedt, ook daadwerkelijk tot meer waarde te brengen, zowel in het aantrekken van meer bezoekers als in het verlagen van de exploitatielasten.

De CDA-fractie was voorstander van het oorspronkelijke collegevoorstel, omdat we daarmee investeren in een belangrijke voorziening voor ál onze inwoners. De maatschappelijke meerwaarde van zo’n zwembad is groot, nu en voor de komende decennia. Dit moeten we echter wel met ambitie durven uit te dragen, zoals we dat ook op andere terreinen in onze gemeente doen. Als CDA willen we niet alleen een ecologisch duurzaam zwembad in Velp, maar ook een economisch en vooral maatschappelijk duurzaam zwembad!  Helaas kreeg ons pleidooi in de raad geen meerderheid. Natuurlijk zullen we alert blijven en blijven we pleiten voor een meerbadenconcept wanneer de gelegenheid zich aandient.

Tot slot: waar we wél blij mee zijn, is dat er nu eindelijk –na al die jaren- een besluit ligt

het nieuwe overdektezwembad komt er!

Monique Reinders-Lueb - cda.m.reinders@rheden.nl

 

 

 

ARCHIEF

2013  

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=243ed6b336&view=att&th=13c67c99bbd6e91e&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hcaj9gtu0&zw

CDA Nieuwsbrief nr. 1 2013.docx
299 kB   Weergeven   Downloaden  

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=243ed6b336&view=att&th=13c67c99bbd6e91e&attid=0.2&disp=safe&realattid=f_hcaj9gtx1&zw

Nieuwsbrief nr.1 2013.pdf
225 kB   Weergeven   Downloaden  

2012

1.       .       Nieuwsbrief jan. nr. 1http://cluster.cda.nl/Upload/Rheden/cda_nieuwsbrief_maart_2012__nr_1.doc

1.       Nieuwsbrief juni nr.2

2.       Nieuwsbrief september 2012 nr. 3.

2011

 1. Nieuwsbrief febr. 2011 nr. 1
 2. Nieuwsbrief  april 2011 nr. 2
 3. Nieuwsbrief  mei-juli2011  nr.3
 4. Nieuwsbrief nov. 2011 nr. 4/5
 5. Verantwoording 2011

2010

1.      nieuwsbrief dec.2010 nr 7 pdf

2.      nieuwsbrief novdec.nr 6.pdf

 1. nieuwsbrief oktober nr 5 .pdf
 2. nieuwsbrief okt 2010 nr. 4..pdf
 3. nieuwsbrief mei 2010 - 3. pdf
 4. nieuwsbrief febr. 2010 nr 2.pdf
 5. nieuwsbrief jan.2010 - nr 1.pdf
 6. Verantwoording 2010
 7. korte verantwoording 2010


2009

1.       januari 2009

2.       maart 2009

3.       april 2009

4.       mei 2009

5.       juli 2009

6.       sept..2009

7.       sept. 2009

8.       nov..2009

9.       jaaroverzicht


2008

 1. januari
 2. februari
 3. maart
 4. april
 5. mei
 6. juni/juli
 7. oktober
 8. november
 9. december


2007

1.       januari 2007

2.       februari 2007

3.       maart 2007

4.       april 2007

5.       mei 2007

6.       juni 2007

7.       oktober 2007

8.       november 2007

9.       december 2007

10.   Jaaroverzicht 2007


2006 


nieuwsbrief jan.2006. nr.1.
nieuwsbrief febr.2006.nr.2 

nieuwsbrief maart 2006 no..3
nieuwsbrief april 2006 no.4.
Nieuwsbrief mei 2006 no.5
nieuwsbief juni 2006 
nieuwsbrief juli 2006
nieuwsbrief sept. 2006
nieuwsbrie  oktober 2006.
nieuwsbrief nov. 2006
nieuwsbrief december 2006

2005
1.NIEUWSBRIEF jan.2005.doc
2.NIEUWSBRIE maart 2005 nr. 2.doc
3.NIEUWSBRIEF april 2005.doc
4.nieuwsbrief mei 2005.doc
5.Nieuwsbrief juni 2005.doc
6.NIEUWSBRIEF juli 2005.doc
7.NIEUWSBRIEF november 2005.doc
8.nieuwsbrief dec.2005.doc
  

 klik op :

INFOBLAD nov. 2009.pdf

INFOBLAD september .2009 nr2.pdf

INFOBLAD april 2009 nr, 1.pdf


Het CDA voert campagne in de provincie Noord-Brabant. Het is tweede provincie die het CDA aandoet tijdens de CDA Regiotour.
Aanmelden als vrijwilliger

Meld u aan als vrijwilliger en help mee.

Webwinkel

Bestel hier uw CDA-materiaal.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.